07 | PhD

การศึกษาระดับปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์มีสาขาวิชาในปริญญาเอกที่หลากหลาย นักศึกษาจำเป็นต้องเตรียมสาระสำคัญของวิทยานิพนธ์ที่จะแสดงให้เห็นงานวิจัยเดิม ที่จะมาเป็นหัวข้อในการศึกษาระดับปริญญาเอกของตนเอง สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาเอกนี้ นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถาบันจะเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราที่เท่ากับนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์เอง ทั้งนี้เงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดอยู่ในใบตอบรับการเข้าศึกษา

การศึกษาในระดับปริญญาเอกนี้ จะใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป โดยการประเมินผลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จะมีคณะกรรมการจากภายนอกอย่างน้อย 2 คน เข้าร่วมประเมินด้วย นักศึกษาจะต้องสอบวิทยานิพนธ์ และ ทดสอบความรู้ความเข้าใจในสาขาที่เรียน จึงจะสำเร็จการศึกษา


สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ NZ Study

โทร. 0-2306-0832-33, 08-1820-4627