ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อตกลงในการใช้งาน 

เงื่อนไขในการใช้บริการ 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ nzstudyth.com และ/หรือ NZ Study mobile app. กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียด เงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงและการใช้บริการแพลตฟอร์มของท่าน (ดังที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) ด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ห้ามเข้าใช้และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น ท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือบริการหรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย 

หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี: ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านและบุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และรับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของท่าน (2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใด ๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ 

 1. นิยามและการตีความ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดเกี่ยวกับการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ1 จะนำมาบังคับใช้กับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ 
 2. การใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป

2.1 แนวปฏิบัติในการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดยเราเป็นครั้งคราวไปเราสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใด ๆและถือว่าท่านได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว 

2.2 กิจกรรมที่ต้องห้าม: ท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่: (ก) ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ (ข) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค) พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง (ง) โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใด ๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ (จ) รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น (ฉ) ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ ที่มี หรือที่ท่านมีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัสส่วนประกอบที่ทำให้เสียหายรหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่นหรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้และ (ช) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใด ๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ซ) สร้าง และ/หรือ ใช้บัญชีลูกค้า และ/หรือ บัญชีของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ใด ๆ บนแพลตฟอร์ม หรือบริการมากกว่าหนึ่งบัญชี 

2.3 ความพร้อมของแพลตฟอร์มและบริการ: เราอาจจะทำการปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มหรือบริการใด ๆ ในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ 

2.4 สิทธิในการติดตามตรวจ เราขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ผูกพันที่จะ: (ก) ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ เราอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่ในที่นี้และอาจจะดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางเราแต่เพียงฝ่ายเดียว (ข) ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้ยังแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของลูกค้า (ค) รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่ใช้บังคับให้หน่วยงานที่เหมาะสมทราบและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวและ/หรือ (ง) ร้องขอข้อสนเทศและข้อมูลใด ๆ จากท่านอันเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านในเวลาใด ๆ และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านให้หรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล (จ) หยุดการใช้งาน ยกเลิก ลบ ห้าม ระงับและจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ ของและโดยบัญชีของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ใด ๆ ลูกค้า และ/หรือ บุคคลใด ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า 

2.5 นโยบายความเป็นส่วนตัว: การใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่านยังอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กำหนดไว้ใน https://nzstudyth.com/privacy-policy/ 

2.6 เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายและเงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรแทนเงินสด: การซื้อขายสินค้าใด ๆจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายดังกำหนดไว้ใน https://nzstudyth.com/terms-conditions/ หากท่านใช้คูปองแทนเงินสดเงื่อนไข&ข้อกำหนดของคูปองแทนเงินสดที่กำหนดไว้ใน https://nzstudyth.com/terms-conditions/ จะนำมาใช้บังคับ 

2.7 เงื่อนไขเพิ่มเติม: นอกเหนือจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้การใช้งานเอกสารข้อมูลและบริการในด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะเอกสารข้อมูลฉบับที่ละเอียดขึ้นหรือได้รับการปรับปรุงที่เสนอโดยเราหรือโดยผู้รับเหมาช่วงที่เรากำหนดอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งจะใช้บังคับโดยมีผลสมบูรณ์ทุกประการ 

 1. การใช้บริการ

3.1 การใช้บังคับเงื่อนไขในข้อนี้: นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นทั้งหลายของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดในข้อ 3 นี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับการใช้บริการของท่าน 

3.2 ข้อจำกัด: การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ลูกค้าที่ได้ฝ่าฝืนหรือกำลังฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่อาจใช้บริการได้แม้ว่าจะทำตามข้อกำหนดของข้อ 3.2 นี้แล้วก็ตาม 

3.3 เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป: ท่านตกลง: (ก) ที่จะเข้าใช้ และ/หรือใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา รวมทั้งตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับการบริการด้วยความสุจริตใจ และ (ข) ที่จะรับรองว่าข้อสนเทศหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการที่ท่านโพสต์หรือทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบในข้อสนเทศและข้อมูลดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว 

3.4 รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่แม่นยำของสินค้า เราไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด 

3.5 ราคาของสินค้า: ราคาที่ประกาศขายทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ 

3.6 ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก: ท่านรับทราบว่าคู่สัญญานอกเหนือจาก NZ Study (ได้แก่ ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เป็นผู้ลงรายการและขายสินค้าของบุคคลดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลว่าสินค้าดังกล่าวได้ถูกประกาศเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดยเอ็นแซด สตั๊ดดี้หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก อาจมีการไว้บนเว็บเพจที่มีการแสดงรายการสินค้าดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อตกลงแต่ละฉบับที่ทำขึ้นเพื่อการขายสินค้าของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกให้แก่ลูกค้า จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับลูกค้าเท่านั้น และยังอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายสินค้าด้วย 

 1. ลูกค้าที่มีบัญชีกับเอ็นแซดสตั๊ดดี้ 

4.1 ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน: บริการบางอย่างที่อาจจะมีบนแพลตฟอร์มอาจจำเป็นจะต้องมีการสร้างบัญชีกับเราหรือมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านขอสร้างบัญชีกับเรา ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอาจจะ: (1) พิจารณาและออกให้ท่านโดยเรา หรือ (2) ท่านเป็นฝ่ายให้และเราเป็นผู้อนุมัติโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเราอันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะร้องขอให้ท่านอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านทันทีในเวลาใด ๆ โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในความสูญเสียใดๆ ที่ท่านได้รับหรือท่านเป็นฝ่ายทำให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือโดยเหตุผลของคำขอหรือการยกเลิกดังกล่าว ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นครั้งคราว และเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับและจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของท่านและรับผิดต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานใด ๆ (ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือไม่) ซึ่งชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่าน ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านทราบว่าหรือมีเหตุผลให้สงสัยว่าความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านอาจจะถูกเปิดเผยหรือมีการใช้ชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เราคาดว่าคำบอกกล่าวของท่านได้รับการดำเนินการโดยเราเมื่อครบเจ็ด (7) วันทำการหลังจากได้รับคำบอกกล่าวดังกล่าวแล้ว 

4.2 การอ้างการใช้งานหรือเข้าใช้: ท่านตกลงและรับทราบว่าการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้ใด ๆ ในแพลตฟอร์ม และข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารใด ๆ ที่อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านได้ แล้วแต่กรณี จะถือว่า: (ก) เป็นการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ใช้บริการโดยท่าน หรือ (ข) เป็นข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารที่ประกาศ ส่งผ่าน หรือออกโดยชอบโดยฝ่ายท่าน ไม่ว่าเวลาใดๆ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือการใช้บริการใด ๆ (ไม่ว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ เว้นแต่กรณีการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หลังจากเราได้รับการบอกกล่าวการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตของชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านแล้ว ตามข้อ 4.1) ท่านยินยอมให้ เรามีสิทธิ (แต่ไม่ผูกพัน) ที่ดำเนินการ อ้างอิงตาม หรือขอให้ท่านรับผิดชอบและรับผิดแต่ฝ่ายเดียวในการกระทำดังกล่าวเสมือนว่าการเข้าใช้ดังกล่าวนั้นทำหรือส่งโดยท่านเอง ท่านยังตกลงและรับทราบอีกด้วยว่า ท่านผูกพันและตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้เราจนเต็มจำนวนต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการใด ๆ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ที่สามารถอ้างอิงไปชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านได้ 

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 ความเป็นเจ้าของ: ทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มและเอกสารข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ของ อนุญาตให้แก่ หรือควบคุมโดยเรา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา หรือผู้ให้บริการของเรา เราสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด 

5.2 การจำกัดการใช้งาน: ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน ภายใต้บังคับข้อ 5.3 การอนุญาตจะเป็นเพียงการให้ท่านดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และท่านต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูล ซึ่งเราหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลายและสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น 

5.3 เครื่องหมายการค้า: เครื่องหมายการค้า ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ไม่มีสิ่งใดบนแพลตฟอร์มและในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือมอบสิทธิในการใช้งาน ไม่ว่าโดยปริยาย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรือยินยอมให้อนุญาต หรือให้สิทธิที่จะใช้โดยประการอื่นใด (ซึ่งรวมถึงในรูปแบบ เมต้า แท็ก หรือ ลิงค์ “ด่วน” ไปยังเว็บไซต์อื่นใด) ซึ่งเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงอยู่บนหน้าบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นใด 

 1. การจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของเรา

6.1 การไม่รับรองหรือรับประกัน: บริการ แพลตฟอร์ม และเอกสารข้อมูล ให้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใด ๆ รวมทั้งการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความสามารถในการนำไปค้าขายได้ คุณภาพที่เป็นที่พอใจ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อผลบังคับของที่กล่าวมาก่อนหน้า เราไม่รับประกัน: (ก) ความถูกต้อง เหมาะแก่เวลา ความพอเพียง มูลค่าในทางพาณิชย์ หรือความครบถ้วนของข้อมูล และ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล (ข) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ จะมีให้โดยไม่เกิดการติดขัด มีความมั่นคง หรือปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่ระบุได้จะได้รับการแก้ไข (ค) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ รหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง และ (ง) ความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่านหรือไปยังท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือบริการ และท่านยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านทางบริการหรือแพลตฟอร์มอาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือเปิดเผยโดยฝ่ายเราหรือเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเราให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นท่านหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากท่าน การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้ 

6.2 การยกเว้นความรับผิด: ผู้ได้รับชดใช้ของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ไม่ต้องรับผิดต่อท่านในการสูญเสียใด ๆ ก็ตามหรือไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) อันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวข้องกับ: (ก) การเข้าใช้ ใช้งาน และ/หรือการไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการได้ (ข) การเชื่อถือข้อมูลหรือข้อสนเทศใด ๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ ท่านไม่ควรกระทำการใดกับข้อมูลหรือข้อสนเทศดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยตนเองเสียก่อน (ค) ระบบ เซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่อใด ๆ เกิดการล้มเหลว ผิดพลาด ตกหล่น ขัดข้อง ล่าช้า มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการปองร้ายอื่น ๆ การทำลาย หรือ รหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใด ที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดความผิดพลาด และ (ง) การใช้งานหรือเข้าใช้ใด ๆ เว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นใดที่เชื่อมไว้กับแพลตฟอร์ม แม้ว่าเราหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของเราอาจจะได้รับแจ้งหรือคาดหมายไว้แล้วถึงความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว 

6.3 ด้วยความเสี่ยงภัยของท่านเอง: ความเสี่ยงจากการเข้าใจผิด ความผิดพลาด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลจากการใช้แพลตฟอร์มนั้นเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้น และเราจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในกรณีดังกล่าว 

 1. การเชื่อมโยง การเตือน และการโฆษณา

7.1 การเชื่อมโยง: เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจจะรวมเอาการเชื่อมโยงไว้กับเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นของหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดต่อความผิดพลาด ตกหล่น ล่าช้า ทำให้เสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ดูหมิ่น การหลอกลวง สิ่งน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความไม่ถูกต้อง หรือเอกสารข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอื่นใด ที่อยู่ในเนื้อหา หรือผลที่ตามมาจากการเข้าใช้ เว็บไซต์ที่เชื่อมไว้ใด ๆ การเชื่อมโยงใด ๆ ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใด ไม่ได้เป็นการยืนยันหรือรับรองเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว และท่านตกลงว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น 

7.2 การโฆษณา: เราอาจจะแนบแบนเนอร์ java applet และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดไว้กับแพลตฟอร์มเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาสินค้า และ/หรือบริการของเราหรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ท่านไม่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าคอมมิชชั่นใด ๆ อันเกี่ยวกับการโฆษณาใด ๆ ดังกล่าวหรือเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอื่นใด 

 1. การส่งข้อมูลและข้อมูลของท่าน

8.1 การส่งข้อมูลโดยท่าน: ท่านให้สิทธิโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่เราในการใช้เอกสารข้อมูลหรือข้อสนเทศที่ท่านยื่นไว้ในแพลตฟอร์ม และ/หรือมอบให้เรา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถาม บทวิจารณ์ ความเห็น และคำแนะนำ (เรียกรวมกันว่า “การส่งข้อมูล”) เมื่อท่านโพสต์ความเห็นหรือการทบทวนไว้บนแพลตฟอร์ม ท่านยังให้สิทธิแก่เราในการใช้ชื่อที่ท่านส่งข้อมูลหรือชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบทวิจารณ์ ความเห็น หรือเนื้อหาอื่น ๆ ดังกล่าว ท่านต้องไม่ใช้อีเมล์แอดเดรสปลอม แกล้งทำเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตัวท่านเองหรือทำให้เราหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิดของการส่งข้อมูลใด ๆ เราอาจจะแต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะ เผยแพร่ ถอดออก หรือแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน 

8.2 ความยินยอมในการรับอีเมล์: ท่านยินยอมและอนุญาตในการที่เราจะใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อประโยชน์ในการส่งอีเมล์ข้อมูลรายละเอียดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน ข้อตกลงของท่านที่มีต่อข้อกำหนดในข้อ 8.2 นี้จะถือเป็นความยินยอมของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีกฎหมายควบคุมสแปมใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่นใด) ท่านอาจจะเลือกยกเลิกรับอีเมล์ส่งเสริมการขายในภายหลังได้ด้วยการคลิกที่จุดเชื่อมโยงที่เหมาะสมในอีเมล์ส่งเสริมการขายใด ๆ 

8.3 นโยบายความเป็นส่วนตัว: ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและตกลงด้วยในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ที่ https://nzstudyth.com/privacy-policy/ และให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว 

 1. การยกเลิก

9.1 การยกเลิกโดยฝ่ายเรา: โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา และไม่ว่าจะได้บอกกล่าวไปยังท่านหรือไม่ เราอาจจะยกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของท่าน และ/หรือระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน เราอาจจะยกเลิกการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม รวมทั้งเนื่องจากการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการนี้ หรือเมื่อเราเชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ หรือหากในความเห็นของเรา หรือความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ เป็นการไม่เหมาะสมที่จะยังคงปล่อยให้มีบริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม โดยให้การที่ระบุในข้อนี้มีผลทันทีที่เราได้ใช้ดุลพินิจดังกล่าว 

9.2 การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน: ท่านอาจจะยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยบอกกล่าวล่วงหน้า เจ็ด (7) วันเป็นลายลักษณ์อักษร 

 1. การบอกกล่าว

10.1 การบอกกล่าวจากเรา: คำบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหลายที่ส่งถึงท่านหาก: (ก) สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ตามที่เราจะเลือกจะถือว่าได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว ณ วันที่เผยแพร่หรือออกอากาศ หรือ (ข) ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งไว้ที่ที่อยู่ล่าสุดของท่านที่เราทราบ จะถือว่าท่านได้รับคำบอกกล่าวแล้วในวันถัดจากวันส่งหรือในวันที่ทิ้งคำบอกกล่าวนั้นไว้ 

10.2 คำบอกกล่าวจากท่าน: ท่านอาจจะส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือถึงเราได้เฉพาะยังที่อยู่หรืออีเมล์แอดเดรสที่เรากำหนดเท่านั้น ณ อาคารวรรณสรณ์ ชั้นที่ 10 เลขที่ 35 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย และ nzstudyth.com/contact-us/ และจะถือว่าเราได้รับคำบอกกล่าวนั้นแล้วเฉพาะเมื่อเราได้รับ ขณะที่เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตอบกลับคำบอกกล่าวของท่านโดยทันที เราไม่อาจรับประกันได้ว่าเราจะตอบกลับได้เร็วเท่ากันทุกครั้ง 

10.3 วิธีการอื่น: โดยไม่คำนึงถึงข้อ 10.1 และ 10.2 ในบางครั้งเราอาจจะกำหนดวิธีการอื่นที่ยอมรับได้ในการบอกกล่าว (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล์ หรือรูปแบบอื่นในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) และเวลาหรือเหตุการณ์ที่จะถือว่าคำบอกกล่าวนั้นได้รับแล้ว 

 1. ข้อกำหนดทั่วไป

11.1 สิทธิและการเยียวยาสะสม: เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และสิทธิและการเยียวยาของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะสะสมเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่เราอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักอิควิตี้ หากมี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม 

11.2 ไม่มีการสละสิทธิ: การที่เราไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ในภายหลัง เรายังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ 

11.3 การแยกส่วนได้: เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ 

11.4 สิทธิของบุคคลภายนอก: บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดตรงกับรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ 

11.5 กฎหมายที่ใช้บังคับ: การใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ และเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย 

11.6 การคุ้มครองชั่วคราว: เราอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากเราพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว เห็นว่าการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วเห็นว่า การยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงอย่างหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ 

11.7 การแก้ไขเพิ่มเติม: เมื่อมีคำบอกกล่าวผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่เราจะได้กำหนด (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่เราระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าว หากท่านใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการหลังวันที่ดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ เรามีสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะใช้และอาจใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ 

11.8 การแก้ไขข้อผิดพลาด: เราไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของเรา ที่อาจมีการแก้ไข 

11.9 สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการคือเงินบาทไทย 

11.10 ภาษา: ในกรณีที่เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ 

11.11 สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับเราอันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้ 

11.12 ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุดในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างเรากับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว 

11.13 การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย: เราสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของเราอันเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์ม และ/หรือการบริการ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่เราเห็นว่าเหมาะสม 

11.14 การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เราอาจจะโอนสิทธิของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้ 

11.15 เหตุสุดวิสัย: เราไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขดังกล่าว) หรือในความไม่ถูกต้อง ความไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือของบริการหากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของเรา 

เอกสารแนบ 1 นิยามและการตีความ 

 1. นิยาม: เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้:

1.1 “ลูกค้า” มีความหมายเดียวกับที่อยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย 

1.2 “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับสิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียงและสิทธิอันมีเจ้าของอื่น ๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมาไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่น ๆ ต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใด ๆ ดังกล่าวมา 

