Our Service

NZ Study ให้คำแนะนำ และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ทุกประเภท จากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์โดยตรง เนื่องจากบางครั้งการได้รับข้อมูลจาก Brochure และ Web Site ของสถาบันศึกษาเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ

NZ Study

01

ให้คำแนะนำ และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ทุกประเภท จากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์โดยตรง เนื่องจากบางครั้งการได้รับข้อมูลจาก Brochure และ Web Site ของสถาบันศึกษาเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ

02

คัดเลือกสถานศึกษา ดำเนินการติดต่อ และสมัครเรียน ตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง

03

ประสานงานจัดหาที่พักที่สะดวก และปลอดภัยกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ (Homestay) หรือ หอพักของสถาบัน

04

รับปรึกษา, จัดเตรียมเอกสาร และยื่นขอวีซ่านักเรียนจากสถานทูตนิวซีแลนด์ให้

05

จองตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน และราคาพิเศษสำหรับผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

06

จัดปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำและข้อมูลต่าง ๆ แบบ Update เกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อการเตรียมตัวที่ถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์โดยตรงจากนิวซีแลนด์

07

รับจัดโครงการดูงาน ระบบการเรียน-การสอนในนิวซีแลนด์ สำหรับคณะครูอาจารย์ และโปรแกรมระยะสั้น Summer Camp สำหรับนักเรียนทั่วไป หรือกลุ่มเฉพาะของโรงเรียน

08

ประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันศึกษาของนิวซีแลนด์ กับ ไทย ทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

09

ประสานเจ้าหน้าที่รับนักเรียนที่สนามบินในนิวซีแลนด์

10

เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างนักเรียน, ผู้ปกครอง, สถานฑูตนิวซีแลนด์ และสถาบันศึกษาทั้งในประเทศไทย และนิวซีแลนด์ ตั้งแต่แรกจนกระทั่งนักเรียนจบกลับมาหรือเรียนต่อในอนาคต

11

มีเบอร์ฉุกเฉิน Online ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับนักเรียนไทยในนิวซีแลนด์ และผู้ปกครองของนักเรียนในประเทศไทย

12

ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยให้บริการแก่นักเรียนผู้ปกครอง และผู้สนใจศึกษาต่อ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

นึกถึงนิวซีแลนด์ นึกถึง เอ็นแซด สตั๊ดดี้