Visa

01 | Visitor visa

หมายเหตุ : ทาง NZ Study มีบริการยื่นขอวีซ่าให้นักเรียนที่สมัครผ่าน NZ Study เท่านั้น

โทร. 0-2306-0832 -33 หรือ 0-81820-4627

02 | Student Visa

หมายเหตุ : ทาง NZ Study มีบริการยื่นขอวีซ่าให้นักเรียนที่สมัครผ่าน NZ Study เท่านั้น

โทร. 0-2306-0832 -33 หรือ 0-81820-4627

03 | Working Holiday Visa

Working Holiday Visa

รัฐบาลไทยได้จัดทำข้อตกลงโครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยว Working Holiday Scheme กับรัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 และมีผลบังคับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 ข้อตกลงดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี จำนวน 100 คน ต่อปี สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 12 เดือน โดยสามารถทำงานชั่วคราวในขณะพำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ได้ที่ละไม่เกิน 3 เดือน โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมนิวซีแลนด์ ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ได้ลองทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งยังได้พบกับมิตรภาพจากเพื่อนใหม่มากมาย

หลักฐานประกอบการขอตรวจลงตรากับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ **เอกสารทุกชนิด เป็นภาษาอังกฤษ**

 • แบบฟอร์มใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดจาก www.immigration.govt.nz
 • หนังสือรับรองคุณสมบัติจาก สท. (ฉบับจริง) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • หลักฐานการศึกษา
 • หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร และ รายการเดินบัญชี (Bank Statement)
 • ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) NZD280 + ค่า VAC 550 บาท **ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นๆ **ค่าวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • ใบตรวจสุขภาพและใบเอ็กซเรย์ปอด ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน จากโรงพยาบาลที่รับการยอมรับจากสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์
 • เอกสารแสดงความความรู้ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่สถานทูตจะพิจารณาจากเอกสารที่ระบุถึงความรู้ภาษาอังกฤษ หรือทดสอบโดยการสนทนาโดยตรง หากไม่เพียงพออาจขอให้แสดงผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (IELTS) ประมาณระดับ 4.5 หรือ TOEFL, TOEIC ที่มีคะแนนเทียบเท่า หรือใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาที่มีระยะเวลาไม่ น้อย 2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

วีซ่า Working Holiday Scheme มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก และไม่สามารถต่ออายุได้


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Working Holiday Visa
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/workingholiday/thailandwhs.htm

ติดต่อสอบถาม
เกี่ยวกับ e-Passport โทร. 0-2981-7171

04 | Guardian Visa

วีซ่าผู้ดูแล หรือ Guardian Visa

เป็นวีซ่าที่บิดาหรือมารดาของนักเรียนที่อายุไม่เกิน 18 ปี ไปอาศัยอยู่กับนักเรียน ระหว่างที่เรียนอยู่ในนิวซีแลนด์ ใช้แบบฟอร์มวีซ่าเหมือนวีซ่าท่องเที่ยว แต่มีการกรอกข้อมูลต่างกัน โดยทาง NZ Study มีบริการยื่นวีซ่าประเภทนี้ให้ผู้ปกครองค่ะ

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอวีซ่า มีดังนี้ **เอกสารทุกชนิด เป็นภาษาอังกฤษ**

 • ใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
 • ค่าวีซ่า NZD246 + ค่า VAC 550 บาท **ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นๆ (จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยเรียกเก็บจากสถานฑูตนิวซีแลนด์) **ค่าวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • หลักฐานการจองตั๋ว หรือตั๋วเครื่องบิน
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
 • หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร และ รายการเดินบัญชี (Bank Statement)
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • กรณีสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียมสำเนาทะเบียนสมรส เอกสารคู่สมรส และใบสูติบัตรของบุตร
 • กรณีผู้สมัครสมรส ต้องมีเอกสารของคู่สมรสเพื่อกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว อายุไม่เกิน 6 เดือน
  ตรวจสุขภาพ Medical examination รายละเอียดดังนี้ https://bit.ly/3cMZL4E

หมายเหตุ : NZ Study บริการยื่นขอวีซ่าให้นักเรียนที่สมัครผ่าน NZ Study

โทร. 0-2306-0832 -33 หรือ 0-81820-4627


** สถานที่ตั้งศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

ที่อยู่: 140/41 (19D) ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: 0–2236-7138
อีเมล์: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
เว็บไซต์: ww.ttsnzvisa.com
เวลาทำการ: 8.30 – 16.00 

ติดต่อสอบถาม
เกี่ยวกับ e-Passport โทร. 0-2981-7171