1.3 “ผู้ได้รับชดใช้ของเอ็นแซด สตั๊ดดี้” หมายถึงเอ็นแซด สตั๊ดดี้ และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลายของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

1.4 “เอ็นแซด สตั๊ดดี้” “เรา” “ของเรา” และ “เรา” (ที่เป็นกรรมของประโยค) หมายถึง บริษัท เอ็นแซด สตั๊ดดี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยทะเบียนเลขที่ 0105546000626 และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารวรรณสรณ์ ชั้นที่ 10 เลขที่ 35 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย 

1.5 “ราคาที่ประกาศขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้าดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม 

1.6 “การสูญเสีย” หมายถึง ค่าปรับ การขาดทุน จำนวนเงินในการชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย (ได้แก่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับทนายความ) ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ดำเนินคดี ข้อเรียกร้อง การเรียกให้ชำระหนี้ และความรับผิดอื่น ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะมองเห็นล่วงหน้าหรือไม่” 

1.7 “เอกสารข้อมูล” หมายถึง โดยรวมได้แก่หน้าเวบเพจทั้งหลายบนแพลตฟอร์มรวมทั้งข้อสนเทศ ภาพ ลิงค์ เสียง กราฟฟิก วิดีโอ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น และเอกสารข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงอยู่หรือจัดไว้บนแพลตฟอร์มและการทำงานหรือบริการที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์ม 

1.8 “คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย 

1.9 “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับเอ็นแซด สตั๊ดดี้อาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง 

1.10 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่านอีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงินที่อยู่สำหรับส่งของหมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถือว่ารวมข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้แก่เราเมื่อจะส่งคำสั่งซื้อโดยไม่คำนึงว่าท่านมีบัญชีกับเราอยู่หรือไม่ 

1.11 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง (ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดยเอ็นแซด สตั๊ดดี้ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: nzstudyth.com และ (ข) แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอส และแอนดรอยด์ 

1.12 “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ใน https://nzstudyth.com/privacy-policy/ 

1.13 “สินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม 

1.14 “เอกสารต้องห้าม” หมายถึง ข้อสนเทศ กราฟฟิก ภาพถ่าย ข้อมูล และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดที่: (ก) มีไวรัสคอมพิวเตอร์ใดหรือรหัสโปรแกรม หรือมาโครอื่นใดที่คุกคามหรือสร้างความเสียหาย (ข) ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกหรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นใด (ค) ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย หรือข่มขู่ (ง) เป็นวัตถุน่ารังเกียจลามกอนาจาร ละเมิด ฉ้อฉล ขโมยมา อันตราย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือ (จ) ตีความหรืออาจตีความได้ว่าเป็นก้าวร้าวหรือโจมตีบุคคลอื่นและ/หรือน่ารังเกียจ ในความเห็นของเราแต่ฝ่ายเดียว 

1.15 “บริการ” หมายถึงบริการ ข้อมูล และการทำงานที่เราจัดให้มีบนแพลตฟอร์ม 

1.16 “การยื่น” ให้ความหมายไว้ในข้อ 8.1 ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ 

1.17 “เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการซื้อสินค้าของลูกค้าและกำหนดไว้ใน https://nzstudyth.com/terms-conditions/ 

1.18 “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หมายถึงอารัมภบท ข้อ 1 ถึงข้อ 11 และเอกสารแนบท้ายใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ 

1.19 “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่แพลตฟอร์มไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้จดทะเบียนและเป็นของเอ็นแซด สตั๊ดดี้หรือของบุคคลภายนอกคนใดก็ตาม 

1.20 “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชีกับเอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

1.21 “บัตรแทนเงินสด” หมายถึง บัตรแทนเงินสดสำหรับเครดิตที่อาจจะใช้โดยลูกค้าภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นของบัตรแทนเงินสดและเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นสำหรับการชำระเงินในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม 

1.22 “เงื่อนไข & ข้อกำหนดของคูปองแทนเงินสด” กำหนดไว้ใน https://nzstudyth.com/terms-conditions/ 

1.23 “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาอายุมากกว่า 18 ปี หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 

 1. การตีความ: การอ้างอิงใดๆ ในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไปถึงบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย ให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าวตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติขึ้นใหม่ หรือขยายความ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง ในสัญญา เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า “รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า “โดยไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนวันให้หมายถึงวันตามปฏิทินและคำว่า “เดือน” หรือ “เป็นรายเดือน” รวมทั้งการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนเดือนให้หมายถึงเดือนตามปฏิทินหัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไขการใช้บริการนี้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใด ๆ หรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกันข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าวให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่เอ็นแซด สตั๊ดดี้และบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่เอ็นแซด สตั๊ดดี้มากกว่า เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย 1. นิยาม และการตีความ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดในการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ให้ใช้บังคับกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายในที่นี้ 
 2. การสั่งซื้อสินค้า

2.1 เงื่อนไขที่ท่านต้องปฏิบัติตาม: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยเอ็นแซด สตั๊ดดี้ (ในนามของผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้งานแพลตฟอร์มหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า) เป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้ เอ็นแซด สตั๊ดดี้สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใด ๆ ก็ได้ และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว 

2.2 รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าผู้ขายจะพยายามอย่างเต็มในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า เอ็นแซด สตั๊ดดี้และผู้ขายไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ ในกรณีที่สินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างอันมีนัยยะสำคัญจากรายละเอียดบนแพลตฟอร์ม ที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ ให้บังคับใช้เนื้อความตามข้อ 6 ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ 

2.3 ผู้ขาย: สินค้าถูกขายโดย “ผู้ขาย” ถึงแม้ว่า เอ็นแซด สตั๊ดดี้อาจจะเป็น “ผู้ขาย” สินค้าบางอย่าง แต่ “ผู้ขาย” ยังอาจหมายถึงบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากเอ็นแซด สตั๊ดดี้ (ซึ่งบุคคลอื่นใดดังกล่าวหมายถึง “ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก” ตามเนื้อความในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้) ไม่ว่าสินค้านั้นจะถูกแสดงรายการไว้เพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดยเอ็นแซด สตั๊ดดี้ หรือมีการระบุชื่อผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกก็ตาม สินค้าที่ขายให้ท่านโดยผู้ขายจะอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาเฉพาะกับลูกค้าแต่ละราย (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในข้อ 2.6) ทั้งนี้: 

2.3.1 สำหรับสินค้าที่ขายโดยผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเฉพาะระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับท่านเท่านั้น และ 

2.3.2 สำหรับสินค้าที่ขายเอ็นแซด สตั๊ดดี้ จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเฉพาะระหว่างเอ็นแซด สตั๊ดดี้กับท่านเท่านั้น 

2.4 การส่งคำสั่งซื้อของท่าน: ท่านอาจจะส่งคำสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มให้ครบถ้วนและคลิกปุ่ม “ส่งคำสั่งซื้อของฉัน” ผู้ขายจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใด ท่านเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ 

2.5 คำสั่งซื้อเพิกถอนไม่ได้และปราศจากเงื่อนไข: คำสั่งซื้อทั้งหลายจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ อีกเมื่อส่งคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้ว และผู้ขายมีสิทธิ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีก และโดยไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือบอกกล่าวเพิ่มเติมใด ๆ ไปยังท่านอีก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีดังระบุไว้ในข้อ 8 ท่านอาจจะร้องขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อได้ ซึ่งผู้ขายจะใช้ความพยายามในการดำเนินการตามคำขอโดยถือหลักการใช้ความพยายามตามความเหมาะสมในทางการค้าขาย อย่างไรก็ดี ผู้ขายไม่มีหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อใด ๆ 

2.6 ข้อสงวนสิทธิของผู้ขายเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ: ผู้ขายมีดุลพินิจในการตอบรับคำสั่งซื้อทั้งหลายแต่เพียงผู้เดียวและคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ตอบรับโดยผู้ขายจะถือเป็นสัญญาแยกต่างหาก (คำสั่งซื้อที่ได้รับการตอบรับดังกล่าวจะเรียกว่า “สัญญาที่ทำกับลูกค้า”) ท่านได้ยอมรับว่า เว้นแต่ท่านจะได้รับคำตอบรับคำสั่งซื้อของท่านจากผู้ขาย ผู้ขายจะไม่ถือเป็นคู่สัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใด ๆ ระหว่างผู้ขายกับท่านในการซื้อขายหรือข้อตกลงอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้า และด้วยเหตุนี้ ผู้ขายจึงไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวในการปฏิเสธการดำเนินการหรือตอบรับคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ได้รับจากและโดยผ่านแพลตฟอร์ม 

2.7 การยกเลิกโดยผู้ขายในกรณีมีความผิดพลาดในการกำหนดราคา: ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า ในกรณีที่กำหนดราคาสินค้าไว้ผิดพลาดบนแพลตฟอร์ม ซึ่งในกรณีดังกล่าว เอ็นแซด สตั๊ดดี้ในนามของผู้ขายจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวโดยมีคำบอกกล่าวเป็นเวลาสามวัน ผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าในกรณีดังกล่าวไม่ว่าสินค้าจะถูกส่งออกไปหรืออยู่ระหว่างเดินทางก็ตาม และไม่ว่ามีการเรียกให้ท่านทำการชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม 

2.8 การรับประกันสินค้า: การรับประกันเกี่ยวกับสินค้า (“การรับประกันสินค้า”) ที่ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าให้เป็นไปตามที่ระบุไว้โดยผู้ขายผ่านแพลตฟอร์ม ภายใต้แท็บ “ข้อกำหนดจำเพาะ” ในช่อง “ประเภทการรับประกัน” และ “ระยะเวลาในการรับประกัน” สำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง และจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขายไม่ต้องผูกพัน การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกัน การเยียวยาในการผิดข้อกำหนดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือผิดข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุในการรับประกันสินค้าจะใช้แทนเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหลาย ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือโดยประการอื่น เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในการรับประกันสินค้าดังกล่าว (เว้นแต่จะต้องห้ามอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในกรณีนั้น ๆ) ในเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขการรับประกัน อื่นใดทั้งหลายไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับสินค้าที่จัดส่งให้ 

2.9 การรับทราบของลูกค้า: ท่านรับทราบและรับรองว่าท่านไม่ได้อิงความตามเงื่อนไข ข้อกำหนด การรับประกัน คำสัญญา การโน้มน้าว หรือการแสดงตนรับรองใด ๆ ที่ทำโดยหรือในนามของผู้ขายแต่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรืออิงความตามคำอธิบายหรือการแสดงข้อมูลหรือข้อกำหนดจำเพาะใด ๆ ที่อยู่ในเอกสารใด ๆ เช่น แคตตาล็อก หรือเอกสารข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งจัดทำโดยเอ็นแซด สตั๊ดดี้หรือผู้ขาย ท่านยังรับทราบและตกลงด้วยว่าข้อยกเว้นการรับประกัน ข้อยกเว้นความรับผิด และข้อยกเว้นการเยียวยาในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ในการซื้อขายและสัญญาที่ทำกับลูกค้า เป็นการกระจายความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา โดยยินยอมให้ผู้ขายจัดหาสินค้าที่ค่าบริการหรือราคาต่ำกว่าที่ผู้ขายอาจจะทำได้ และท่านยอมรับว่าข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวเหมาะสม 

2.10 จะไม่มีการแสดงตนรับรองหรือรับประกัน: โดยไม่กระทบต่อผลบังคับของข้อ 2.9 ข้างต้น: 

2.10.1 จะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือถือว่ามีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว หรือมีการรับประกันใด ๆ หรือถือว่ามีการรับประกันใด ๆ ในเรื่องอายุการใช้งานหรือความคงทนของสินค้าที่จัดส่งให้หรือรับประกันว่าสินค้านั้นจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานอย่างหนึ่งอย่างใดภายใต้เงื่อนไขเฉพาะใด ๆ โดยไม่คำนึงว่าผู้ขายอาจจะทราบหรือได้รับทราบในภายหลังถึงวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ 

2.10.2 ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะได้ให้รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ หรือไม่หรือถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมายหรือไม่ อนึ่ง รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ทั้งเอ็นแซด สตั๊ดดี้และผู้ขายไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ ในเรื่องคุณภาพ สถานะ สภาพ หรือความเหมาะสมของสินค้า 

2.10.3 เอ็นแซด สตั๊ดดี้ไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับมาตรการและการกระทำที่จะกล่าวต่อไปนี้ที่ทำโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก และผลที่เกิดตามมาจากการนั้น: การเยียวยาแก้ไขที่ไม่เหมาะสมในข้อชำรุดบกพร่อง การเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยไม่มีการตกลงล่วงหน้าจากเอ็นแซด สตั๊ดดี้ก่อน การเพิ่มเติมหรือใส่ชิ้นส่วน โดยเฉพาะอะไหล่ที่ไม่ได้มาจากเอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

2.10.4 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง การติดตั้งที่มีข้อบกพร่อง หรือการทดสอบใช้งานโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย ความประมาทเลินเล่อ สภาพการทำงานที่ไม่ปกติ การเคลื่อนย้ายที่มีข้อบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง ใช้งานหนักเกินกำหนด วัสดุในการทำงานและอะไหล่ไม่เหมาะสม การใช้งานไม่ดี การวางฐานไม่เหมาะสม ผลกระทบจากสารเคมี ไฟฟ้าเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไฟฟ้า ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

2.10.5 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดกับบุคคลภายนอกคนใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดจากการซ่อมแซมหรืองานเยียวยา ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็นแซด สตั๊ดดี้ก่อน และลูกค้าต้องชดเชยความเสียหายให้ผู้ขายต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากข้อเรียกร้องดังกล่าว 

2.10.6 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ ภายใต้การรับประกันดังกล่าว (หรือการรับประกัน เงื่อนไข หรือการประกันอื่นใด) หากยังไม่มีการชำระราคารวมของสินค้าเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน และ 

2.10.7 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ ก็ตามอันเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ในสินค้าที่เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนดการรับประกันสินค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว (ถ้ามี) 

2.11 ทรัพย์สินทางปัญญา: 

2.11.1 เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็นแซด สตั๊ดดี้เสียก่อน ลูกค้าต้องไม่ถอดออกหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า โลโก้ สัญลักษณ์แสดงลิขสิทธิ์ เลขทะเบียน ฉลาก ป้าย หรือเครื่องหมายระบุ สัญลักษณ์ หรือคำอธิบายประกอบอื่น ๆ ที่ติดอยู่กับสินค้าใด ๆ 

2.11.2 เมื่อมีการมอบซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ไดรเวอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ และ/หรือรายละเอียดการออกแบบ คู่มือทางเทคนิคหรือคู่มือ แบบภาพวาด หรือข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหลาย (เรียกรวมกันว่า “เอกสารข้อมูลสินค้า”) ให้แก่ลูกค้าโดยผู้ขายตามคำสั่งซื้อ การใช้งานและการเก็บรักษาเอกสารข้อมูลสินค้าจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาอนุญาตใช้งาน (เช่น สัญญาอนุญาตของผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย ข้อจำกัด หรือเงื่อนไขในการใช้งาน) ตามที่จะได้กำหนดโดยผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย และต้องไม่ใช้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

2.11.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า เอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย ลูกค้ายังตกลงด้วยว่าทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งหลายที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขายแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อ หรือได้รับหนังสือให้ความยินยอมล่วงหน้าของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ลูกค้าตกลงที่จะส่งคืนเอกสารข้อมูลสินค้า และ/หรือสำเนาเอกสารข้อมูลดังกล่าวเมื่อเอ็นแซด สตั๊ดดี้ร้องขอ 

 1. การส่งมอบสินค้า กรุณาดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการขนส่ง
 2. ราคาของสินค้า

4.1 ราคาที่ประกาศขาย: ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยลูกค้าจะได้แก่ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าไปยังผู้ขาย (ผ่านทางแพลตฟอร์ม) 

4.2 ภาษี: ราคาที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า 

 1. การชำระเงิน

5.1 ทั่วไป: ท่านอาจจะชำระเงินสำหรับสินค้าโดยใช้วิธีการการชำระเงินใด ๆ ที่กำหนดโดยเอ็นแซด สตั๊ดดี้ในช่วงเวลานั้น ๆ เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อแล้ว การชำระเงินจริงจะเรียกเก็บเฉพาะเมื่อผู้ขายตอบรับคำสั่งซื้อของท่านและเกิดสัญญาที่ทำกับลูกค้าขึ้นแล้ว การชำระเงินทั้งหลายให้กระทำแก่เอ็นแซด สตั๊ดดี้ ไม่ว่าจะรับชำระเงินตามสิทธิของเอ็นแซด สตั๊ดดี้เอง หรือในฐานะตัวแทนของผู้ขาย (เมื่อผู้ขายเป็นผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) ท่านรับทราบว่าเอ็นแซด สตั๊ดดี้มีสิทธิที่จะเรียกให้มีการชำระเงินจากท่านในนามของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกได้ 

5.2 เงื่อนไขเพิ่มเติม: วิธีการชำระเงินอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกำหนดโดยเอ็นแซด สตั๊ดดี้เป็นครั้งคราวไป 

5.3 วิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงว่าท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องเอากับผู้ขายหรือตัวแทนคนใดของผู้ขาย (ที่อาจจะรวมถึงเอ็นแซด สตั๊ดดี้) ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้ เอ็นแซด สตั๊ดดี้สงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าเวลาใด ๆ ซึ่งวิธีการชำระเงินใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวไปยังท่านหรือให้เหตุผลใด ๆ 

5.4 ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปอง ด้านล่าง 

5.5 การเรียกเก็บเงิน: ผู้ขายหรือผู้ให้บริการขนส่งอาจจะเรียกเก็บเงินจากท่านเมื่อถึงวันครบกำหนดการชำระเงินใด ๆ ภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า 

5.6 การไม่ชำระเงิน: หากลูกค้าไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้หรือการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายอาจมีได้ 

