หลักสูตรปรับพื้นฐานด้านธุรกิจ เริ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอทาโก

University of Otago and RMUTT

ทำไมต้องเรียนที่โอทาโก

 • มหาวิทยาลัยโอทาโกเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งแรกของนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1869 โดยมีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความเป็นเลิศด้านการสอนและการวิจัย
 • มหาวิทยาลัยโอทาโกเป็นมหาวิทยาลัยติตอันดับ 1% ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ทำให้ดึงดูดนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากทั่วทุกภูมิภาคของนิวซีแลนด์และจากต่างประเทศ
 • ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอทาโกเป็นที่ยอมรับจากภาคเอกชนอย่างมาก นักเรียนที่จบมายังเป็นที่ต้องการในหน่วยงานรัฐบาล และบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วยด้วย
 • เหล่าคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิของเราได้รับรางวัลระดับชาติด้านการสอนมากมายและรังสรรค์ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง มากกว่ามหาวิทยาลัยใด ๆ ในนิวซีแลนด์

คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอทาโก

คณะพาณิชยศาตร์ มหาวิทยาลัยโอทาโกมีชื่อเสียงโด่งดัง เนื่องจากมีผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความโดดเด่นในด้านธุรกิจทุกแขนงจากทั่วโลก

คุณวุฒิที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยโอทาโกเป็นคุณวุฒิระดับโลก คณะพาณิชยศาตร์ มหาวิทยาลัยโอทาโก้ได้รับการรับรองจาก AACSB และ EQUIS

และยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเครือข่าย PIM ซึ่งเป็นเครือข่ายคณะพาณิชยศาตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกอีกด้วย

คุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยโอทาโกจะเป็นใบเบิกทางสู่การทำงานทุกที่ในโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)

คณะบริการธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศนิวซีแลนด์ผ่านสถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไทย-นิวซีแลนด์ ที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ DD Mall เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ถัดไปจากรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีกำแพงเพชร

ลักสูตรพื้นฐานด้านธุรกิจ (เทียบเท่าปริญญาตรีปี 1)

มหาวิทยาลัยโอทาโกได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดหลักสูตรการสอนปรับพื้นฐานด้านธุรกิจเป็นระยะเวลา 2 เทอม เทอมละ 13 สัปดาห์ (รวมเป็น 26 สัปดาห์)

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยโอทาโกจะดำเนินการสอน ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจำนวน 70% ของหลักสูตร และอีก 30% จะดำเนินการสอนในชั้นเรียนจริงโดยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ศูนย์การเรียนรู้ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZC) กรุงเทพฯ

หลักสูตรการเรียนทั้งหมดจัดทำโดยมหาวิทยาลัยโอทาโก นักศึกษาที่เรียนจบ 10 วิชา ในเวลา 8 เดือน และผ่านตามเกณฑ์ ข้อกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานด้านธุรกิจ นักศึกษาสามารถนำประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานธุรกิจนี้ไปยื่น เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอทาโกในสาขาวิชาตังต่อไปนี้

ㆍ พาณิขยศาสตร์บัณฑิต (BCom)

ㆍ ศิลปศาสตร์บัณฑิต (BA)

ㆍ ศิลปศาสตร์และพาณิชยศาสตร์บัณฑิต (BACom)

ประกาศนียบัตรนี้จะเป็นใบรับประกันคุณสมบัติในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยโอทาโก และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในนิวซีแลนด์ (ปริญญาตรีนิวซีแลนด์เรียนอีก 3 ปี)

วิชาในหลักสูตร

ㆍ ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางด้านวิชาการ 1

ㆍภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางด้านวิชาการ 2

ㆍธุรกิจ

ㆍเศรษฐศาสตร์

ㆍการคำนวนแบบประยุกต์

ㆍคณิตศาสตร์พาณิขยกรรม

ㆍความรู้เบื้องต้นด้านการตลาด

ㆍความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการ

ㆍความรู้เบื้องต้นทางบัญชี

ㆍความรู้เบื้องต้นทางการเงินธุรกิจ

มหาวิทยาลัยทคโนโลยีรางมงคลธัญบุรีจะเป็นผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาความรู้เบื้องต้นทางการเงินธุรกิจ และวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม โดยที่มหาวิทยาลัยโอทาโกจะเป็นผู้สอนวิชาอื่น ๆ ทั้งหมด

แต่ละวิชาจะมี 12 คะแนน นักศึกษาจะต้องผ่านวิชานั้น ๆ จึงจะได้ 12 คะแนน หากไม่ผ่านจะได้ 0 คะแนน

ในการที่จะได้รับใบประกาศนียบัตร นักศึกษาจะต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่า 96 คะแนน และได้รับ

ㆍขั้นต่ำเกรด C ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางด้านวิชาการ 1 และภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางด้านวิชาการ 2

ㆍขั้นต่ำเกรด C- ในอีก 6 วิชาอื่นๆ

คุณสมบัติในการเข้าเรียน

 • มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0 ในระดับชั้น ม.6 และไม่ต่ำกว่า 2.5 ในระดับชั้น ม. 5
 • มีผลสอบ IELTS โดยรวมที่ 5.5 โดยมีทักษะในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่า 5.0 โดยนักศึกษาที่ได้คะแนน IELTS รวมที่ 5.0 สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทางออนไลน์เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มหลักสูตรปรับพื้นฐาน
 • ต้องการเข้าเรียนระดับปริญญาด้านธุรกิจหรือศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์

การรับสมัครสามารถพิจารณาเป็นกรณีได้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกอาจจะใด้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนเริ่มหลักสูตรปรับพื้นฐาน

ข้อมูลสำคัญ

ระยะเวลา เทอม 1: 27 มิถุนายน – 7 ตุลาคม 2565

เทอม 2: 25 ตุลาคม 2565 – 10 กุมภาพันธ์ 2566

การสอบ เทอม 1: 26 กันยายน – 7 ตุลาศม 2565

เทอม 2: 30 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าเล่าเรียน

NZ$19,999

สำหรับค่าเล่าเรียนของหลักสูตรคุณภาพสูงเช่นนี้ถือว่า ถูกกว่า 20% โดยเทียบกับหลักสูตรปรับพื้นฐานของนิวซีแลนด์ และหลักสูตรเตรียมความพร้อมอื่น ๆ

หากมีการเปิดรับนักศึกษาเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์ ในเทอม 2 และนักเรียนย้ายไปเรียนที่นิวซีแลนด์ จะไม่มีค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษและหลักสูตร เพิ่มความรู้ทางวิชาการอื่น ๆ จะเปิดภาคเรียนก่อนหลักสูตรปรับพื้นฐานธุรกิจล่วงหน้า 8 สัปดาห์

ดาวน์โหลดรายละเอียด ที่นี่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และการสมัครเรียน

ติดต่อได้ที่ Line: @nzstudy

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้สำหรับการตลาด

  คุกกี้การตลาดใช้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ จุดประสงค์คือการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมสำหรับผู้ใช้แต่ละรายและด้วยเหตุนี้จึงมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้โฆษณาบุคคลที่สาม

บันทึกการตั้งค่า