Education System & Course

ระบบการศึกษาในนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศเป็นอย่างดีว่ามีการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งยังมีสภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษาที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน นักศึกษาจากต่างชาติ โดยสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์เกือบทั้งหมด จะมีแผนกที่คอยดูแลนักศึกษาต่างชาติ (International Student Department) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์ เจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การสมัครเข้าเรียน การจัดหาที่พัก ตลอดจนการคอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือด้านอื่นๆ

ที่มาภาพ : Bethlehem College

โครงสร้างระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์จะเริ่มที่ระดับประถมศึกษา (Primary) ตั้งแต่ year 1-8 (อายุ 5-12 ปี) ต่อเนื่องมาถึงระดับมัธยมศึกษา (Secondary) ตั้งแต่ year 9-13 (อายุ 13-19 ปี) ซึ่งจะมีการเปิดสอนวิชาที่หลากหลาย โดยแต่ละโรงเรียนสามารถจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอนได้เอง โดยยึดจากโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมเกือบทุกแห่งของนิวซีแลนด์จะสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการสอน มาตรฐานของการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของ National Certificate of Educational Achievement ทั้งนี้ระบบการเรียนของที่นี่ยังสอดคล้องและสามารถปรับใช้กับระบบการเรียนในระดับมัธยมในประเทศอื่นๆ อีกด้วย

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์เกือบทั้งหมดเป็นโรงเรียนของรัฐ และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีเพียงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วน หรือชายล้วน โดยส่วนใหญ่นักเรียนต่างชาติที่มาเรียนในนิวซีแลนด์ จะมาเรียนในระดับมัธยมปลายในชั้นปีที่ 11-13 (อายุ 15-19 ปี) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในหลายๆ ภูมิภาคทั่วโลก

ภายหลังจากที่นักเรียนจบระดับ Year12 หรือ 13 แล้วสามารถเข้าเรียนต่อใน ระดับอุดมศึกษา

ระดับประกาศนียบัตร (Certificate) ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน – 2 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา
ระดับอนุปริญญา (Diploma) ใช้เวลาประมาณ 1 – 3 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา
ระดับปริญญาตรี (Bachelor degree) ใช้เวลาประมาณ 3 – 5 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา
สำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์นั้น นักศึกษาต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี ทั้งยังต้องมีผลการเรียนในระดับที่สถาบันต้องการ โดยการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์นั้น จะสามารถแบ่งแยกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และการศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยี หรือโพลีเทคนิค

การศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี สถาบันการศึกษาจะมีการสอนเนื้อหาทางวิชาการและทฤษฎีอย่างลึกซึ้งในสาขาที่นักศึกษาเลือกเรียน โดย:

ระดับปริญญาโท ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา
ระดับปริญญาเอก ใช้เวลาประมาณ 3 – 5 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา

หมายเหตุ: หากนักศึกษาสมัครเข้าเรียนต่อในคณะ ที่ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนจบมาตอนปริญญาตรี หรือ ขาดคุณสมบัติบางอย่างตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด อาจจะต้องเรียนหลักสูตร Graduate Certificate / Graduate Diploma / Postgraduate Certificate หรือ Postgraduate Diploma ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาโท หรือ เอก

ตารางเปรียบเทียบระบบการศึกษาระหว่างประเทศไทย และ นิวซีแลนด์

ประเทศไทย   ประเทศนิวซีแลนด์  
ระดับ   อายุ ระดับ  
 ประถม  1   5   ปี Primary 1-2 (Year 1)
 ประถม  2   6   ปี Primary 3-4 (Year 2)
 ประถม  3   7   ปี Standard 1 (Year 3)
 ประถม  4   8   ปี Standard 2 (Year 4)
 ประถม  5   9   ปี Standard 3 (Year 5)
 ประถม  6   10 ปี Standard 4 (Year 6)
 มัธยม  1   11 ปี Form 1 (Year 7)
 มัธยม  2   12 ปี Form 2 (Year 8)
 มัธยม  3   13 ปี Form 3 (Year 9)
 มัธยม  4 หรือ ประกาศนียบัตร 1 14 ปี Form 4 (Year 10)
 มัธยม  5 หรือ ประกาศนียบัตร 2 15 ปี Form 5 (Year 11) มีสอบ NCEA Level1
 มัธยม  6 หรือ ประกาศนียบัตร 3 16 ปี Form 6 (Year 12) มีสอบ NCEA Level2
* หลังจบชั้นนี้แล้ว นักเรียนอาจะเลือกเรียนต่อในสถาบันสายอาชีพ หลักสูตร Diploma อนุปริญญา / กลับมาเรียนมหาวิทยาลัยไทย หรือเรียน Year13 ต่อหากจะเข้ามหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์
    17 ปี Form 7 (Year 13) มีสอบ NCEA Level3
* หลังจบชั้นนี้แล้ว เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์

