02 | Primary / Intermediate / High School

ตารางเปรียบเทียบระบบการศึกษาระหว่างประเทศไทย และ นิวซีแลนด์

ประเทศไทย   ประเทศนิวซีแลนด์  
ระดับ   อายุ ระดับ  
 ประถม  1   5   ปี Primary 1-2 (Year 1)
 ประถม  2   6   ปี Primary 3-4 (Year 2)
 ประถม  3   7   ปี Standard 1 (Year 3)
 ประถม  4   8   ปี Standard 2 (Year 4)
 ประถม  5   9   ปี Standard 3 (Year 5)
 ประถม  6   10 ปี Standard 4 (Year 6)
 มัธยม  1   11 ปี Form 1 (Year 7)
 มัธยม  2   12 ปี Form 2 (Year 8)
 มัธยม  3   13 ปี Form 3 (Year 9)
 มัธยม  4 หรือ ประกาศนียบัตร 1 14 ปี Form 4 (Year 10)
 มัธยม  5 หรือ ประกาศนียบัตร 2 15 ปี Form 5 (Year 11) มีสอบ NCEA Level1
 มัธยม  6 หรือ ประกาศนียบัตร 3 16 ปี Form 6 (Year 12) มีสอบ NCEA Level2
* หลังจบชั้นนี้แล้ว นักเรียนอาจะเลือกเรียนต่อในสถาบันสายอาชีพ หลักสูตร Diploma อนุปริญญา / กลับมาเรียนมหาวิทยาลัยไทย หรือเรียน Year13 ต่อหากจะเข้ามหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์
    17 ปี Form 7 (Year 13) มีสอบ NCEA Level3
* หลังจบชั้นนี้แล้ว เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์

 

Primary / Intermediate / High School

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 9 – 13 หรือ Years 9 – 13 (อายุ 13 – 19 ปี) นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมทั้งหมดมากกว่า 350 โรงเรียน (บางครั้งจะเรียกว่า High Schools, Grammar Schools, Colleges หรือ Collegiates) ซึ่งเปิดสอนวิชาต่างๆ หลากหลาย แต่ละโรงเรียนสามารถจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอนได้เองโดยยึดโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะถูกประเมินผลโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า New Zealand Qualifications Authority อีกทีหนึ่ง

ปีการศึกษาในระดับมัธยมนั้นจะแบ่งเป็นระบบสี่เทอม ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม โดยมีการปิดเทอมสั้นๆ ครั้งละสองสัปดาห์ในเดือนเมษายน กรกฎาคม และกันยายน

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนของรัฐ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีวิธีสนับสนุนงบประมาณแบบอื่นที่นอกเหนือจากระบบของรัฐ โดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับศาสนาและธรรมเนียมปฏิบัติอื่นๆ

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ จะมีแยกออกไปได้อีกหลายหลักสูตร

 1. National Certificate of Educational Achievement

The National Certificate of Educational Achievement Programme หรือ NCEA เป็นหน่วยงานหลักที่รับรองคุณวุฒิของนักเรียนของนักเรียนมัธยมในชั้นปีที่ 11 – 13 (Year 1 1 – 13) โดยเข้ามาแทนที่การรับรองคุณวุฒิแบบเก่าทั้ง School Certificate (Year 11), Sixth Form Certificate (Year 12) และ Bursary and Higher School (Year 13) NCEA ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากการรับรองคุณวุฒิในทุกระดับนั้นได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศนิวซีแลนด์

การรับรองคุณวุฒิสามระดับ (Level 1,2 และ3) จะกระทำในโรงเรียนระดับมัธยม โดยถือเป็นขั้นตอนแรกของทั้งหมดแปดระดับตามแผนงานรับรองคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework)

NCEA Level 1 – นักเรียนต้องได้อย่างน้อย 80 หน่วยกิต ใน Level 1
NCEA Level 2 – นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 2 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต
NCEA Level 3 – นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 3 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต และอีก 20 หน่วยกิตใน Level 2 เป็นอย่างน้อย

ทั้งนี้ ต้องมีหน่วยกิต จากวิชา Numeracy และ Literacy อย่างละ10 หน่วยกิต จาก Level 1 ขึ้นไปด้วย

ทั้งนี้นักเรียนบางส่วนอาจสามารถผ่าน The New Zealand Scholarship Qualification ซึ่งจะดำเนินการในระดับสี่ (level 4) ในหมวด “Register of New Zealand Quality Assured Qualifications” โดยที่นักเรียนดังกล่าวต้องผ่านการสอบเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งปกติจะเกิดขึ้นในช่วงระดับสามด้วย