5.7 การคืนเงินที่ชำระ: (ก)การคืนเงินทั้งหลายให้ทำโดยผ่านเอ็นแซด สตั๊ดดี้วอเล็ต ให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้นผ่านทางวิธีการชำระเงินที่ได้รับการอนุมัติ จำนวนเงินคืนสามารถถอดออกจากยอดเงินคืนในบัญชีเอ็นแซด สตั๊ดดี้วอเล็ต โดยการทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน นี้ (ข)เราไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระเงินอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับกระบวนการภายในของบริษัท (ค) การคืนเงินทั้งหลายขึ้นอยู่กับว่าการที่เราได้ยอมรับคืนสินค้าอย่างถูกต้องแล้ว (ง) เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว 

 1. การส่งคืน/การซ่อมแซม/การเปลี่ยนทดแทน

6.1 นโยบายการคืนสินค้า: สินค้าที่ส่งคืนทั้งหลายต้องทำตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ใน นโยบายการคืนสินค้า ที่ระบุไว้ใน https://nzstudyth.com/helpcenter/returns-refunds/ ผู้ขายไม่ผูกพันที่จะตกลงด้วยในการคืนสินค้าใด ๆ เว้นแต่ได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวทั้งหมดโดยเป็นที่พอใจของผู้ขายหรือเอ็นแซด สตั๊ดดี้ หากผู้ขายตกลงให้มีการคืนสินค้า ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ท่าน ณ ที่อยู่ที่ระบุไว้ 

6.2 การคืนสินค้าที่ได้รับอนุมัติ: ภายใต้บังคับข้อ 6.1 ภายใน 14 วันนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า ท่านอาจจะขอคืนสินค้าได้เมื่อท่าน: 

6.2.1 ได้รับสินค้าที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้าที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรือ 

6.2.2 ได้รับสินค้าที่ผิดพลาดหรือเสียหาย 

6.3 การซ่อมแซม การเปลี่ยนทดแทน หรือการลดราคา: นอกเหนือจากการส่งคืนสินค้าที่ผิดหรือเสียหายภายใต้ข้อ 6.2 แล้ว ลูกค้าอาจจะขอให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนสินค้าดังกล่าวก็ได้ โดยคำขอดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้เมื่อได้แจ้งคำขอให้เอ็นแซด สตั๊ดดี้ทราบแล้ว และลูกค้าไม่อาจจะกลับไปขอส่งคืนสินค้าตามข้อ 6.2 ได้อีกในภายหลัง ในกรณีที่สินค้าไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนภายในเวลาที่เหมาะสม เอ็นแซด สตั๊ดดี้มีดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการยอมลดราคาให้ลูกค้าตามสัดส่วนของมูลค่าที่ลดลงของสินค้า แต่ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใด การลดราคานั้นจะไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ (15%) ของราคาของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อมีการซ่อมแซม เปลี่ยนทดแทน หรือลดราคาตามที่กล่าวมาแล้ว ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ กับผู้ขายอีก 

6.4 การเปลี่ยนทดแทนสินค้า: เมื่อเอ็นแซด สตั๊ดดี้ทำการเปลี่ยนทดแทนสินค้าให้หรือคืนเงินให้ลูกค้า สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย และเมื่อมีการร้องขอ สินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวควรจะขนส่งกลับมาให้ผู้ขายโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

6.5 ความเสี่ยงภัยในความเสียหายหรือสูญหาย: ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่ผู้ขายได้เสนอส่งมอบสินค้าแล้ว (ผ่านเอ็นแซด สตั๊ดดี้ หรือตัวแทนของเอ็นแซด สตั๊ดดี้) 

 1. คำถามและข้อร้องเรียน หากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ กรุณาติดต่อเอ็นแซดสตั๊ดดี้ โดยใช้เพจ “ติดต่อเรา” บนแพลตฟอร์ม เอ็นแซด สตั๊ดดี้จะติดต่อประสานงานกับผู้ขายเกี่ยวกับคำถามและข้อร้องเรียนของท่าน 
 2. การยกเลิก

8.1 การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน: ท่านอาจยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าก่อนที่ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าวโดยมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ที่ nzstudyth.com/contact-us/ หากสินค้าถูกจัดส่งไปแล้ว ท่านไม่อาจจะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าได้ แต่อาจทำได้เพียงส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไขในข้อ 6 

8.2 การยกเลิกโดยฝ่ายผู้ขาย: ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดในการยกเลิกสัญญาที่ระบุไว้ในที่อื่นใดในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ผู้ขาย หรือเอ็นแซด สตั๊ดดี้ที่กระทำการในนามของผู้ขาย อาจจะหยุดการขนส่งสินค้าใด ๆ ระงับการส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ/หรือยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าโดยให้มีผลในทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกค้า ณ วัน หรือในเวลาใด ๆ หากเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้: 

8.2.1 สินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าหมดด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 

8.2.2 ลูกค้าทำผิดภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า 

8.2.3 ลูกค้ามีมติในการเลิกบริษัทหรือศาลที่มีเขตอำนาจมีคำสั่งให้ลูกค้าเลิกบริษัทหรือชำระบัญชี 

8.2.4 มีคำสั่งเจ้าพนักงานหรือมีการตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการทรัพย์เข้าครอบครองหรือขายสินทรัพย์ใด ๆ ของลูกค้า หรือ 

8.2.5 ลูกค้าทำข้อตกลงหรือทำการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้เป็นการทั่วไป หรือขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจในการขอคุ้มครองการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ 

 1. ความเสี่ยงภัยและกรรมสิทธิ์ในสินค้า

9.1 ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ 

9.2 กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะไม่ผ่านไปยังลูกค้าจนกว่าเอ็นแซด สตั๊ดดี้จะได้รับเงินสดหรือเงินโอนในการชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ซึ่งราคาของสินค้า และสินค้าอื่นๆ ทั้งหลายที่ตกลงกันว่าจะขายโดยผู้ขายให้แก่ลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงการส่งมอบและการส่งผ่านความเสี่ยงภัยในสินค้าหรือข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขนี้ 

9.3 จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะผ่านไปยังลูกค้า ลูกค้าต้องยึดถือสินค้าไว้ในฐานะตัวแทนของผู้ขายและผู้รับฝากสินค้าและต้องดูแลรักษาสินค้าแยกต่างหากจากสินค้าที่เป็นของลูกค้าเอง 

9.4 ระหว่างเวลาที่กรรมสิทธิ์ของสินค้ายังคงอยู่กับผู้ขาย ลูกค้าตกลงกับผู้ขายว่าลูกค้าจะแจ้งให้เอ็นแซด สตั๊ดดี้ทราบโดยทันทีถึงเรื่องใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและกระทบต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ขายในสินค้านั้น และลูกค้าจะให้ข้อมูลใด ๆ แก่เอ็นแซด สตั๊ดดี้ เกี่ยวกับสินค้าตามที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้ควรทราบเป็นครั้งคราวไป 

9.5 จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินผ่านไปยังลูกค้า (และต่อเมื่อสินค้ายังคงมีอยู่และไม่ได้มีการนำไปขายต่อ) เอ็นแซด สตั๊ดดี้จะยังคงมีสิทธิ ในการเรียกให้ลูกค้าส่งมอบสินค้ากลับคืนให้เอ็นแซด สตั๊ดดี้ไม่ว่าเวลาใด ๆ ในกรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เอ็นแซด สตั๊ดดี้ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าในเรื่องส่งคืนสินค้าและยังสงวนสิทธิในการเรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหลายรวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจากลูกค้า 

9.6 ลูกค้าไม่มีสิทธิในการนำสินค้าใดๆ ที่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายไปจำนำ หรือนำไปค้ำประกันด้วยประการใด ๆ ในหนี้ใด ๆ แต่หากลูกค้าได้กระทำการดังกล่าว เงินทั้งหลายที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้ผู้ขายจะถือว่าถึงกำหนดและต้องชำระทันที (โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายมี) 

9.7 หากข้อกำหนดในเงื่อนไขข้อ 9 นี้ไม่มีผลบังคับเนื่องจากกฎหมายของประเทศที่สินค้าตั้งอยู่ ให้ถือว่าได้นำหลักการทางกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดในการคงกรรมสิทธิ์ที่ใช้อยู่ในประเทศนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมเพื่อให้เกิดผลบังคับกับเจตนาเดิมที่แสดงอยู่ในเงื่อนไข และลูกค้าจะดำเนินการที่จำเป็นทั้งปวงในการทำให้เกิดผลบังคับดังกล่าว 

9.8 ลูกค้าจะชดใช้ให้ผู้ขายในความสูญเสียหรือเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งปวงที่เกิดจากลูกค้า อันเกี่ยวกับการยืนยันและบังคับตามสิทธิของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขข้อนี้ 

 1. การจำกัดความรับผิด

10.1 การเยียวยาเฉพาะของลูกค้า: การเยียวยาที่กำหนดในข้อ 6 เป็นการเยียวยาสำหรับลูกค้าเฉพาะท่านแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือความชำรุดบกพร่องของสินค้า 

10.2 ความรับผิดสูงสุด: โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ความรับผิดรวมสูงสุดของผู้ขายที่มีต่อท่าน หรือต่อฝ่ายอื่นใดสำหรับความสูญเสียทั้งหลายที่อยู่ภายใต้ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับ จะไม่เกินจำนวนรวมที่ท่านได้จ่ายเงินไปให้แก่ผู้ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าว 

10.3 การยกเว้นความรับผิด: ผู้ได้รับชดใช้ของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียใด ๆ หรือไม่ว่าเกิดขึ้นโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ): (1) จำนวนเงินที่ต้องชำระจากผู้ใช้งานแพลตฟอร์มคนอื่นอันเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าใด ๆ (2) การขายสินค้าให้ท่าน หรือการใช้งานสินค้านั้นหรือการนำไปขายต่อโดยท่าน และ (3) ข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ อันเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย การใช้งานโดยไม่ถูกต้อง ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ การเก็บรักษาผิดปกติ และหรือ สภาพในการทำงาน การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสินค้า หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ขายในเรื่องการใช้งานสินค้า (ไม่ว่าที่ให้ไว้ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) 

 1. ข้อกำหนดทั่วไป

11.1 การอ้างอิงถึง “เอ็นแซด สตั๊ดดี้”: การอ้างอิงถึง “เอ็นแซด สตั๊ดดี้” ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้ใช้บังคับกับทั้งการกระทำของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ในนามของตัวเองในฐานะผู้ขาย และ/หรือในฐานะผู้ดูแลแพลตฟอร์ม หรือในฐานะตัวแทนของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ขายสำหรับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกฉบับ 

11.2 สิทธิในการทำสัญญาช่วง: ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิที่จะมอบหมาย และ/หรือทำสัญญาช่วงสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้แก่เอ็นแซด สตั๊ดดี้หรือผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนคนใดที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้กำหนด 

11.3 สิทธิและการเยียวยาสะสม: เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสิทธิและการเยียวยาของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้จะสะสมเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ผู้ขายอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม (ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หรือตามกฎหมายหรือความยุติธรรม ถ้ามี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม 

11.4 ไม่มีการสละสิทธิ: การที่ผู้ขายไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ในภายหลัง ผู้ขายยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของตนในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ 

11.5 การแยกส่วนได้: เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ 

11.6 สิทธิของบุคคลภายนอก: บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดหรือตรงกับรายรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ 

11.7 กฎหมายที่ใช้บังคับ: เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย 

11.8 เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ 11.7 ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือการผิดสัญญา การยกเลิก หรือความไม่สมบูรณ์ของสัญญา อาจจะระงับไปด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามระเบียบกฎเกณฑ์ในการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (TAI) คณะอนุญาโตตุลาการให้ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการคนเดียวซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ TAI สถานที่พิจารณาของอนุญาโตตุลาการคือกรุงเทพมหานคร คำชี้ขาดใด ๆ โดยคณะอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญา 

11.9 การคุ้มครองชั่วคราว: ผู้ขายอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากผู้ขายพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว เห็นว่าการยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ 

11.10 การแก้ไขเพิ่มเติม: ผู้ขายอาจมีคำบอกกล่าวที่ออกร่วมกันกับเอ็นแซด สตั๊ดดี้ผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่ผู้ขายจะได้กำหนดโดยผ่านทางเอ็นแซด สตั๊ดดี้เท่านั้น (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) ผู้ขายอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่ผู้ขายระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าวข้างต้น หากท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการหลังจากวันดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ สิทธิของผู้ขายในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้โดยวิธีการดังกล่าวใช้ร่วมกันกับเอ็นแซด สตั๊ดดี้ (ไม่ว่าผ่านทางพอร์ทัลหรือโดยวิธีการอื่นตามที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้กำหนด) และอยู่ภายใต้บังคับตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งยัง อาจจะใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใดหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับในการซื้อขายที่ใช้บังคับกับคำสั่งซื้อใด ๆ จะเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีผลบังคับอยู่ในขณะนั้น 

11.11 การแก้ไขข้อผิดพลาด: ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของผู้ขาย ที่อาจมีการแก้ไข 

11.12 สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้คือเงินบาทไทย 

11.13 ภาษา: ในกรณีเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ 

11.14 สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับผู้ขายอันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้ 

11.15 ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการของผู้ขายที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างผู้ขายกับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว 

11.16 การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย: เอ็นแซด สตั๊ดดี้สงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของตนอันเกี่ยวพันกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้เห็นว่าเหมาะสม 

11.17 การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย ผู้ขายอาจจะโอนสิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้ 

11.18 เหตุสุดวิสัย: เอ็นแซด สตั๊ดดี้และผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ข้อผิดพลาด การขัดข้อง หรือล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว) หรือต่อความไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ หากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของเอ็นแซด สตั๊ดดี้หรือของผู้ขาย – จบ – 

เอกสารแนบท้าย 1 นิยามและการตีความ 

 1. นิยาม เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้:

1.1 “วันทำการ” หมายถึง วัน (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ที่ธนาคารโดยทั่วไปเปิดทำการในประเทศไทย 

1.2 “ลูกค้า” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตในการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ 

1.3 “สัญญาที่ทำกับลูกค้า” ให้เป็นไปตามที่ให้ความหมายไว้ข้อ 2.6 

1.4 “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียง และสิทธิอันมีเจ้าของอื่น ๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมา ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆ ต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใด ๆ ดังกล่าวมา 

1.5 “ผู้ได้รับชดใช้ของเอ็นแซด สตั๊ดดี้” หมายถึงเอ็นแซด สตั๊ดดี้ และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลายของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

1.6 “เอ็นแซด สตั๊ดดี้” หมายถึง บริษัท เอ็นแซด สตั๊ดดี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยทะเบียนเลขที่ 0105546000626 และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารวรรณสรณ์ ห้องเลขที่ 35 ชั้น 10 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 

1.7 “ราคาที่ประกาศขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้า ดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม 

1.8 “การสูญเสีย” หมายถึง การขาดทุน จำนวนเงินในการชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย (ได้แก่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับทนายความ) ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ดำเนินคดี ข้อเรียกร้อง การเรียกให้ชำระหนี้ และความรับผิดอื่น ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะมองเห็นล่วงหน้าหรือไม่ 

1.9 “คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย 

1.10 “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับเอ็นแซด สตั๊ดดี้อาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง 

1.11 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต 

1.12 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง (ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดยเอ็นแซด สตั๊ดดี้ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: nzstudyth.com และ (ข) แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอส และแอนดรอยด์ 

1.13 “สินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม 

1.14 “การรับประกันสินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม 

1.15 “นโยบายการคืนสินค้า” หมายถึง นโยบายการคืนสินค้าที่กำหนดไว้ใน https://nzstudyth.com/helpcenter/returns-refunds 

1.16 “ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก” หมายถึง ผู้ขายที่ได้รับการอนุญาตจากเอ็นแซด สตั๊ดดี้ให้ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า และไม่รวมเอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

1.17 “ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ขายสินค้าดังอธิบายในข้อ 2.3 และรวมถึงผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก 

1.18 “บริการ” หมายถึง บริการ ข้อมูล และฟังก์ชั่นที่มีให้ใช้งานโดยผู้ขายบนแพลตฟอร์ม 

1.19 “เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย” หมายถึง ข้อ 1 ถึง 11 และเอกสารแนบท้ายใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว 

1.20 “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของลูกค้า และกำหนดไว้ใน https://nzstudyth.com/terms-conditions/ 

1.21 “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่แพลตฟอร์ม 

1.22 “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชีกับเอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

1.23 “บัตรแทนเงินสด” หมายถึง บัตรแทนเงินสดสำหรับเครดิตที่อาจจะใช้โดยลูกค้า ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น สำหรับการชำระเงินในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม 

1.24 “เงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรแทนเงินสด” กำหนดไว้ใน https://nzstudyth.com 

1.25 “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาอายุมากกว่า 18 ปี หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 