Primary / Intermediate / High School

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 9 – 13 หรือ Years 9 – 13 (อายุ 13 – 19 ปี) นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมทั้งหมดมากกว่า 350 โรงเรียน (บางครั้งจะเรียกว่า High Schools, Grammar Schools, Colleges หรือ Collegiates) ซึ่งเปิดสอนวิชาต่างๆ หลากหลาย แต่ละโรงเรียนสามารถจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอนได้เองโดยยึดโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะถูกประเมินผลโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า New Zealand Qualifications Authority อีกทีหนึ่ง

ปีการศึกษาในระดับมัธยมนั้นจะแบ่งเป็นระบบสี่เทอม ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม โดยมีการปิดเทอมสั้นๆ ครั้งละสองสัปดาห์ในเดือนเมษายน กรกฎาคม และกันยายน

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนของรัฐ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีวิธีสนับสนุนงบประมาณแบบอื่นที่นอกเหนือจากระบบของรัฐ โดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับศาสนาและธรรมเนียมปฏิบัติอื่นๆ

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ จะมีแยกออกไปได้อีกหลายหลักสูตร

  1. National Certificate of Educational Achievement

The National Certificate of Educational Achievement Programme หรือ NCEA เป็นหน่วยงานหลักที่รับรองคุณวุฒิของนักเรียนของนักเรียนมัธยมในชั้นปีที่ 11 – 13 (Year 1 1 – 13) โดยเข้ามาแทนที่การรับรองคุณวุฒิแบบเก่าทั้ง School Certificate (Year 11), Sixth Form Certificate (Year 12) และ Bursary and Higher School (Year 13) NCEA ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากการรับรองคุณวุฒิในทุกระดับนั้นได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศนิวซีแลนด์

การรับรองคุณวุฒิสามระดับ (Level 1,2 และ3) จะกระทำในโรงเรียนระดับมัธยม โดยถือเป็นขั้นตอนแรกของทั้งหมดแปดระดับตามแผนงานรับรองคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework)
NCEA Level 1 – นักเรียนต้องได้อย่างน้อย 80 หน่วยกิต ใน Level 1
NCEA Level 2 – นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 2 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต
NCEA Level 3 – นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 3 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต และอีก 20 หน่วยกิตใน Level 2 เป็นอย่างน้อย

ทั้งนี้ ต้องมีหน่วยกิต จากวิชา Numeracy และ Literacy อย่างละ10 หน่วยกิต จาก Level 1 ขึ้นไปด้วย

ทั้งนี้นักเรียนบางส่วนอาจสามารถผ่าน The New Zealand Scholarship Qualification ซึ่งจะดำเนินการในระดับสี่ (level 4) ในหมวด “Register of New Zealand Quality Assured Qualifications” โดยที่นักเรียนดังกล่าวต้องผ่านการสอบเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งปกติจะเกิดขึ้นในช่วงระดับสามด้วย

การรับรองคุณวุฒิดังกล่าวถูกเรียกว่า “ประกาศนียบัตรแห่งชาติ” (The National Certificate) เพราะยึดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยการควบคุมดูแลของหน่วยงานรับรองคุณวุฒิของนิวซีแลนด์ หรือ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนียบัตรแห่งชาติด้านการศึกษา (National Certificate for Educational Achievement) และการรับรองคุณวุฒิลักษณะอื่นๆ ได้ที่ www.nzqa.govt.nz