การรับรองคุณวุฒิดังกล่าวถูกเรียกว่า “ประกาศนียบัตรแห่งชาติ” (The National Certificate) เพราะยึดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยการควบคุมดูแลของหน่วยงานรับรองคุณวุฒิของนิวซีแลนด์ หรือ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนียบัตรแห่งชาติด้านการศึกษา (National Certificate for Educational Achievement) และการรับรองคุณวุฒิลักษณะอื่นๆ ได้ที่ www.nzqa.govt.nz

 1. Cambridge International Qualification เป็นระบบการสอบ/การสอนระดับนานาชาติ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า Cambridge International Examinations (CIE) ซึ่งเป็นการเรียกการเรียนระบบ Cambridge นอกประเทศอังกฤษ นักเรียนที่เรียนระบบนี้จะได้คุณวุฒิ- IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)
  – A Level: AS (Advanced Subsidiary) และ A2
 2. International Baccalaureate Programme หรือ IB Programme เป็นหลักสูตรที่เทียบเท่ากับปวช. หรือ ปวส.ที่เมืองไทย ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ระดับปริญญาในต่างประเทศจะแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับคือ- หลักสูตรการศึกษาระดับต้น (IB Primary Years Programme, PYP) สำหรับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 3-12 ปี- หลักสูตรการศึกษาระดับกลาง (IB Middle Years Programme, MYP) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 11-16 ปี- หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB Diploma Programme, IBDP) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 16-19 ปีรายวิชาในหลักสูตร IB Diploma Programme มีวิชาอยู่ 6 กลุ่มดังต่อไปนี้(1) Literature เรียนภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ(2) Second Language เช่น ภาษาฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน อิตาเลียน(3) Individuals and Societies เช่น จิตวิทยา ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ การจัดการและธุรกิจ(4) Experimental Sciences เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา(5) Mathematics and Computer Science เช่น วิธีการทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับกลางและสูง(6) Arts and Electives เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ละครเวที ทัศนศิลป์

การเทียบวุฒิการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์

ในปัจจุบันทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ได้ประกาศยกเลิกการเทียบวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบจากต่างประเทศ ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 ตามเอกสารจาก link ที่นี่ http://www.nzstudyth.com/admin/ckfinder/userfiles/files/Education_2017.pdf โดยให้ทางมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความเหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนมากยังคงยึดกฎเกณฑ์การเทียบเท่าการจบมัธยมศึกษาตอนปลายตามที่กระทรวงฯ เคยใช้เพื่อเทียบวุฒิก่อนหน้านี้ ตาม link ที่นี่ http://www.nzstudyth.com/admin/ckfinder/userfiles/files/NCEA_Education_no3.pdf ทั้งนี้ ในหลายสาขาการรับเข้าของมหาวิทยาลัยต่างๆ อาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างจากนี้ กรุณาติดต่อคณะและมหาวิทยาลัยนั้นๆ

โดยหากในการสมัครต้องแสดงคะแนน GPA นักเรียน NZ Study สามารถติดต่อพี่ๆ ทีมงาน NZ Study ให้ช่วยประสานงานในการขอเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมจากหน่วยงานของนิวซีแลนด์ได้ค่ะ ซึ่งจะต้องเผื่อเวลาในการรอเอกสารด้วยนะคะ

(การเก็บหน่วยกิตเพื่อคำนวณ GPA จะแตกต่างจากการเก็บหน่วยกิตในการได้ Certificate ในแต่ละ Level กรุณาตรวจสอบกับ ทีมงาน NZ Study อีกครั้งนะคะ)

ปีการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา (Secondary / High School)

เทอม 2023 2024 2025
1 30 Jan ถึง 7 Feb – 6 April 29 Jan ถึง 7 Feb – 12 April 27 Jan ถึง 7 Feb – 11 April
2 24 April – 30 June 29 April – 5 July 28 April – 27 June
3 17 July – 22 September 22 July – 27 September 14 July – 19 September
4 9 October – 20 December 14 October – 20 December 6 October – 19 December


ที่มาข้อมูล: https://parents.education.govt.nz/essential-information/school-terms-and-holidays/

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้สำหรับการตลาด

  คุกกี้การตลาดใช้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ จุดประสงค์คือการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมสำหรับผู้ใช้แต่ละรายและด้วยเหตุนี้จึงมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้โฆษณาบุคคลที่สาม

บันทึกการตั้งค่า