 1. การตีความ: การอ้างอิงใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ไปถึงบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย ให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าวตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติขึ้นใหม่ หรือขยายความ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า“รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า “โดยไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น การอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนวัน ให้หมายถึงวันตามปฏิทิน และคำว่า “เดือน” หรือ “เป็นรายเดือน” รวมทั้งการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนเดือน ให้หมายถึงเดือนตามปฏิทิน หัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใด ๆ หรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกัน ข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าวให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่เอ็นแซด สตั๊ดดี้ และบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่เอ็นแซด สตั๊ดดี้มากกว่า ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปอง 
 2. ข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (“ข้อตกลง”)จะใช้บังคับกับการใช้และการเรียกคืนคูปองส่งเสริมการขาย หรือ รหัสคูปองส่วนลด โดยคูปองส่วนลดดังกล่าวจะเสนอให้แก่ท่านโดยไม่มีค่าตอบแทน 
 3. คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะบนหน้าเว็บไซต์แอปพลิเคชันของเอ็นแซด สตั๊ดดี้บนมือถือเท่านั้น 
 4. การใช้คูปองส่วนลด,คูปองส่วนลดจะสามารถใช้ได้ในขั้นตอนยืนยันการชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์ 
 5. คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้เพียง1 ครั้งเท่านั้น 
 6. ท่านสามารถใช้คูปองส่วนลดได้1 ครั้ง ต่อวัน 
 7. เอ็นแซดสตั๊ดดี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หรือเพิกถอนการใช้รหัสคูปองส่วนลด ในกรณีที่คูปองส่วนลดได้ถูกใช้ในเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ก. กรณีที่น่าสงสัย หรือฉ้อโกง การใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลด ข. การใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงกรณีคูปองแทนเงินสดส่วนลด 1 รหัสได้ถูกใช้โดยหลายบัญชีเอ็นแซด สตั๊ดดี้ หรือการชำระเงินหลายครั้งโดยลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มลูกค้าเดียวกัน และ/หรือ ค. การใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดโดยเจตนาที่ไม่สุจริต (รวมถึงการเอาคูปองแทนเงินสดส่วนลดไปขาย หรือใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดกับคำสั่งซื้อโดยมีเจตนาที่จะเอาคูปองแทนเงินสดส่วนลดไปขาย) 
 8. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คูปองส่วนลดหรือโปรโมชั่นการลดราคา ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ เว้นแต่เป็นสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วของเอ็นแซดสตั๊ดดี้ 
 9. ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้กับรหัสคูปองส่วนลดพิเศษ (เช่น ช่วงระยะเวลา,จำนวนเงินที่ลดราคา, และสินค้าที่ร่วมรายการ) และรหัสคูปองส่วนลดพิเศษเหล่านั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้และการเรียกคืนดังที่ระบุไว้ด้วย 
 10. คูปองแทนเงินสดส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 11. เอ็นแซดสตั๊ดดี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นต่าง ๆ ได้ ในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 12. 3.ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า

3.1. ลูกค้าจะไม่ใช้บริการหรืออนุญาตให้มีการใช้บริการในลักษณะใดที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการใช้บริการของลูกค้ารายอื่น และ/หรือบริการอื่นใดที่จัดให้แก่ลูกค้าดังกล่าว ตามที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้อาจกำหนดไว้ตามสมควร 

3.2. บริการดังกล่าวจัดให้แก่ลูกค้า “ตามที่เป็น” 

3.3. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการขอเข้าถึงบริการ และปฏิบัติตามข้อกำหนดบริการ 

3.4. การใช้บริการถือเป็นการยอมรับตามข้อกำหนดนี้ 

3.5. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้ายื่น ส่ง หรือจัดให้โดยประการอื่นระหว่างที่ใช้บริการ 

3.6. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการตามบริการ 

3.7. เอ็นแซด สตั๊ดดี้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมเติมเงินผ่านบัตรเครดิตหรือออนไลน์ใดๆ ที่ดำเนินการตามบริการ และข้อผิดพลาดใดๆ ในการประมวลผลการชำระเงิน ข้อพิพาทเรื่องการชำระเงิน และ/หรือเรื่องอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการชำระเงินตามบริการนี้ ลูกค้าจะต้องติดต่อโดยตรงกับธนาคารผู้ออกบัตรของตน 

3.8. เอ็นแซด สตั๊ดดี้อาจกำหนดให้ลูกค้าส่งข้อมูลเป็นครั้งคราวตามบริการ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลด้านการเงินและรายละเอียดบัตรเครดิต) และเอ็นแซด สตั๊ดดี้อาจจัดข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าว (ภายใต้หน้าที่ในการเก็บรักษาความลับ) ให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกการให้บริการนี้ได้ 

3.9. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมดขณะใช้บริการ 

3.10. เอ็นแซด สตั๊ดดี้ไม่ค้ำประกัน รับรอง รับประกัน เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือคำมั่นสัญญาใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เป็นกฎหมายหรือประการอื่น หรือคำรับรองหรือคำรับประกันอันเกิดจากการใช้หรือตามปกติประเพณีหรือการค้า หรือโดยผลของกฎหมาย รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ลำดับ ความเป็นต้นฉบับ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความแม่นยำ กำหนดเวลา สกุลเงิน การไม่ละเมิดสิทธิ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวกับบริการ 

3.11. เท่าที่กฎหมายอนุญาต เอ็นแซด สตั๊ดดี้ไม่ขอรับประกัน หรือให้สิทธิและการเยียวยาทั้งหมด (รวมถึงคำรับประกันโดยปริยายตามกฎหมายหรือประการอื่น) ที่ลูกค้าอาจมีสิทธิโดยประการอื่นตามกฎหมาย 

 1. 4.ความพร้อมให้บริการ

4.1. ลูกค้ารับทราบว่าความพร้อมให้บริการอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

4.1.1. ความพร้อมของทรัพยากร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความพร้อมของเว็บไซต์ https://nzstudyth.com และ/หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ NZ Study และ 

4.1.2. ระบบ ณ เวลาและสถานที่ขณะที่มีการขอรับหรือส่งมอบบริการ 

4.2. ลูกค้ายอมรับว่าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง หรือการชดเชยไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การกล่าวหาว่ามีการทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต การหยุดชะงัก ความผิดพลาด ความชำรุดบกพร่อง หรือความไม่พร้อมให้บริการ ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ใดๆ ของลูกค้า เอ็นแซด สตั๊ดดี้ไม่ขอรับประกันประสิทธิภาพและความสามารถของเว็บไซต์ https://nzstudyth.com และ/หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ NZ Study บริการและ/หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใดที่ใช้กับบริการ หรือแอปพลิเคชันใดที่ลูกค้าเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ https://nzstudyth.com และ/หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ NZ Study และ/หรือบริการ 

4.3. ลูกค้ายอมรับและรับทราบว่าเอ็นแซด สตั๊ดดี้อาจระงับ ยกเลิก และ/หรือหยุดให้บริการ และ/หรือหยุดให้ลูกค้าเข้าใช้บริการหรือส่วนใดๆ ของบริการ เมื่อใดก็ได้ตามดุลพินิจเพียงลำพังและเด็ดขาดของตน โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อลูกค้า 

 1. 5.การใช้และเปิดเผยข้อมูล

5.1. ลูกค้ายินยอมให้เอ็นแซด สตั๊ดดี้มีสิทธิใช้หรือเปิดเผยสารสนเทศหรือข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าเปิดเผยตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ลูกค้ามีสิทธิเพิกถอนความยินยอมเช่นว่านั้นได้ตามขั้นตอนที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้กำหนดเป็นครั้งคราว 

 1. 6.บทเบ็ดเตล็ด

6.1. ลูกค้าจะผูกพันตน และจะตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดบริการ ข้อกำหนดการใช้ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นทั้งหมด ตามที่ลูกค้าอาจตกลงหรือยอมรับ สิทธิทั้งหมดและความคุ้มครองทั้งหลายที่ให้แก่เอ็นแซด สตั๊ดดี้ตามข้อกำหนดนี้ให้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิและความคุ้มครองที่ให้แก่เอ็นแซด สตั๊ดดี้ตามข้อกำหนดบริการ ข้อกำหนดการใช้ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ลูกค้าอาจตกลงหรือยอมรับ 

6.2. ข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดบริการ ข้อกำหนดการใช้ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ลูกค้าอาจยินยอมหรือยอมรับ ซึ่งไม่มีผลสมบูรณ์ ไม่สามารถใช้บังคับได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้นำมาบังคับใช้ได้โดยใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามข้อกำหนดดังกล่าว แต่จะถือว่าเป็นการแยกส่วนการให้บริการ และจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดอื่นใดซึ่งจะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต 

6.3. เอ็นแซด สตั๊ดดี้ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขโดยประการอื่นใด ในข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว และในลักษณะตามที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้เห็นสมควร ลูกค้าจะต้องผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใด หากลูกค้ายังคงใช้บริการต่อไปภายหลังจากแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วจะถือว่าลูกค้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวแล้ว 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสินค้าดิจิตอล 

 1. ทั่วไป

1.1 โดยการซื้อและ/หรือใช้บัตรกำนัลดิจิตอลหรือคูปองดิจิตอลที่ซื้อจากแพลตฟอร์ม (“สินค้าดิจิตอล”) ท่านซึ่งเป็นลูกค้า (ตามที่นิยามในข้อกำหนดการใช้งาน) ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (“ข้อกำหนดสินค้าดิจิตอล”) เพิ่มเติมจากข้อกำหนดการใช้สำหรับแพลตฟอร์ม ซึ่งถูกรวมอยู่โดยการอ้างอิงถึงในข้อกำหนดสินค้าดิจิตอลนี้ 

1.2 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คำที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และไม่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดนี้มีความหมายอย่างเดียวกันกับที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติของข้อกำหนดสินค้าดิจิตอลและข้อกำหนดการใช้งานนี้ ให้ใช้บทบัญญัติของข้อกำหนดสินค้าดิจิตอล 

1.3 โปรดดูหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ของสินค้าดิจิตอลที่เกี่ยวข้อง (“หน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์”) สำหรับผู้ขายใดๆ (ตามที่นิยามในข้อกำหนดการใช้งาน) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะและวันสิ้นอายุ 

 1. การออกสินค้าดิจิตอล

2.1 เมื่อท่านซื้อสินค้าดิจิตัล ท่านจะได้รับสินค้าทางอีเมลที่ท่านให้ไว้ และ/หรือทางเอ็นแซด สตั๊ดดี้วอลเล็ต (ตามที่นิยามในข้อกำหนดและเงื่อนไขผู้ใช้บัญชีการชำระเงินของเอ็นแซด สตั๊ดดี้) 

2.2 ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หากท่านไม่ได้รับสินค้าดิจิตัลตามข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลนี้ เอ็นแซด สตั๊ดดี้อาจใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียว และถือเป็นที่สุดในการให้บัตรกำนัลแก่ท่าน เมื่อท่านได้รับบัตรกำนัลแล้ว ท่านตกลงว่าท่านจะไม่เรียกร้องใด ๆ จากผู้ขายอีก 

2.3 ผู้ขายเป็นผู้ออกสินค้าดิจิตัลแต่ไม่ต้องรับผิดชอบจากการที่ออกสินค้าไม่ได้เนื่องมาจากความล้มเหลวของแพลตฟอร์มหรือเอ็นแซด สตั๊ดดี้วอลเล็ต ท่านยอมรับและตกลงว่าท่านจะไม่ให้เอ็นแซด สตั๊ดดี้รับผิดชอบในความล้มเหลวหรือความผิดพลาดในการออกสินค้าดิจิตัล ไม่ว่าเกิดจากความล้มเหลวของแพลตฟอร์มหรือเอ็นแซด สตั๊ดดี้วอลเล็ตหรืออื่นๆ 

2.4 ท่านยอมรับว่าการซื้อและรับสินค้าดิจิตัลนั้นขึ้นอยู่กับการออกและความพร้อมของสินค้าดิจิตัล เอ็นแซด สตั๊ดดี้อาจรับผิดชอบในการส่งสินค้าดิจิตัลแทนผู้ขาย ซึ่งในกรณีดังกล่าว เอ็นแซด สตั๊ดดี้จะใช้ความพยายามตามสมควรในการส่งสินค้า ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ของสินค้าดิจิตัล 

 1. สินค้าดิจิตัล– ความสูญหาย การขโมย การใช้ที่ผิดหรือการใช้ก่อนกำหนด หลังจากที่ซื้อสินค้าแล้ว สินค้าดิจิตัลจะเป็นความรับผิดชอบของท่าน และสินค้าดิจิตัลใด ๆ รวมถึงรหัส QR บาร์โค้ด รหัส PIN และ/หรือหมายเลขลำดับ (serial number) (แต่ละอย่างเรียกว่า “รหัส”) ซึ่งสูญหายหรือถูกขโมย ใช้ผิดหรือใช้ก่อนกำหนดนั้นจะไม่ได้รับการทดแทนคืนให้ 
 2. การแลกสินค้าดิจิตัล

4.1 วิธีการในการแลกสินค้าดิจิตัลสามารถดูได้ในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

4.2 ท่านรับทราบว่าการใช้งานของสินค้าดิจิตัลนั้นไม่มีการรับประกัน โดยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจอยู่หรือไม่อยู่ในการควบคุมของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความพร้อมใช้งานของสินค้าดิจิตัล หรือการที่ผู้ขายไม่สามารถจัดให้มีสัญญากับร้านค้าให้ส่งสินค้าและบริการของร้านค้าที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการแลกสินค้าดิจิตัล ท่านตกลงว่าท่านจะไม่เรียกร้องจากเอ็นแซด สตั๊ดดี้ในความผิดพลาด การไม่กระทำการ การหยุดชะงักของบริการ ความผิด ความชำรุด การไม่สามารถแลกสินค้าดิจิตัลได้ 

4.3 รหัสนั้นสามารถใช้แลกสินค้าและ/หรือบริการได้ ณ สถานที่ของผู้ขายหรือร้านค้าที่ผู้ขายกำหนดในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

 1. หน้าที่ของท่านและการใช้สินค้าดิจิตัล

5.1 ท่านยอมรับและตกลงว่า 

5.1.1. สามารถแลกใช้สินค้าดิจิตัลได้ภายในระยะเวลาและสถานที่ (ถ้ามี) ที่กำหนดในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์เท่านั้น 

5.1.2. ไม่สามารถแลกใช้สินค้าดิจิตัลได้ในระยะเวลาที่ห้ามใช้สิทธิหรือวันส่งเสริมการขายที่กำหนดโดยผู้ขายหรือเอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

5.1.3 ท่านไม่สามารถใช้สินค้าดิจิตัลหรืออนุญาตให้ใช้สินค้าดิจิตัลในลักษณะที่อาจกระทบในทางลบกับการใช้สินค้าดิจิตัลของลูกค้าท่านอื่นและ/หรือบริการอื่น ๆ (ตามที่นิยามไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน) ที่ให้แก่ลูกค้าเหล่านั้น ตามที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้อาจกำหนดตามสมควร 

5.1.4. สินค้าดิจิตัลเสนอขายให้กับท่านตามสภาพที่เป็นในปัจจุบัน เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลนี้ 

5.1.5. ไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำ ขาย ขายต่อหรือแลกเปลี่ยนสินค้าดิจิตัล และความพยายามในการกระทำการดังกล่าวจะทำให้เอ็นแซด สตั๊ดดี้มีสิทธิในการเลือกที่จะยกเลิกสินค้าดิจิตัลนั้น 

5.1.6. หากมีการแลกใช้สินค้าดิจิตัลในมูลค่าน้อยว่ามูลค่าของสินค้าดิจิตัล จะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าเงินสดหรือสินค้าดิจิตัลใหม่ที่เท่ากับส่วนต่างระหว่างมูลค่าของสินค้าดิจิตัลและมูลค่าของสินค้าที่แลก 

5.1.7. สามารถแลกใช้สินค้าดิจิตัลได้ทีเดียวทั้งหมดเท่านั้น และไม่อาจทยอยแลกจนครบมูลค่าได้ 

5.1.8 ร้านค้ามีดุลพินิจในการตัดสินใจว่าสินค้าดิจิตัลสามารถใช้รวมกับรายการส่งเสริมการขาย บัตรกำนัล บัตรหรือคูปองของบุคคลภายนอกได้หรือไม่ 

5.1.9. การใช้หรือซื้อสินค้าดิจิตัลหมายถึงการยอมรับข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลนี้ 

5.1.10. ท่านต้องรับผิดชอบในข้อมูลใด ๆ ที่ท่านยื่น ส่งหรือมีให้ระหว่างการซื้อหรือแลกใช้สินค้าดิจิตัลใด ๆ และ 

5.1.11. ภายใต้ขอบเขตที่อนุญาตของกฎหมาย เอ็นแซด สตั๊ดดี้ไม่ร่วมในการรับประกัน การยืนยัน การรับรอง เงื่อนไข ข้อกำหนดหรือสัญญาประเภทใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ว่าตามกฎหมายหรือไม่ หรือการรับประกันหรือยืนยันที่เกิดขึ้นจากการใช้ การปรับแต่ง การซื้อขายหรือโดยผลของกฎหมาย รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ลำดับ ความริเริ่ม ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเที่ยงตรง ความตรงเวลา สกุลเงิน การไม่ละเมิด ความสามารถในการค้าขายได้หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงใด ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าดิจิตัลหรือรหัส โดยไม่กระทบถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลนี้ 

 1. การคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้าและการยกเลิก

6.1 สินค้าดิจิตัลที่ซื้อแล้วไม่สามารถคืน ขอคืนเงิน โอนและ/หรือยกเลิกได้หลังจากซื้อแล้ว เว้นแต่อนุญาตให้คืนและ/ยกเลิกได้ตามข้อ 6.6 

6.2 สินค้าดิจิตัลที่มีการออกให้แล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ผู้ขายแต่ละรายอาจมีนโยบายของตนเองใน 

6.3 การเปลี่ยนทดแทนสินค้าดิจิตัลอาจอนุญาตให้มีได้โดยดุลพินิจแต่ผู้เดียวของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ หากเกิดจากความล้มเหลวทางระบบของผู้ขายหรือของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

6.4 การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (ตามที่นิยามในข้อกำหนดการใช้งาน) หรือบริการที่ซื้อโดยใช้สินค้าดิจิตัลจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขาย 

6.5 เอ็นแซด สตั๊ดดี้สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือปฏิเสธการใช้สินค้าดิจิตัลใด ๆ โดยดุลพินิจของเอ็นแซด สตั๊ดดี้แต่ผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหากเอ็นแซด สตั๊ดดี้เห็นว่าหรือสงสัยว่ามีการทำธุรกรรมฉ้อฉล 

6.6. โดยไม่คำนึงถึงข้อสัญญา 2.3 เอ็นแซด สตั๊ดดี้อาจอนุญาตให้มีการคืนเงินและ/หรือยกเลิกสินค้าดิจิตัลโดยดุลพินิจของเอ็นแซด สตั๊ดดี้แต่ผู้เดียว โดยที่สินค้าดิจิตัลนั้นต้องยังไม่สิ้นอายุ 

 1. ความพร้อมของสินค้าดิจิตัล

7.1 ท่านรับทราบว่าการซื้อหรือแลกใช้สินค้าดิจิตัลนั้นขึ้นอยู่กับการมีสินค้าพร้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการมีสินค้าบนแพลตฟอร์ม 