  1. Cambridge International Qualificationเป็นระบบการสอบ/การสอนระดับนานาชาติ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า Cambridge International Examinations (CIE) ซึ่งเป็นการเรียกการเรียนระบบ Cambridge นอกประเทศอังกฤษ นักเรียนที่เรียนระบบนี้จะได้คุณวุฒิ- IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)
    – A Level: AS (Advanced Subsidiary) และ A2
  2. International Baccalaureate Programme หรือ IB Programmeเป็นหลักสูตรที่เทียบเท่ากับปวช. หรือ ปวส.ที่เมืองไทย ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ระดับปริญญาในต่างประเทศจะแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับคือ- หลักสูตรการศึกษาระดับต้น (IB Primary Years Programme, PYP) สำหรับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 3-12 ปี- หลักสูตรการศึกษาระดับกลาง (IB Middle Years Programme, MYP) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 11-16 ปี- หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB Diploma Programme, IBDP) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 16-19 ปีรายวิชาในหลักสูตร IB Diploma Programme มีวิชาอยู่ 6 กลุ่มดังต่อไปนี้(1) Literature เรียนภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ(2) Second Language เช่น ภาษาฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน อิตาเลียน(3) Individuals and Societies เช่น จิตวิทยา ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ การจัดการและธุรกิจ(4) Experimental Sciences เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา(5) Mathematics and Computer Science เช่น วิธีการทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับกลางและสูง(6) Arts and Electives เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ละครเวที ทัศนศิลป์

การเทียบวุฒิการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์

ในปัจจุบันทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ได้ประกาศยกเลิกการเทียบวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบจากต่างประเทศ ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 ตามเอกสารจาก link ที่นี่ http://www.nzstudyth.com/admin/ckfinder/userfiles/files/Education_2017.pdf โดยให้ทางมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความเหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนมากยังคงยึดกฎเกณฑ์การเทียบเท่าการจบมัธยมศึกษาตอนปลายตามที่กระทรวงฯ เคยใช้เพื่อเทียบวุฒิก่อนหน้านี้ ตาม link ที่นี่ http://www.nzstudyth.com/admin/ckfinder/userfiles/files/NCEA_Education_no3.pdf ทั้งนี้ ในหลายสาขาการรับเข้าของมหาวิทยาลัยต่างๆ อาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างจากนี้ กรุณาติดต่อคณะและมหาวิทยาลัยนั้นๆ

โดยหากในการสมัครต้องแสดงคะแนน GPA นักเรียน NZ Study สามารถติดต่อพี่ๆ ทีมงาน NZ Study ให้ช่วยประสานงานในการขอเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมจากหน่วยงานของนิวซีแลนด์ได้ค่ะ ซึ่งจะต้องเผื่อเวลาในการรอเอกสารด้วยนะคะ

(การเก็บหน่วยกิตเพื่อคำนวณ GPA จะแตกต่างจากการเก็บหน่วยกิตในการได้ Certificate ในแต่ละ Level กรุณาตรวจสอบกับ ทีมงาน NZ Study อีกครั้งนะคะ)

ปีการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา (Secondary / High School)

เทอม 2020 2021 2022
1 27 Jan ถึง 7 Feb – 27 March 1 Feb ถึง 9 Feb – 16 April 31 Jan ถึง 8 Feb – 14 April
2 15 April – 3 July 3 May – 9 July 2 May – 8 July
3 20 July – 25 September 26 July – 1 October 25 July – 30 September
4 12 October – 16 December 18 October – 20 December 17 October – 20 December


ที่มาข้อมูล: https://parents.education.govt.nz/essential-information/school-terms-and-holidays/

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต่างชาติมักจะลงเรียนในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษด้วยหลายเหตุผล บ้างก็เพื่อพัฒนาทักษะก่อนจะเรียนต่อในระดับมัธยมหรือในมหาวิทยาลัย บ้างก็เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ เพื่อพัฒนาอาชีพ หรือบางครั้งก็เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะตัว

ประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 100 แห่ง โดยที่หลายแห่งก็เป็นของสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมหรือสถาบันการศึกาษาระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สถาบันที่เปิดสอนภาษาอังกฤษทั้งหมดต้องจดทะเบียนกับ NZQA ซึ่งสิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนดังกล่าวมีคุณภาพสูง มีการจัดการหลักสูตรเป็นอย่างดีและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ

นักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษนั้น จะได้รับการทดสอบแบะจัดให้อยู่ในระดับของหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสามารถ ชั้นเรียนก็มีขนาดเล็กซึ่งทำให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการดูแบมากเท่าที่ต้องการ หลักสูตรของนิวซีแลนด์นั้นจะใช้รูปแบบการสอนสมัยใหม่ ทั้งห้องเรียนสนทนา การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา คอมพิวเตอร์ ดีวีดีและวีดีโอต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษบางแห่งได้จดทะเบียนเป็นศูนย์ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFLด้วย โดยที่สถาบันดังกล่าวจะมีหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาโดยเฉพาะและนักศึกษาสามารถเข้าทำการสอบได้ทันที่ สิ่งนี้ช่วยให้นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ซึ่งส่วนใหญ่ต้องมีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่มหาวิทยาลัยต้องการมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรการเรียน Certificate และ Diploma

นิวซีแลนด์มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับ Certificate และ Diploma หลายแห่ง ทั้งที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ และบางส่วนตั้งอยู่ในเมืองที่เล็กลงไป สถาบันเหล่านี้เปิดทำการสอนและอบรมในหลายสาขา ทั้งในสาขาวิชาชีพ และ วิชาการ

Certificate ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน – 2 ปี
Diploma ใช้เวลาประมาณ 1 – 3 ปี

สาขาวิชาต่างๆที่เปิดสอน ได้แก่

  • Business
  • Hospitality
  • Computer and Information Technology
  • Tourism

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ NZ Study

โทร. 0-2306-0832-33, 08-1820-4627

การศึกษาระดับปริญญาตรี

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ประเทศนิวซีแลนด์จะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 8 แห่ง สถาบันเทคโนโลยี หรือ สถาบันโพลีเทคนิค นักศึกษาจะได้เรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการและทฤษฎีอย่างลึกซึ้งในสาขาที่ได้เลือกเรียน

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากประเทศไทย จำเป็นต้องเข้าเรียนในหลักสูตร Foundation Studies เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อไป


สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ NZ Study

โทร. 0-2306-0832-33, 08-1820-4627

การศึกษาระดับปริญญาโท

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1-2 ปี

โดยปกติการศึกษาในระดับปริญญาโทจะมีทั้ง course work และ research และในหลายๆหลักสูตรจำเป็นต้องทำวิทยานิพนธ์ด้วย


สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ NZ Study

โทร. 0-2306-0832-33, 08-1820-4627

การศึกษาระดับปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์มีสาขาวิชาในปริญญาเอกที่หลากหลาย นักศึกษาจำเป็นต้องเตรียมสาระสำคัญของวิทยานิพนธ์ที่จะแสดงให้เห็นงานวิจัยเดิม ที่จะมาเป็นหัวข้อในการศึกษาระดับปริญญาเอกของตนเอง สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาเอกนี้ นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถาบันจะเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราที่เท่ากับนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์เอง ทั้งนี้เงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดอยู่ในใบตอบรับการเข้าศึกษา

การศึกษาในระดับปริญญาเอกนี้ จะใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป โดยการประเมินผลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จะมีคณะกรรมการจากภายนอกอย่างน้อย 2 คน เข้าร่วมประเมินด้วย นักศึกษาจะต้องสอบวิทยานิพนธ์ และ ทดสอบความรู้ความเข้าใจในสาขาที่เรียน จึงจะสำเร็จการศึกษา


สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ NZ Study

โทร. 0-2306-0832-33, 08-1820-4627

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) หรือ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอนชาวต่างชาติ

ในประเทศนิวซีแลนด์มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งแบบ full-time และ part-time นักศึกษาจะเรียนรู้เทคนิคการสอน หลักไวยากรณ์ การแก้คำผิด สื่อการสอนเพิ่มเติมที่น่าสนใจ
โดยระยะเวลาของหลักสูตร TESOL จะเริ่มต้นที่ประมาณ 3 เดือน


สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ NZ Study

โทร. 0-2306-0832-33, 08-1820-4627