7.2 เอ็นแซด สตั๊ดดี้ไม่ยืนยัน รับรองหรือรับประกันในกรณีดังต่อไปนี้ 

7.2.1. การปฏิบัติงานและความสามารถของแพลตฟอร์ม 

7.2.2. ว่าเอ็นแซด สตั๊ดดี้วอลเล็ตและรหัสนั้นเหมาะสมและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

7.2.3. ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ ความตรงเวลาของเอ็นแซด สตั๊ดดี้วอลเล็ตและ/หรือรหัส 

7.2.4. คุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัยหรือความสามารถของสินค้าดิจิตัลที่ออกโดยผู้ขาย 

7.2.5. คุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัยหรือความสามารถของสินค้าและบริการที่ให้โดยร้านค้า และ/หรือ 

7.2.6. ความสำเร็จของการแลกใช้สินค้าดิจิตัล 

7.3. ท่านรับทราบและยอมรับว่าเอ็นแซด สตั๊ดดี้อาจระงับ ยกเลิกและ/หรือหยุดการขายหรือแลกใช้สินค้าดิจิตัลโดยดุลยพินิจแต่ผู้เดียวของเอ็นแซด สตั๊ดดี้โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อท่าน 

 1. การใช้และการเปิดเผยข้อมูล

8.1 ท่านตกลงว่าเอ็นแซด สตั๊ดดี้มีสิทธิที่จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เอ็นแซด สตั๊ดดี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามกระบวนการที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้กำหนดไว้เป็นครั้งคราว 

8.2 บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากเอ็นแซด สตั๊ดดี้อาจเป็นผู้จัดการการออกคำสั่งซื้อเกี่ยวกับสินค้าดิจิตัล ในกรณีดังกล่าว ท่านอาจได้รับรหัสสินค้าดิจิตัลโดยตรงจากบุคคลภายนอกนั้น 

 1. เบ็ดเตล็ด

9.1 สิทธิและความคุ้มครองที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้ได้รับตามข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลนี้จะอยู่นอกเหนือจากสิทธิและความคุ้มครองที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้มีตามข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ท่านอาจได้ตกลงและยอมรับ 

9.2 ข้อสัญญาใด ๆ ในข้อกำหนดสินค้าดิจิตัล ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ท่านได้ตกลงหรือยอมรับที่ไม่สมบูรณ์ บังคับใช้ไม่ได้หรือผิดกฎหมายจะบังคับใช้อย่างใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามข้อกำหนดของข้อสัญญาเหล่านั้น และจะถือว่าแยกส่วนและไม่กระทบต่อการบังคับได้ของข้อสัญญาอื่น ๆ ซึ่งจะยังคงสมบูรณ์และบังคับได้เท่าที่กฎหมายอนุญาต 

9.3 เอ็นแซด สตั๊ดดี้สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือทดแทนข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลเป็นครั้งคราวและตามที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้เห็นว่าเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ท่านจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่มีการแก้ไข ในกรณีใด ๆ หากท่านยังคงใช้งานสินค้าดิจิตัลหลังจากมีการแก้ไข จะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขนั้นแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานบัญชีชำระเงินเสมือนจริงเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ (“บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้”) ก. บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ดำเนินงานโดย บริษัท โอมิเซะ จำกัด เพื่อกลุ่มบริษัท เอ็นแซด สตั๊ดดี้ (ประเทศไทย) จำกัด (“เอ็นแซด สตั๊ดดี้”) การอ้างอิงทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำว่า “เรา” หรือ “ของเรา” จะหมายถึง Omise ในฐานะผู้ดำเนินงานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ “คุณ” และ “ของคุณ” จะหมายถึงผู้ใช้งาน บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้จะเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ และมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วสามารถดำเนินการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าและ/หรือการบริการที่กลุ่มบริษัทของเอ็นแซด สตั๊ดดี้เสนอให้ การร้องขอและ/หรือการใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ จะถือว่าคุณซึ่งเป็นผู้ใช้งานยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณางดเข้าใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ข. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์เอ็นแซด สตั๊ดดี้ รวมทั้งบัญชีเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ ตามที่ปรากฏที่ https://nzstudyth.com/terms-conditions ค. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกเพิ่มเติมด้วยนโยบายคุ้มครองสมาชิกของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ (“นโยบายคุ้มครองสมาชิก”) ซึ่งให้การรับรองแก่การชำระเงินของผู้ใช้งานลูกค้าของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ทุกคนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง นโยบายคุ้มครองสมาชิกยังได้กำหนดแนวทางสำหรับการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการสูญเสียที่เกิดเนื่องมาจากการทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ จากผู้ใช้งาน ก็ตามผ่านบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ด้วย คำจำกัดความและการตีความ หากไม่มีบริบทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อความดังด้านล่างจะมีความหมายในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้: “Omise” หมายถึงนิติบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในส่วนอารัมภบทในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และรวมทั้งผู้รับช่วงต่อและผู้รับโอนสิทธิ์จากนิติบุคคลดังกล่าว “ฉบับภาษาต่างประเทศ” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ภายใต้ข้อ 14.9 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ “ผู้ได้รับชดเชย” หมายถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน กรรมการบริษัท ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนที่ของ Omise และเอ็นแซด สตั๊ดดี้ “เอ็นแซด สตั๊ดดี้” หมายถึงนิติบุคคลที่ถูกระบุไว้ในอารัมภบทของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และรวมทั้งผู้รับช่วงต่อและผู้รับโอนสิทธิ์ของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย “บัญชีเอ็นแซด สตั๊ดดี้” หมายถึงบัญชีของผู้ใช้เว็บไซต์เอ็นแซด สตั๊ดดี้ “บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ในส่วนอารัมภบทของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ “ยอดคงเหลือในบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ “เว็บไซต์เอ็นแซด สตั๊ดดี้” หมายถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (ตามความเหมาะสม) ซึ่งเป็นช่องทางที่คุณใช้ซื้อสินค้า หรือการบริการที่กลุ่มบริษัทเอ็นแซด สตั๊ดดี้เสนอ “เครื่องมือในการชำระเงิน” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ในข้อ 3.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตน ติดต่อ หรือหาตำแหน่งของบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถรวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บ ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลบัตรเครดิต “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ในข้อ 2.6 “คูปองส่งเสริมการขาย” ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หมายถึงคูปองส่งเสริมการขายที่ออกให้โดยเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ให้แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้เป็นบางครั้งคราวเพื่อเป็นการตอบแทน ด้วยการเติมจำนวนเงินในคูปองลงในบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อชำระค่าสินค้าหรือการบริการบนเว็บไซต์ของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ก่อนจะถึงวันหมดอายุของคูปองส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องนั้น ตามการตัดสินโดยใช้ดุลพินิจของเอ็นแซด สตั๊ดดี้แต่เพียงผู้เดียว และอยู่ภายใต้ข้อตกลงต่างๆ ตามที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้อาจจะกำหนดขึ้นต่อไปเป็นครั้งคราว “คูปองแทนการคืนเงิน” หมายถึงคูปองที่ใช้สำหรับคืนเงินที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้เป็นผู้ออกให้ โดยเป็นการคืนเงินสำหรับการซื้อสินค้าหรือการบริการ ที่ผ่านมาบนเว็บไซต์ของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของผู้ใช้งาน และต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงต่างๆ ตามที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้อาจกำหนดขึ้นต่อไปเป็นครั้งคราว “ข้อมูลการลงทะเบียน” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ภายใต้ข้อที่ 2.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วย “ค่าธรรมเนียมการบริการ” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ในข้อ 5.1 “ผู้ใช้งาน” หมายถึงผู้ใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ที่ได้รับอนุญาต 

1.การเข้าถึงบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

1.1 คุณยินยอมที่จะ: 

1.1.1 ใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณด้วยจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายตลอดเวลา รวมถึงยินยอมว่าจะดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ด้วยความสุจริต 

1.1.2 ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ หนังสือแจ้ง กฎการปฏิบัติงาน และนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติใดๆ และทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่เราออกให้เป็นครั้งคราว และ 

1.1.3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลหรือสารสนเทศใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้นี้ ซึ่งคุณได้มอบให้เรามีความถูกต้องตรงตามความจริง 

1.2 เรามีนโยบายและข้อปฏิบัติตามกฎการป้องกันมิให้เกิดการฟอกเงินและการกระทำใดๆ ก็ตามที่เอื้อให้เกิดการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายหรือการกระทำผิดทางอาชญากรรม เรามีหน้าที่ในการปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงินอย่างสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่และพนักงานของเรายึดมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการนำผลิตภัณฑ์และการบริการของเราไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการฟอกเงิน 

1.3 การใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้จะถูกจำกัดให้ใช้งานได้โดยผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วบนเว็บไซต์ของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

 1. การลงทะเบียน

2.1 กระบวนการลงทะเบียนสำหรับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้กำหนดให้คุณต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่สมบูรณ์และถูกต้องตรงตามความจริง ซึ่งรวมทั้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด ที่อยู่อีเมลและข้อมูลอื่นใดที่เราอาจถือได้ว่าจำเป็น (“ข้อมูลการลงทะเบียน”) คุณมีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์และตรงตามความจริง คุณรับทราบและยินยอมให้เอ็นแซด สตั๊ดดี้แบ่งปันข้อมูลการลงทะเบียนของคุณกับเราได้เป็นครั้งคราว 

2.2 นอกเหนือจากข้อมูลการลงทะเบียนนี้แล้ว เราอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจากคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมทั้งการยืนยันตัวตนและอายุของคุณ และ/หรือเพื่อยืนยันรายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ หรือ บัตรเดบิต บัตรเครดิต การจ่ายเงินล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น บัตรที่คุณลงทะเบียนกับเราล่วงหน้า คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลเหล่านั้นและ/หรือเอกสารแก่เราทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ หากคุณไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นและ/หรือเอกสารแก่เราโดยทันที เราอาจจำกัดการใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณหรืออาจระงับหรือปิดบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณได้ โดยเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

2.3 คุณอนุญาตให้เราสามารถดำเนินการใดๆ ที่เราถือว่ามีความจำเป็นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและพิสูจน์ความถูกต้องของตัวตนของคุณ (ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านทางบุคคลที่สาม) ได้ตลอดเวลาเพื่อเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการดำเนินการเพื่อการคืนเงินใดๆ ให้แก่คุณ 

2.4 ผู้ใช้งานแต่ละรายมีสิทธิ์ที่จะมีบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ได้หนึ่ง (1) บัญชีซึ่งจะเชื่อมโยงกับบัญชีเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของผู้ใช้รายนั้นๆ ข้อมูลของบัญชี 

2.5 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณสำหรับการใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณให้ปลอดภัย เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเป็นประจำ และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเปิดเผยหรือการใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หากชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณอาจตกอยู่ในสภาวะที่ไม่ปลอดภัย คุณต้องแจ้งให้เอ็นแซด สตั๊ดดี้ทราบโดยทันที 

2.6 ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่มอบให้เรานั้นจะได้รับการจัดการ จัดเก็บ และดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของเรา (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) https://nzstudyth.com/privacy-policy/ ด้วยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและตกลงกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และยินยอมให้เรารวบรวม ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

 1. ยอดคงเหลือในบัญชีชำระเงินเอ็นแซดสตั๊ดดี้ 

3.1 คุณสามารถเก็บจำนวนเงินในบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณไว้ได้ โดยจำนวนเงินนี้หลังจากที่ได้หักลบด้วยจำนวนเงินที่ค้างชำระแก่เราแล้วจะถือเป็นยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ (“ยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้”) คุณสามารถเพิ่มเติมเงินในยอดเงินบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ได้ด้วยการโอนเงินด้วยวิธีการชำระเงินที่เรายอมรับ (ได้แก่บัตรเดบิต บัญชีสำหรับใช้เช็คถอนหรือบัญชีออมทรัพย์ หรือวิธีการชำระเงินล่วงหน้าอื่นๆ ที่เราอนุญาตให้สามารถทำได้ ซึ่งเรียกรวมกันว่า “เครื่องมือในการชำระเงิน”) 

3.2 คุณสามารถเติมเงินลงในบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณได้ ด้วยการใช้คูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองแทนการคืนเงินที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้ออกให้แก่คุณเป็นครั้งคราว การใช้คูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองแทนการคืนเงินจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปองนี้ โปรดทราบว่าคูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองแทนการคืนเงินไม่ใช่เงินตราที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและไม่สามารถโอนให้กันได้ มูลค่าของคูปองส่งเสริมการขายใดๆ (ก่อนวันหมดอายุของคูปอง) และ/หรือคูปองแทนการคืนเงินจะถูกรวมไว้ในยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ 

3.3 สำหรับการโอนเงินจากเครื่องมือในการชำระเงินเข้าสู่ยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ เราไม่สามารถรับรองได้ว่าเครื่องมือในการชำระเงินใดๆ ของคุณนั้นมีสถานะที่น่าเชื่อถือ หรือผู้ให้บริการ/ผู้ออกเครื่องมือในการชำระเงินของคุณนั้นจะอนุญาตหรืออนุมัติการโอนเงินดังกล่าว 

3.4 เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าบริการใดๆ ที่ถูกเรียกเก็บจากกลุ่มบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวรวมถึงผู้ออกบัตรหรือธนาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับการเติมเงินให้ยอดเงินคงเหลือของบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ยอมรับเครื่องมือในการชำระเงินใดๆ รวมทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือบัญชีธนาคาร ที่จะใช้เป็นวิธีการเติมเงินโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว 

3.5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินการใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมทั้ง (1) จำนวนเงินที่คุณจะสามารถเติมในบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณในหนึ่งครั้ง และ (2) จำนวนเงินรวมที่เติมลงในบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณตลอดช่วงระยะเวลาใดๆ ก็ตาม 

3.6 คุณสามารถเก็บจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณไว้ได้ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือจำนวนอื่นใดที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของ Omise แต่เพียงผู้เดียว Omise อาจจัดโปรแกรมสะสมคะแนนหรือมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่ใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ โดยสิทธิและข้อผูกมัดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสะสมคะแนนหรือมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แยกออกมาเฉพาะสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนนหรือมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องนั้น 

 1. การใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซดสตั๊ดดี้ของคุณ 

4.1 คุณสามารถใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณเพื่อซื้อสินค้าและ/หรือการบริการผ่านทางเว็บไซต์ของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เราสามารถจำกัดจำนวนเงินหรือจำนวนของการทำธุรกรรมที่คุณจะสามารถทำได้ผ่านทางบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ เราสามารถขอให้คุณยื่นเอกสารยืนยันตัวตนเพิ่มเติมก่อนที่คุณจะทำการซื้อ ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว 

4.2 ในแต่ละครั้งที่คุณใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราลดจำนวนเงินที่มีอยู่ในยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณลง ตามจำนวนเงินรวมของการทำธุรกรรม และ ตามค่าธรรมเนียมใดๆ รวมทั้งค่าบริการจัดส่งสินค้า ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน และค่าภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้ จำนวนเงินในการซื้อใดๆ ในตอนแรกจะถูกหักลบด้วยมูลค่าของคูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองแทนการคืนเงิน ถ้าสามารถนำไปใช้ได้ (ขึ้นอยู่กับวันที่หมดอายุวันแรกของคูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองแทนการคืนเงินนั้น) ซึ่งได้ถูกมอบให้เป็นในยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ คุณสามารถทำการชำระเงินได้ด้วยการใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ ตามขอบเขตของยอดคงเหลือที่มีในบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณนั้นมีเพียงพอที่จะทำธุรกรรมเหล่านั้นได้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าเกินยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินบเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ เราจะไม่เพิ่มเครดิตสำหรับการใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ และคุณจะต้องชำระคืนให้แก่เราโดยทันทีหากยอดเงินคงเหลือของบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณต่ำกว่าศูนย์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

4.3 คุณต้องรับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมทั้งหมดที่คุณได้ดำเนินการและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ หากมีบุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ เราจะดำเนินการเสมือนว่าคุณได้อนุญาตให้มีการใช้งานดังกล่าวด้วยตนเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบกับการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นและค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ ด้านล่างต่อไป 

4.4 คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเกิดการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ตามที่คุณทราบ คุณต้องรายงานการกระทำดังกล่าวภายในเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่เกิดการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การร้องเรียนว่าเกิดการใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์สำหรับนำไปพิจารณา [ภายใต้นโยบายคุ้มครองสมาชิกของเอ็นแซด สตั๊ดดี้] โดยนัยนี้ คุณสละสิทธิ์ในการร้องขอการชดใช้เพิ่มเติมหรือการเรียกร้องค่าเสียหายจากเรานอกเหนือจากที่กำหนดในนโยบายคุ้มครองสมาชิกของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

4.5 รายละเอียดในข้อความยืนยันหลังจากการทำธุรกรรมและรายการทุกรายการในบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณหรือข้อความแสดงประวัติการทำธุรกรรมจะถือว่าเป็นความจริงและถูกต้อง เว้นแต่คุณจะทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแย้งการทำธุรกรรมหลังจากดังกล่าวภายในเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ทำธุรกรรม หากไม่มีการรายงานข้อโต้แย้งภายในระยะเวลาดังกล่าว การทำธุรกรรมและรายการทั้งหมดในบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้และข้อความแสดงประวัติการทำธุรกรรมของคุณจะถือว่าเป็นจริงและถูกต้อง การทำธุรกรรมที่ถูกโต้แย้งจะได้รับเงินคืนกลับไปยังบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณเมื่อการร้องเรียนหรือการโต้แย้งนั้นได้รับการดำเนินการ ตรวจสอบ และพิสูจน์อย่างเหมาะสมแล้วว่าตรงตามการร้องเรียนหรือโต้แย้งของคุณ 

4.6 โดยที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบายคุ้มครองสมาชิกของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ คุณยอมรับหากเราจะไม่ดำเนินการคืนเงินย้อนหลังหรือเพิกถอนการชำระเงิน หรือชดใช้ให้แก่คุณในลักษณะใดๆ สำหรับการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการร้องเรียนบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตภายใต้เหตุการณ์ใดๆ ต่อไปนี้ ตามการกำหนดโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สุด: 

4.6.1 ในกรณีที่การเรียกร้องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่พบว่าถูกดำเนินการจากอุปกรณ์ที่คุณเชื่อถือ ที่อยู่ IP ของคุณ หรือขอบเขตอื่นใดที่เป็นที่ยอมรับได้โดยผู้ใช้งานคนอื่น 

4.6.2 ในกรณีที่คุณกระทำการหลอกลวงหรือด้วยความประมาทเลินเล่อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีต่างๆ ที่คุณได้เปิดเผยรายละเอียดการเข้าระบบบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณให้บุคคลที่สามทราบโดยสมัครใจ 

4.6.3 หากคุณไม่สามารถมอบเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้น แก่เราตามที่เราร้องขออย่างเหมาะสม 

4.6.4 ในกรณีที่จำนวนเงินในบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการทางกฎหมาย หรือภาระติดพันอื่นๆ ที่จำกัดการโอนเงิน 

4.6.5 ในกรณีที่การทำธุรกรรมนั้นเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยพิบัติตามธรรมชาติ การก่อความไม่สงบ เป็นต้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมตามหลักเหตุผลทั่วไป และ/หรือ 

4.6.6 ในกรณีที่เครื่องมือปลายทางหรือระบบใดๆ (รวมทั้งการบริการหรือเว็บไซต์ของเอ็นแซด สตั๊ดดี้หรือของเรา) ไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม หรือประสบปัญหาการทำงานทางด้านเทคนิคที่ผิดปกติอื่นใด ก่อนที่คุณจะดำเนินการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้น 

4.7 ภายใต้บังคับของข้อ 6 และ 7.4 จะไม่มีการอนุญาตให้ทำการไถ่ถอนเงินสด โอนเงิน หรือถอนเงินสด สำหรับจำนวนเงินใดๆ ก็ตามในบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ 

4.8 เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำธุรกรรมใดๆ ก็ตามในบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ ถ้า: 

4.8.1 การทำธุรกรรมนั้นไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ หรือ 

4.8.2 ในกรณีที่เรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการทำธุรกรรมอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ หรืออาจทำให้เราหรือบริษัทในเครือของเราต้องรับผิดหรือชำระหนี้สิน 

4.8.3 การทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการใช้งานคูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองแทนการคืนเงิน ซึ่งเราหรือเอ็นแซด สตั๊ดดี้สงสัยว่าเป็นการใช้คูปองโดยมิชอบหรือฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ 

4.9 เมื่อใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์เอ็นแซด สตั๊ดดี้ การชำระเงินอาจถูกดำเนินการผ่านทางบัญชี ที่เราหรือหนึ่งในบริษัทในเครือของเรา และ/หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ลงทะเบียนแล้วซึ่งดำเนินการในนามของเรา 

4.10 สำหรับการทำธุรกรรมเพื่อชำระเงินในการซื้อแต่ละครั้งในเว็บไซต์เอ็นแซด สตั๊ดดี้ เราจะทำการโอนเงินจากบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณเมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งในเหตุการณ์ใดต่อไปนี้เกิดขึ้น: 

4.10.1 เราได้รับการยืนยันว่าทำการซื้อเสร็จสมบูรณ์จากเอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

4.10.2 คุณไม่สามารถยืนยันการได้รับสินค้าหรือบริการภายในระยะเวลาที่อธิบายไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เอ็นแซด สตั๊ดดี้ ซึ่งกรณีนี้จะถือว่าคุณได้รับสินค้าหรือบริการนั้นๆ แล้ว 

4.10.3 มีการสรุปข้อตกลงเพื่อไกล่เกลี่ยหรือข้อพิพาทระหว่างคุณและผู้ใช้งานเว็บไซต์เอ็นแซด สตั๊ดดี้รายอื่น และ/หรือเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ซึ่งในกรณีนี้เงินจะถูกโอนอย่างสอดคล้องตามข้อตกลงเพื่อไกล่เกลี่ยหรือการแก้ปัญหาข้อพิพาทนั้น หรือ 

4.10.4 เอ็นแซด สตั๊ดดี้หรือบริษัทในเครือของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ หรือเราหรือบริษัทในเครือของเราได้รับคำสั่ง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำตัดสิน หรือคำพิพากษาจากศาลที่มีอำนาจตัดสิน คณะอนุญาโตตุลาการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ซึ่งสั่งให้เราถอนเงินจำนวนนั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้เงินจะถูกโอนอย่างสอดคล้องตามคำสั่ง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำตัดสิน หรือคำพิพากษานั้นๆ 

4.11 เมื่อมีการถอนเงินใดๆ เราจะมีสิทธิ์ที่จะหักหรือยึดถือค่าบริการทางการเงินหรือค่าบริการต่างๆ ที่ยังคงค้างและต้องชำระให้แก่เราและ/หรือเอ็นแซด สตั๊ดดี้ เป็นจำนวนเงินตามที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้กำหนด 

4.12 หากคุณประสบปัญหาใด ๆ กับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ กรุณาติดต่อเราที่ nzstudyth.com/contact-us/หากคุณทำการสั่งซื้อในเว็บไซต์เอ็นแซด สตั๊ดดี้และประสบปัญหาเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า nzstudyth.com/contact-us/ 

4.13 คุณจะดำเนินการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์อย่างสอดคล้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์เอ็นแซด สตั๊ดดี้ nzstudyth.com/terms-conditions ซึ่งอาจได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวตามดุลพินิจของเอ็นแซด สตั๊ดดี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

4.14 คุณตกลงที่จะแจ้งให้ทราบ ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมด และให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทุกอย่างตามความเหมาะสมที่จำเป็นแก่เราในการดำเนินการกับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ หากคุณไม่สามารถกระทำการเช่นนั้นและส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำธุรกรรมใดๆ กับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ เราและเอ็นแซด สตั๊ดดี้จะไม่รับผิดชอบกับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความล่าช้านั้น 

4.15 คุณรับทราบและยอมรับว่าเราไม่ใช่ธนาคารหรือตัวแทนบริการรับส่งเงิน และการบริการที่เรามอบให้แก่คุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณนั้นจะไม่ถูกถือว่าเป็นการให้บริการทางการธนาคารหรือบริการส่งเงินโดยเด็ดขาด เราไม่ได้ดำเนินการเป็นผู้จัดการดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคนกลางดูแลผลประโยชน์ ที่เกี่ยวกับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ 

4.16 เราสามารถรายงานการกระทำที่ต้องสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง 

 1. ค่าธรรมเนียม เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมอบบริการบัญชีชำระเงินเอ็นแซดสตั๊ดดี้ให้แก่คุณ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและรักษาบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ (“ค่าธรรมเนียมการบริการ”) 

6.การคืนเงิน หากคุณได้ทำการซื้อสินค้าหรือการบริการจากเว็บไซต์เอ็นแซด สตั๊ดดี้ด้วยการใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ และคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนเนื่องด้วยเหตุผลประการใดก็ตามที่เกี่ยวกับสินค้าและการบริการนั้นๆ คุณยอมรับว่า เราจะ (1) ออกคูปองแทนการคืนเงินซึ่งจะโอนจำนวนเงินเข้าบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณเพื่อเป็นการคืนเงินนั้น หรือ (2) ในกรณีที่เป็นการซื้อผ่านทางบัตรเครดิต จำนวนเงินที่ให้คืนจะถูกโอนเข้าบัตรเครดิตที่คุณใช้ เราสามารถร้องขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการเพื่อคืนเงินใดๆ 

7.การปิดบัญชีและการไม่ใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ 

7.1 คุณสามารถร้องขอให้เราปิดบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณได้ตลอดเวลา ด้วยการติดต่อทีมช่วยเหลือลูกค้าของเรา สามารถดูรายละเอียดการติดต่อทีมช่วยเหลือลูกค้าได้ที่ nzstudyth.com/helpcenter 

7.2 เมื่อไรก็ตาม และตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สุด เราสามารถ 

7.2.1 ยกเลิกการใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณหรือส่วนใดก็ตามของบัญชีชำระเงินสำหรับเอ็นแซด สตั๊ดดี้นั้น 

7.2.2 ปิดบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ และ/หรือ 

7.2.3 เปิดใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณใหม่เมื่อการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องใดๆ เสร็จสมบูรณ์แล้ว (ในกรณีที่เหมาะสม) 

7.3 เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการยกเลิกหรือปิดบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ คุณยอมรับว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการที่คุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีชำระเงินสำหรับเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณส่วนใดๆ ของบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้นั้นได้ 

7.4 การปิดบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณจะไม่เป็นการยกเลิกการทำธุรกรรมที่หักลบบัญชีแล้วใดๆ ก็ตามที่คุณได้ดำเนินการไปแล้ว 

7.5 หากบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณถูกปิดเนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม เราจะติดต่อคุณเพื่อจัดการคืนเงินสำหรับจำนวนเงินในระบบที่เหลืออยู่ในบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้นั้นตามที่ระบุในข้อ 7.6 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม คุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนตามยอดเงินคงเหลือของบัญชีชำระเงินสำหรับเอ็นแซด สตั๊ดดี้ที่ได้จากคูปองการส่งเสริมการขาย 

7.6 คุณยังคงต้องรับผิดชอบภาระข้อผูกพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ การปิดบัญชีชำระเงินสำหรับเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณจะไม่เป็นการปลดเปลื้องคุณจากความรับผิดชอบใดๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ ในกรณีของการตรวจสอบที่ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาในขณะที่บัญชีชำระเงินสำหรับเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณถูกปิด เราสามารถระงับเงินในบัญชีของคุณต่อไปได้อีกหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วันนับจากวันที่ปิดบัญชี เพื่อที่จะปกป้องเราจากการสูญเสียใดๆ หากเราสงสัยว่าคุณได้ใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่มิชอบตามกฎหมายใดๆ เราสามารถระงับยอดเงินที่ยังค้างชำระในบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ที่ค้างอยู่ตามระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจอันถือเป็นที่สุดของเราหรือตามกฎหมายบังคับ 

7.7 เราจะคืนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ในบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณทันทีที่สามารถกระทำได้ หลังจากที่บัญชีถูกปิด ผ่านวิธีการชำระเงินใดๆ ตามที่เราถือว่ามีความเหมาะสมที่สุดตามดุลพินิจของเรา โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องให้รายละเอียดและเอกสารต่อไปนี้แก่เรา: 

7.7.1 รายละเอียดบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง ซึ่งรายละเอียดของชื่อและที่อยู่ของผู้ถือบัญชีธนาคารนั้นตรงตามรายละเอียดชื่อและที่อยู่ของบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ และ 

7.7.2 สำเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคล (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่) ซึ่งเราสามารถยอมรับได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเอ็นแซด สตั๊ดดี้แต่เพียงผู้เดียว 

7.8 เรามีสิทธิ์ที่จะไม่คืนจำนวนเงินที่ถูกโต้แย้งใดๆ หรือเงินที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้แก่คุณ จนกว่าจะถึงเวลาที่มีการแก้ปัญหาข้อพิพาทดังกล่าวแล้ว หรือในกรณีที่ศาลที่มีอำนาจการตัดสินโดยสมบูรณ์ทำการตัดสินในเรื่องนี้แล้ว 

7.9 หากคุณไม่มีการทำธุรกรรมกับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณเป็นระยะเวลา 12 เดือนขึ้นไป บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณจะถือว่าไม่มีการใช้งาน และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการรักษาบัญชีจากจำนวนเงินคงเหลือตามยอดคงเหลือบัญชีชำระเงินสำหรับเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณจนกว่าจะมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้น บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณจะถูกยกเลิกเมื่อมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอที่จะชำระค่าบริการรักษาบัญชี 

7.10 เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบการฟอกเงิน การให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย การฉ้อโกง หรือการกระทำผิดกฎหมายอื่นใด ก่อนที่จะอนุญาตให้ทำการถอนเงินของคุณ รวมทั้งการคืนเงินให้คุณหลังจากที่บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณถูกปิด หรือก่อนที่การคืนเงินใดๆ จะถูกดำเนินการ 

8.การแก้ไขเพิ่มเติม เราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ข้อกำหนดและเงื่อนไขในฉบับที่ได้รับการปรับปรุงเป็นปัจจุบันแล้วจะมีผลบังคับใช้โดยทันทีเมื่อทำการประกาศแจ้ง ในแต่ละครั้งที่คุณใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณจะถือว่าคุณยืนยันว่าคุณตกลงที่จะถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งอาจถูกแก้ไขเพิ่มเติมได้เป็นครั้งคราว 

9.สภาพพร้อมใช้งานของบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ เราสามารถอัพเกรด เปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกการให้บริการบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณได้เป็นครั้งคราวโดยที่ไม่ต้องระบุเหตุผลหรือแจ้งให้คุณทราบเป็นการล่วงหน้า และเราจะไม่รับผิดชอบหากการอัพเกรด เปลี่ยนแปลง หรือการระงับนั้นทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณได้ 

10.การรับรอง การรับประกันและเงินชดเชย ด้วยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณรับรองและรับประกันว่า คุณมีอายุเกิน 20 ปี และคุณมิได้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใดๆ ด้วยการใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ และคุณยอมรับที่จะปกป้อง ชดใช้และป้องกันเรา ผู้ได้รับค่าชดเชยของเรา บริษัทในเครือและตัวแทนที่ได้รับอำนาจอย่างถูกต้องของเรา จากการเรียกร้องค่าเสียหาย การเรียกร้อง (รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายต่างๆ) ค่าปรับ เบี้ยปรับ หรือหนี้สินอื่นๆ ซึ่งเราต้องประสบ เนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจากที่คุณฝ่าฝืนการรับรองหรือการรับประกันนี้ 

11.การกระทำต้องห้าม 

11.1 สำหรับการใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณนั้น คุณต้องไม่: 

11.1.1 ให้ข้อมูลที่หลอกลวง ไม่ถูกต้องตรงตามความจริง หรือเป็นเท็จ 

11.1.2 ใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณเพื่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย 

11.1.3 ใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณในลักษณะที่อาจส่งผลให้เกิดการร้องเรียน ข้อพิพาท การเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าปรับหรือหนี้สินอื่นๆ แก่เรา ผู้ใช้งานคนอื่นหรือกลุ่มบุคคลที่สาม หรืออาจถูกพิจารณาได้ว่าเป็นการใช้ระบบของบัตรในการทำธุรกรรมในทางมิชอบ หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของเครือข่ายหรือกลุ่มของบัตรที่ใช้ในการทำธุรกรรม หรือ 

11.1.4 ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

11.2 จากการใช้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราเชื่อได้ว่าคุณเข้าร่วมในการกระทำต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น เราสามารถใช้การดำเนินการต่างๆ รวมทั้งการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

11.2.1 เราสามารถระงับหรือควบคุมการเข้าถึงและ/หรือปิดบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณได้ 

11.2.2 เราสามารถยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และปฏิเสธที่จะให้บริการคุณ 

11.2.3 เราสามารถระงับยอดเงินคงเหลือของบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณเป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วันหากจำเป็นตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้สิน หรือ 

11.2.4 เราสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายกับคุณได้ 

11.3 หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปี คุณต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ และด้วยการการยินยอมในการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถือว่าผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณยอมรับที่จะรับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของคุณในการใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ (2) ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ใดๆ ของคุณ และ (3) การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ หากคุณไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ คุณต้องหยุดการใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้นี้ 

12.การปฏิเสธความรับผิด 

12.1 คุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบกับความเสี่ยงทุกประการที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ 

12.2 เราไม่รับประกันว่า 

12.2.1 บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้นี้จะตรงตามความต้องการของคุณ 

12.2.2 การบริการบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้จะไม่เกิดการหยุดชะงัก ทันเวลาหรือปราศจากความผิดพลาด หรือ 

12.2.3 ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลหรือวัสดุที่ซื้อด้วยการใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้จะตรงตามความต้องการของคุณ 

12.3 เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และในขอบเขตที่สมบูรณ์ที่สุดตามที่กฎหมายอนุญาตไว้ บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้และการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ถูกมอบให้ “ตามสภาพ” “ตามที่มีอยู่” และ “พร้อมด้วยข้อผิดพลาดใดๆ” โดยการรับประกัน การรับรอง ข้อตกลง ภาระผูกพันและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย จะไม่ถูกรวมไว้ในกรณีนี้ 

12.4 ในขอบเขตที่สมบูรณ์ที่สุดตามที่กฎหมายอนุญาตไว้ เราและบริษัทในเครือของเราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษหรือเป็นพิเศษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ผลเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยทางอ้อม รวมถึงความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไรหรือรายรับ ภาวะหยุดชะงักทางธุรกิจ การเสียโอกาสทางธุรกิจ การเสียข้อมูลหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ ไม่ว่าในการทำสัญญา ความประมาทเลินเล่อ การละเมิดหรืออื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้และการบริการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ของคุณ ในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดชอบรวมทั้งหมดของเราที่มีต่อคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ จะไม่เกินจำนวนยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ในเวลาที่เกิดการรับผิดนั้นขึ้น 

12.5 เขตอำนาจตามกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตให้แยกการรับประกันโดยนัยหรือการจำกัดหรือการแยกความรับผิดออก สำหรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นหรือค่าเสียหายอันเนื่องจากการผิดสัญญา ดังนั้นการแยกออกหรือการจำกัดที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับคุณ และคุณยังสามารถมีสิทธิ์อื่นๆ ที่แตกต่างออกไปตามเขตอำนาจตามกฎหมายหรือเขตอำนาจตามกฎหมายอื่นๆ ได้ 

12.6 ในกรณีที่แสดงให้เห็นได้ว่าคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีเมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ ที่คุณประสบ อันเกิดเนื่องมาจากการใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้นี้ 

13.หนังสือแจ้ง 

13.1 หนังสือแจ้งจากเรา 

13.1.1 คุณยอมรับว่าการแจ้งให้ทราบหรือการสื่อสารอื่นๆ จากเราจะถูกถือว่าส่งให้แก่คุณแล้ว หาก: (1) ทำการสื่อสารผ่านทางสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เราเลือกใช้เป็นครั้งคราว จะถูกถือว่าเป็นการแจ้งให้คุณทราบแล้วในเวลาที่ทำการตีพิมพ์หรือแจ้งข่าว หรือ (2) ถูกส่งทางไปรษณีย์หรือฝากไว้ที่ที่อยู่ล่าสุดของคุณที่เราทราบ ตามที่คุณได้รับแล้วในวันที่หลังจากทำการส่งหรือในวันที่ถูกฝากไว้ดังกล่าว 

13.2 หนังสือแจ้งจากคุณ คุณสามารถส่งหนังสือแจ้งแก่เราอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งถูกส่งไปยังที่อยู่หรือที่อยู่อีเมลตามที่เราได้ระบุไว้ (ตามที่อาจได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว) และเราจะถือว่าได้รับหนังสือแจ้งนั้นแล้วเมื่อเราได้รับ แม้เราจะใช้ความพยายามที่ในการตอบรับหนังสือแจ้งที่ได้จากคุณโดยทันที แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะตอบรับด้วยความเร็วอย่างสม่ำเสมอได้ตลอดเวลา 

13.3 รูปแบบการแจ้งเตือนอื่นๆ 13.3.1 ถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขในข้อ 13.1 และ 13.2 แต่เราสามารถกำหนดรูปแบบที่สามารถยอมรับได้อื่นๆ ในการส่งหนังสือแจ้งให้ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดอยู่ที่อีเมลหรือรูปแบบอื่นๆ ของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) และกำหนดเวลาหรือเหตุการณ์ที่หนังสือแจ้งดังกล่าวนั้นจะถูกถือว่าได้รับแล้ว 

14.เงื่อนไขทั่วไป 

14.1 สิทธิรวมและการเยียวยา หากไม่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และสิทธิและการเยียวยาของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นการรวมสะสมและปราศจากอคติ และเป็นการเพิ่มเติมสิทธิและการเยียวยาใดๆ ที่เรามีได้ตามกฎหมายและกฎหมายเอควิตี้ และการใช้สิทธิหรือการเยียวยาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือตามกฎหมายหรือหรือบนทรัพย์สิน (เว้นแต่ตามขอบเขตที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือตามกฎหมายและบนทรัพย์สิน หากมี) จะไม่ทำหน้าที่เป็นการกีดขวางหรือขัดขวางไม่ให้เราใช้สิทธิหรือการเยียวยานี้อื่นใดตามกฎหมายและบนทรัพย์สิน 

14.2 การไม่สละสิทธิ์ กรณีที่ไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ และกรณีที่ไม่สามารถกระทำการได้นี้จะไม่ส่งผลกับสิทธิของเราที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในภายหลัง 

14.3 การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน หากในขณะใดก็ตาม ข้อบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย การเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในประการใดก็ตาม ความถูกต้องตามกฎหมาย ความมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย และความสามารถบังคับใช้ได้ของข้อบังคับในส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่ส่งผลหรือลดผลบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ลง และจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ เสมือนว่าข้อบังคับที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นเป็นส่วนที่แยกออกมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ 

14.4 สิทธิของบุคคลภายนอก บุคคลหรือองค์กรที่ไม่ใช่คู่สัญญาภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับใช้เงื่อนไขใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยไม่พิจารณาว่าบุคคลหรือองค์กรนั้นได้ถูกระบุเป็นชื่อ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม หรือที่มีลักษณะตรงตามคำอธิบายใดๆ โดยเฉพาะหรือไม่ก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกังขา ไม่มีส่วนใดในข้อนี้ที่จะส่งผลกับสิทธิ์ของผู้รับโอนหรือผู้รับโอนสิทธิ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ 

14.5 กฎหมายควบคุม การใช้บัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยและตีความอย่างสอดคล้องตามกฎหมายของประเทศไทย และคุณยอมรับเขตอำนาจในการตัดสินเป็นการเฉพาะของศาลของประเทศไทย 

14.6 ข้อพิพาท 

14.6.1 หากเกิดข้อพิพาทหรือการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการใช้งานบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของคุณ (“ข้อพิพาท”) ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทนั้นๆ ก่อนผ่านทางการเจรจาภายใน คุณยอมรับวิธีการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขข้อพิพาทใดๆ จะถูกดำเนินการแบบเฉพาะบุคคล ไม่ใช่เป็นการดำเนินคดีแบบตัวแทน แบบรวมหรือเป็นกลุ่ม 

14.6.2 ในเหตุการณ์ใดๆ และตามขอบเขตสมบูรณ์สูงสุดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ คุณไม่สามารถทำการเรียกร้องอ้างสิทธิ์ใดๆ จากผู้ได้รับค่าชดเชยภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หลังจากหนึ่งปีนับจากวันที่ที่เกิดเหตุซึ่งทำให้เกิดการอ้างสิทธิ์นั้น 

14.7 คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เราสามารถขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยทันที หากเราลงความเห็นว่าคำสั่งระงับชั่วคราวหรือคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยทันทีอื่นๆ จะเป็นการเยียวยาที่เพียงพอและเหมาะสมแก่การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ 

14.8 การแก้ไขข้อผิดพลาด ความผิดพลาดจากการพิมพ์ งานธุรการ หรือความผิดพลาดอื่นๆ หรือการละเลยตกหล่นในเอกสารการรับรอง ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่นๆ ในส่วนของเราจะต้องได้รับการแก้ไขโดยปราศจากการรับผิดชอบใดๆ ในส่วนของเรา 

14.9 ภาษา ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกจัดทำขึ้นหรือถูกแปลเป็นภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้ จะใช้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษและให้ยึดถือตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

14.10 สัญญาทั้งฉบับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะก่อตั้งขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่ทำขึ้นระหว่างคุณและเรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญในสัญญาฉบับนี้ และเข้าแทนที่และใช้แทนข้อตกลงร่วมกัน การสื่อสารและสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับสาระสำคัญในสัญญาฉบับนี้ที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมด 

14.11 การผูกมัดและสามารถสรุปลงความเห็นได้ คุณรับทราบและยอมรับว่า การบันทึกใดๆ (รวมทั้งการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวกับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้นี้ หากมี) ซึ่งเราและ/หรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้เก็บรักษาไว้นั้น จะเป็นการผูกมัดและจะสามารถสรุปลงความเห็นได้กับคุณ สำหรับจุดประสงค์ใดๆ ก็ตามทั้งหมด และจะเป็นหลักฐานข้อมูล และ/หรือการส่งข้อมูลระหว่างเราและคุณอย่างชัดแจ้งและลงความเห็นได้ คุณยอมรับว่าการบันทึกเหล่านั้นทั้งหมดเป็นหลักฐานที่ใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ และคุณจะไม่เรียกร้องหรือโต้แย้งในการนำไปใช้อ้างเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องตรงตามความจริง หรือความจริงแท้ของบันทึกเหล่านั้น โดยอยู่บนพื้นฐานที่ว่าการบันทึกเหล่านั้นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นสิ่งที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น และคุณสละสิทธิ์ใดๆ ของคุณ หากมี ในการทำการท้วงติงดังกล่าว 

14.12 การรับเหมาช่วงและการมอบอำนาจ เราขอสงวนสิทธิ์ในการมอบอำนาจหรือรับเหมาช่วงการดำเนินงานของหน้าที่หรือภาระผูกพันของเราใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ให้แก่ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทน ตามเงื่อนไขที่เราเห็นว่าเหมาะสม 

14.13 การโอนสิทธิ์ คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ของคุณหรือโอนภาระข้อผูกมัดของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ได้รับการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน เราสามารถโอนสิทธิ์ของเราหรือโอนภาระข้อผูกมัดของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้แก่กลุ่มบุคคลที่สามได้ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว 

14.14 เหตุสุดวิสัย เราจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน ความผิดพลาด การหยุดชะงัก หรือความล่าช้าในการดำเนินงานตามภาระข้อผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้) หรือกับความไม่ถูกต้องตรงตามจริง ความไม่สามารถเชื่อถือได้ หรือความไม่เหมาะสมของบัญชีชำระเงินเอ็นแซด สตั๊ดดี้ หากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเนื่องมาจาก เอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข 

 1. คำจำกัดความและการตีความ

1.1. เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอ็นแซด สตั๊ดดี้นี้ให้ใช้คำจำกัดความดังต่อไปนี้: “ของปลอม” ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของผู้ขาย (ตามที่ได้นิยามไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน)ให้หมายถึงสินค้าที่ (ก) ซึ่งมีเครื่องหมายเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (ไม่ว่าจดทะเบียนที่ใดก็ตาม) และ (1) การใช้เครื่องหมายที่สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (2) สินค้าถูกเสนอเพื่อจะนำเข้ามาในประเทศซึ่งสินค้าถูกส่งมอบหรือรับไว้โดยลูกค้า (ตามที่ได้นิยามไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน) และการใช้เครื่องหมายกับบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือ (3) มีการใช้เครื่องหมายอื่นเป็นประการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์นั้นในลักษณะที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และ (ข) ในกรณีที่เครื่องหมายบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์นั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายทางการค้าที่จดทะเบียนซึ่งคาดว่ามีไว้เพื่อการหลอกลวง และ (ค) เครื่องหมายบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์นั้นถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และเพื่ออวดอ้างสินค้าให้เห็นว่าเป็นสินค้าของแท้ของเจ้าของหรือผู้ได้รับใบอนุญาตของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน “ตรารับประกันการจัดส่ง” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงบนหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ของสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้เพื่อระบุว่าการรับประกันสามารถใช้ได้สำหรับสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ชิ้นนั้น ตรารับประกันการจัดส่งจะถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้ และ “การคืนเงินอย่างรวดเร็ว” จะหมายถึงการคืนเงินค่าสินค้าที่คุณได้ส่งกลับสินค้านั้นคืนสู่เอ็นแซด สตั๊ดดี้ โดยเริ่มต้นเมื่อคุณส่งสินค้าที่จะคืนให้แก่เอ็นแซด สตั๊ดดี้ (ก) เอ็นแซด สตั๊ดดี้ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจพิจารณาความเป็นไปได้ในการคืนเงินเงินอย่างรวดเร็วในแต่ละรายการสินค้า (ข) ปัจจัยที่กำหนดความเป็นไปได้ในการคืนเงินอย่างรวดเร็วรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง: •ราคาและประเภทสินค้า •วิธีการชำระเงิน •ประวัติการซื้อและการคืนสินค้า (ค) เอ็นแซด สตั๊ดดี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ใช้พิจารณาความพร้อมในการคืนเงินอย่างรวดเร็วในแต่ละครั้งให้อยู่ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว “ช่องทางเอ็นแซด สตั๊ดดี้” หมายถึง ช่องทางการขายที่ดำเนินการโดยเอ็นแซด สตั๊ดดี้เพื่อวัตถุประสงค์ของโปรแกรมเอ็นแซด สตั๊ดดี้ “สินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้” หมายถึง สินค้าที่ซื้อจากผู้ขาย(ตามที่ได้นิยามไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน)ในช่องทางเอ็นแซด สตั๊ดดี้ผ่านแพลตฟอร์ม (ตามที่ได้นิยามไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน) “ข้อกำหนดของเอ็นแซด สตั๊ดดี้” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและเป็นที่สุดของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ “หน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ” หมายถึงหน้าเว็บที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของสินค้าที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม “หน้ารายละเอียดการจัดส่ง” หมายถึงหน้าเว็บที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องที่ซื้อจากแพลตฟอร์ม “หน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์” หมายถึงหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม “ข้อกำหนดการใช้งาน” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้งานของลูกค้าบนแพลตฟอร์ม ซึ่งกำหนดไว้ตาม “ข้อกำหนดการใช้งาน” ด้านบน 

 1. ข้อกำหนดการบริการ

2.1. ข้อกำหนดของเอ็นแซด สตั๊ดดี้นี้จะมีผลบังคับใช้กับการซื้อสินค้าในเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของท่าน สินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้นั้นจะสามารถ ดังกล่าวสามารถระบุได้จากตรา “เอ็นแซด สตั๊ดดี้” ในรายชื่อผู้ขายสินค้า 

2.2. โดยการซื้อสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ท่านยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเอ็นแซด สตั๊ดดี้นี้ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับแพลตฟอร์ม อันจะรวมใช้อ้างอิงสำหรับข้อกำหนดของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ฉบับนี้ 

2.3. เพื่อมิให้เป็นที่สงสัย คำนิยามใดหากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุในข้อกำหนดการใช้บริการ 

2.4. ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดในข้อกำหนดของเอ็นแซด สตั๊ดดี้นี้ และ/หรือข้อกำหนดการใช้งานให้ข้อความตามข้อกำหนดของเอ็นแซด สตั๊ดดี้จะมีผลบังคับเหนือกว่า 

 1. การรับรองและการรับประกัน

3.1. เอ็นแซด สตั๊ดดี้รับรองและรับประกันว่าสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ไม่ใช่ของปลอม 

3.2. เว้นแต่มีระบุไว้ในข้อ 3.1 และในข้อกำหนดการใช้งาน เอ็นแซด สตั๊ดดี้ไม่รับประกัน รับรอง เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือการดำเนินการใดๆ โดยชัดแจ้งใดๆ ทั้งสิ้น 

3.3. โดยไม่ต้องพิจารณาถึงข้อขัดแย้งใดๆ ในข้อกำหนดการใช้งาน สิทธิเฉพาะตัวแต่เพียงผู้เดียวของท่านที่จะได้รับการเยียวยาจากการผิดสัญญาของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ในเรื่องการรับรองและการรับประกันตามข้อ 3.1 จะถูกจำกัดตามข้อ 3.3 นี้ (ก) หากท่านเชื่อว่าสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ที่ท่านได้ซื้อไม่สอดคล้องกับการรับรองและการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 ท่านจะต้องทำการขอคืนเงินตามขั้นตอน ภายใต้ข้อจำกัด และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้า ภายในสิบห้า (15) วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ (ข) หลังส่งคำร้องขอคืนเงิน ท่านจะได้รับแบบฟอร์มการขอรับคืนเงิน (“แบบฟอร์มคืนเงิน”) ซึ่งท่านควรระบุเหตุผลที่ทำให้ท่านเชื่อว่าสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ที่ท่านซื้อไปไม่สอดคล้องกับการรับรองและการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 (ค) ท่านจะต้องส่งสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้คืนให้กับเอ็นแซด สตั๊ดดี้ตามคำขั้นตอนของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ เมื่อเอ็นแซด สตั๊ดดี้ได้รับสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้คืน เอ็นแซด สตั๊ดดี้จะคืนเงินให้ท่านตามราคาซื้อเต็มจำนวนของสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ง) หลังจากการส่งคืนสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ให้กับเอ็นแซด สตั๊ดดี้แล้ว เอ็นแซด สตั๊ดดี้จะตรวจสอบแบบฟอร์มคืนเงินของท่าน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบดังกล่าว ท่านจะต้องใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการให้ความร่วมมือกับเอ็นแซด สตั๊ดดี้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้พิจารณาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและเป็นที่สุดของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ว่าสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ไม่สอดคล้องกับการรับรองและการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 (1) เอ็นแซด สตั๊ดดี้จะออกบัตรกำนัลเครดิตร้านค้าหรือคูปองส่วนลดเท่ากับมูลค่าของราคาซื้อทั้งหมดของสินค้า เอ็นแซด สตั๊ดดี้ให้กับบัญชีเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของท่าน และ (2) หลังจากนั้นท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ต่อเอ็นแซด สตั๊ดดี้ได้อีกต่อไป และท่านจะต้องปลดเปลื้องและไม่ทำให้เอ็นแซด สตั๊ดดี้เสียหายจากความรับผิดทั้งหมดใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าลาซมอล์ของท่าน (จ) ในกรณีที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้พิจารณาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและเป็นที่สุดของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ว่าสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้สอดคล้องกับการรับรองและการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ต่อเอ็นแซด สตั๊ดดี้ได้อีกต่อไป และท่านจะต้องปลดเปลื้องและไม่ทำให้เอ็นแซด สตั๊ดดี้เสียหายจากความรับผิดทั้งหมดใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าลาซมอล์ของท่าน (ฉ) การพิจารณาของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ตามข้อ 3.3 ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับท่าน เว้นแต่มีข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง (ช) หากท่านไม่สามารถดำเนินการขอคืนเงินภายในสิบห้า (15) วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ตามที่ระบุในข้อ 3.3 (ก) จะถือว่าท่านยอมรับสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ว่าเป็นสินค้าที่สอดคล้องกับการรับรองและการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1  

 1. ความพร้อมของการรับประกันเอ็นแซดสตั๊ดดี้ 

4.1. เอ็นแซด สตั๊ดดี้อาจเสนอการรับประกันสำหรับการจัดส่งสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ที่ระบุ ภายในวันที่ลาซาด้ากำหนด (“การรับประกันเอ็นแซด สตั๊ดดี้”) หากมีการรับประกันเอ็นแซด สตั๊ดดี้สำหรับสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ตรารับประกันการจัดส่งจะถูกแสดงในหน้ารายละเอียดสินค้า เพื่อป้องกันความสับสน หากไม่ปรากฏตรารับประกันการจัดส่งดังกล่าว จะถือว่าไม่มีการรับประกันเอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

4.2. วันที่จัดส่งสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ตามการรับประกันเอ็นแซด สตั๊ดดี้จะแสดงในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อและหน้ารายละเอียดการจัดส่ง ท่านรับทราบและยอมรับว่าตารางเวลาหรือวันที่ใดๆ ที่แสดงสำหรับการจัดส่งบนแพลตฟอร์มเอ็นแซด สตั๊ดดี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับประกันเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ที่นอกเหนือจากวันที่ที่แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อและหน้ารายละเอียดการจัดส่ง เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น และท่านไม่ประสงค์ให้เอ็นแซด สตั๊ดดี้รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการวางใจใดๆในประมาณการดังกล่าว 

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันเอ็นแซดสตั๊ดดี้ 

5.1. ภายใต้ความพร้อมของการรับประกันเอ็นแซด สตั๊ดดี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 และข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันเอ็นแซด สตั๊ดดี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 นี้ท่านจะได้รับเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้เป็นค่าชดเชย จากการที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้หรือผู้ให้บริการขนส่งจัดส่งหลังจากวันที่ช้าที่สุดที่ระบุไว้ หรือหลังช่วงเวลาที่ระบุในส่วนการรับประกันเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อและหน้ารายละเอียดการจัดส่ง (“การชดเชย”) นอกเหนือจากการชดเชยท่านยอมรับในที่นี้ว่าท่านจะไม่ใช้สิทธิหรือเรียกร้องอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวกับการไม่เป็นไปตามการรับประกันของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

5.2. ท่านมีสิทธิได้รับค่าชดเชยสำหรับการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่ท่านสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มโดยไม่คำนึงถึงจำนวนของสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ที่วางจำหน่ายตามคำสั่งซื้อดังกล่าวหรือจำนวนสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ที่ส่งถึงท่านหลังจากวันที่ระบุในส่วนการรับประกันเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อและหน้ารายละเอียดการจัดส่ง เช่น หากท่านซื้อสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้สองรายการภายใต้คำสั่งซื้อเดียวกัน และเอ็นแซด สตั๊ดดี้ บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการขนส่งนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามการรับประกันเอ็นแซด สตั๊ดดี้ได้ ท่านจะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามจำนวนที่ระบุในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

5.3. ในกรณีที่มีการจ่ายค่าชดเชยให้กับบัญชีเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของท่านผ่านบัตรกำนัลหรือคูปองส่งเสริมการขายออกสู่เอ็นแซด สตั๊ดดี้วอลเล็ตของท่าน เอ็นแซด สตั๊ดดี้ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการใช้คูปองหรือคูปองส่งเสริมการขาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึง วันหมดอายุ การโอนบัตรกำนัลหรือรหัสส่งเสริมการขายไปยังผู้ใช้รายอื่นหรือข้อจำกัดในการใช้กับผลิตภัณฑ์หรือหมวดหมู่หรือประเภทของผลิตภัณฑ์ตามที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้กำหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเอ็นแซด สตั๊ดดี้แต่เพียงผู้เดียว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยการชดเชยที่ทำผ่านบัตรกำนัลหรือคูปองส่งเสริมการขายไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้ 

5.4. แม้ว่าจะมีการรับประกันเอ็นแซด สตั๊ดดี้สำหรับผลิตภัณฑ์เอ็นแซด สตั๊ดดี้ที่ท่านเลือกแล้ว ท่านตกลงที่จะสละสิทธิ์ในการได้รับการชดเชยเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น: (ก) ที่อยู่จัดส่งสำหรับสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (ข) ท่านปฎิเสธการรับสินค้าหรือไม่ชำระเงินสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (ค) ท่านไม่ชำระเงินค่าสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการรับประกันเอ็นแซด สตั๊ดดี้ก่อนวันและเวลาที่กำหนดไว้ในหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ; (ง) ท่านร้องขอการแก้ไขเกี่ยวกับเวลาของการจัดส่ง ที่อยู่จัดส่ง หรือรูปแบบการจัดส่งหลังจากสั่งซื้อแล้ว (จ) ท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการจัดส่งที่ออกโดยเอ็นแซด สตั๊ดดี้ บริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการขนส่ง รวมถึงกรณีที่ท่านหรือตัวแทนของท่านไม่ได้รับสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้เมื่อเอ็นแซด สตั๊ดดี้ บริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการขนส่งพยายามส่งมอบ หรือคำขอให้ขนส่งใด ๆ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลที่ท่านส่งถึงเอ็นแซด สตั๊ดดี้ บริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการขนส่ง; (ฉ) ท่านระบุสำหรับการส่งมอบสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ไปยังจุดรับของรวม (ช) กรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปตามที่อยู่ของท่านได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ รวมถึงกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงคราม การก่อการร้าย การปฏิวัติ ภาวะมลพิษ การจลาจล หรือ (ซ) กรณีที่ไม่สามารถส่งสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ไปยังที่อยู่จัดส่งที่ท่านระบุในหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อและหน้ารายละเอียดการจัดส่งด้วยเหตุผลอื่นใด 

5.5. ท่านรับทราบและตกลงว่าเอ็นแซด สตั๊ดดี้มีสิทธิเต็มที่ และแต่เพียงผู้เดียว ที่จะตัดสินว่ามีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นในข้อ 5.4 เกิดขึ้นหรือไม่ ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่โต้แย้งการตัดสินใดๆ ของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ในเรื่องนี้ 

5.6. เอ็นแซด สตั๊ดดี้สงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้กับท่านตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีการอ้างอิงหรือการบอกกล่าวให้ท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

 1. การคืนเงินอย่างรวดเร็วเอ็นแซด สตั๊ดดี้อาจเสนอทางเลือกการคืนเงินอย่างรวดเร็วสำหรับสินค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ที่ระบุ อย่างไรก็ตาม ความพร้อมในการคืนเงินอย่างรวดเร็วนั้นเป็นไปตามรายการสินค้าแต่ละชิ้นโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเอ็นแซด สตั๊ดดี้แต่เพียงผู้เดียว 
 2. การใช้และเปิดเผยข้อมูล ท่านยอมรับว่าเอ็นแซดสตั๊ดดี้มีสิทธิที่จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูล หรือข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวในขั้นตอนที่ได้กำหนดโดยเอ็นแซด สตั๊ดดี้เป็นระยะๆ 
 3. เบ็ดเตล็ด

8.1. ท่านจะผูกพัน และยินยอม และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของเอ็นแซด สตั๊ดดี้นี้ ข้อกำหนดการบริการทั้งหมด ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ลูกค้าอาจยินยอมหรือยอมรับ สิทธิและความคุ้มครองที่มีของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ภายใต้ข้อกำหนดของเอ็นแซด สตั๊ดดี้นี้จะเป็นสิทธิและความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ให้กับ เอ็นแซด สตั๊ดดี้ภายใต้ข้อกำหนดการบริการ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ท่านอาจยินยอมหรือยอมรับ 

8.2. ข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดของเอ็นแซด สตั๊ดดี้นี้ ข้อกำหนดการบริการทั้งหมด ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ท่านอาจยินยอมหรือยอมรับไม่มีผลสมบูรณ์ ไม่สามารถใช้บังคับได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้นำมาบังคับใช้ได้โดยใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามข้อกำหนดดังกล่าว และจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดข้ออื่นๆ ซึ่งจะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต 

คำนิยาม 

 • สินค้า หมายถึง สินค้าซึ่งปรากฏรายการในช่องทางการขายของเอ็นแซดสตั๊ดดี้ และได้รับการบริการภายใต้สัญญาบริการฉบับนี้ 
 • ราคาซื้อสินค้า หมายถึง ราคาสินค้าที่ไม่หักส่วนลดราคา หรือค่าขนส่งสินค้าใดๆ ที่เข้าข่ายจะได้รับสิทธิการบริการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาบริการฉบับนี้
 • พวกเรา เรา และของเรา หมายถึง บริษัทเอ็นแซด สตั๊ดดี้ จำกัด (“เอ็นแซด สตั๊ดดี้”) ผู้ให้บริการภายใต้สัญญาบริการฉบับนี้ 
 • ท่าน และ ของท่าน หมายถึง ลูกค้าผู้ซื้อสินค้าและได้รับการคุ้มครองการบริการภายใต้สัญญาบริการฉบับนี้ นโยบายรักษาความปลอดภัยการชำระเงิน (อัพเดทเมื่อ กันยายน2561) นโยบายรักษาความปลอดภัยการชำระเงินของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ฉบับนี้ (“นโยบาย”) เป็นส่วนเพิ่มเติมจากเงื่อนไขในการใช้บริการเอ็นแซด สตั๊ดดี้, นโยบายความเป็นส่วนตัวเอ็นแซด สตั๊ดดี้วอลเล็ท และข้อกำหนดและเงื่อนไขเอ็นแซด สตั๊ดดี้วอลเล็ท (จะเรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดเอ็นแซด สตั๊ดดี้”) สำหรับบัญชีผู้ใช้เอ็นแซด สตั๊ดดี้ของท่าน คำนิยามใดหากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุในข้อกำหนดเอ็นแซด สตั๊ดดี้ หากมีข้อขัดแย้งขึ้นระหว่างนโยบายฉบับนี้กับบทบัญญัติในข้อกำหนดเอ็นแซด สตั๊ดดี้ให้นำบทบัญญัติในนโยบายฉบับนี้มาบังคับใช้ คำนิยามใดในนโยบายฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเอ็นแซด สตั๊ดดี้เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง นโยบายฉบับนี้เป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างท่านกับบริษัท เอ็นแซด สตั๊ดดี้ จำกัด โดยการเข้าใช้บริการบัญชีผู้ใช้เอ็นแซด สตั๊ดดี้ของท่าน ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยนโยบายฉบับนี้ 

1.1 การรักษาความปลอดภัยซึ่งธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาต เอ็นแซด สตั๊ดดี้จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่านจากการทำธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาต (ดังระบุไว้ด้านล่าง) ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ท่านได้ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ “ธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาต” อันเกิดมาจากการยึดครองบัญชีผู้ใช้เอ็นแซด สตั๊ดดี้โดยเหตุฉ้อโกงดังต่อไปนี้ ก. เงินที่ถูกส่งมาจากมูลค่าที่มีอยู่ในเอ็นแซด สตั๊ดดี้วอลเล็ทของท่าน ซึ่งท่านมิได้ให้ความยินยอมหรือที่ท่านมิได้มีส่วนได้เสีย ข. ธุรกรรมทางการเงินหรือการเติมเงินเข้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้วอลเล็ทจากบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีผู้ใช้เอ็นแซด สตั๊ดดี้ของท่านซึ่งท่านมิได้ให้ความยินยอมหรือที่ท่านมิได้มีส่วนได้เสีย ค. ธุรกรรมทางการเงินหรือการเติมเงินเข้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้วอลเล็ทจากลิงค์ของบัญชีโดยตรงซึ่งท่านมิได้ให้ความยินยอมหรือที่ท่านมิได้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ ท่านมีหน้าที่ ๆ จะต้องรักษาความปลอดภัยในบัญชีเอ็นแซด สตั๊ดดี้ของท่าน หากท่านยินยอมให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีวอลเล็ทของท่านโดยการเปิดเผยข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้หรือโดยวิธีการอื่นใดเป็นเหตุให้บุคคลอื่นสามารถกระทำธุรกรรมโดยที่ท่านไม่รับทราบหรือไม่ได้ให้อนุญาต ท่านจะต้องรับผิดชอบกับการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว 

1.2 การแจ้งให้ทราบ ก. ท่านจะต้องแจ้งให้เอ็นแซด สตั๊ดดี้ทราบทันทีหากท่านเชื่อว่ามีธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตเกิดขึ้นหรือมีการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้เอ็นแซด สตั๊ดดี้ของท่านโดยมิได้รับอนุญาต เพื่อให้ท่านมีสิทธิได้รับค่าเสียหายตามนโยบายฉบับนี้ ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่มีธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตเกิดขึ้นในบัญชีผู้ใช้เอ็นแซด สตั๊ดดี้ของท่าน ข. ท่านจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านและตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้มีธุระกรรมอันมิได้รับอนุญาตเกิดขึ้น เอ็นแซด สตั๊ดดี้จะส่งอีเมลล์ไปยังอีเมลล์ของท่านซึ่งได้แจ้งไว้กับเราเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงธุรกรรมใดๆ ของบัญชีผู้ใช้ของท่าน ท่านควรตรวจสอบการยืนยันการทำธุรกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมนั้นๆ เป็นการกระทำโดยได้รับอนุญาตจากท่านและมีข้อมูลที่ถูกต้อง ค. หากมีธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตเกิดขึ้นในบัญชีผู้ใช้ของท่าน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอ็นแซด สตั๊ดดี้ผ่านหน้าเว็บไซต์ (nzstudyth.com/contact-us/) ท่านจะต้องแจ้งข้อมูล และหรือเอกสารที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในหน้าเพจนั้นๆ และตามที่เราร้องขอ เพื่อเริ่มการตรวจสอบ เอ็นแซด สตั๊ดดี้จะเริ่มการตรวจสอบแต่เพียงข้อมูลหรือเอกสารที่ท่านแจ้งมาเท่านั้น 

1.3 การกระทำจากเอ็นแซด สตั๊ดดี้เมื่อได้รับการแจ้งให้ทราบ ก. เมื่อท่านแจ้งให้เราทราบพร้อมทั้งแสดงข้อมูลและหรือเอกสารที่จำเป็นอย่างครบถ้วน เราจะกระทำการดังต่อไปนี้ (ก) เราจะกระทำการตรวจสอบและตัดสินในกรณีที่มีธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตเกิดขึ้น (ข) เอ็นแซด สตั๊ดดี้จะกระทำการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูลและหรือเอกสารที่จำเป็นจากท่าน (ค) เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการตัดสินใจของเราเมื่อเราได้ทำการตรวจสอบเสร็จสิ้น ข. หากเราตัดสินได้ว่าธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตนั้นๆ ต้องตรงการตามรักษาความปลอดภัยการชำระเงินของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ เราจะคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ช่องทางที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ เอ็นแซด สตั๊ดดี้ วอลเล็ท, บัตรที่ได้รับการบันทึกไว้ ค. หากเราตัดสินได้ว่าธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตนั้นๆ ไม่ตรงตามการรักษาความปลอดภัยการชำระเงินของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ เราจะทำการส่งอีเมลล์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการตัดสินใจของเราอันถือว่าเป็นอันสิ้นสุด 

1.4 ขอบเขตการรักษาความปลอดภัย ก. ธุรกรรมดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในขอบเขตความคุ้มครองนโยบายรักษาความปลอดภัยการชำระเงินของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ (ก) ธุรกรรมอันเกิดจากข้อพิพาทในการไม่ได้รับสินค้าที่ท่านซื้อ (ข) เมื่อเราได้ข้อยุติว่ามีการฉ้อโกงหรือความประมาทเลินเล่อจากลูกค้า เช่น หากเราได้ข้อยุติว่าท่านเต็มใจที่จะแจ้งข้อมูลอ้างอิงในบัญชีผู้ใช้ของท่านให้แก่บุคคลที่สาม โดยการฉ้อฉลหรือปราศจากความระมัดระวังต่อการคุ้มครองบัญชีผู้ใช้ของท่านเอง (ค) เมื่อเราได้ข้อยุติว่าท่านมีประวัติอันเกี่ยวข้องและหรือเป็นผู้ช่วยเหลือในการกระทำฉ้อโกง และหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาต (ง) เมื่อธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภัยธรรมชาติ, การจลาจลจากสงคราม, ผลจากการก่อการร้าย, สถานการณ์อันไม่สงบ อันอยู่เหนือการควบคุมของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ (จ) เมื่อธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตนั้นเกิดจากผลกระทบจากช่องทางหรือระบบใดๆ (รามไปถึงเอ็นแซด สตั๊ดดี้และ Omise) รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การพยายามเจาะเข้าระบบ, การอัพเกรดหรือการไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติของธนาคาร, ช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงานของบริษัทโทรคมนาคม หรืออื่นๆ ซึ่งท่านได้ทราบอยู่แล้วก่อนที่จะมีการทำธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาต (ฉ) ‘การประนีประนอมยอมความกับบุคคลที่สาม’ การชำระเงินอันมิได้รับอนุญาตอันเป็นผลมาจากการประนีประนอมยอมความกับบุคคลที่สาม เช่น ธนาคาร หรือ (ช) หน่วยงานที่ควบคุมหรือข้อจำกัดแห่งกฎหมายอันยกเว้นการชำระเงินคืนให้แก่ลูกค้า วันที่ 20 มกราคม 2563 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการขนส่ง (“ข้อกำหนดการให้บริการขนส่ง”) ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ (“ข้อกำหนดการให้บริการขนส่ง”) ท่าน (“ลูกค้า”, “ท่าน” หรือ “ของท่าน”) ท่านยืนยันว่าท่านมีอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้ว เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าใช้และมีการใช้บริการขนส่งสินค้า ท่านตกลงเข้าผูกพันตนเองตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่ง ตลอดจนนโยบายที่ถูกกำหนดสำหรับการใช้แพลตฟอร์ม หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านจะต้องยอมรับข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ และจะต้องยินยอมให้ท่านใช้บริการขนส่งสินค้าซึ่งท่านซื้อจากแพลตฟอร์ม เมื่อท่านใช้บริการขนส่งสินค้า ในบรรดาข้อตกลงในการขนส่ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ใช้บังคับสำหรับบริการที่บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“เคอรี่” “เรา”หรือ “ของเรา”) ให้บริการขนส่งสินค้าซึ่งท่านซื้อจากแพลตฟอร์ม เคอรี่ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งเตือนท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 1. คำนิยามและการตีความ ในข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ ให้ใช้คำนิยามและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตีความตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข1 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 2. การเข้าผูกพันตามการให้บริการขนส่ง

2.1 ข้อตกลงของท่าน: ท่านตกลงเข้าผูกพันตนเองตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ รวมทั้งแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบการปฏิบัติการ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าซึ่งท่านซื้อจากแพลตฟอร์ม เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ หรือแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบการปฏิบัติการ นโยบาย และคำสั่งไม่ว่าในเวลาใด และให้ถือว่าท่านรับทราบและตกลงเข้าผูกพันตนเองตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการประกาศเปลี่ยนแปลงบนหน้าแพลตฟอร์ม ในกรณีที่ท่านยังใช้บริการขนส่งหลังจากวันที่ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้หรือฉบับแก้ไขแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบการปฏิบัติการ นโยบาย และคำสั่ง ให้ถือว่าท่านยินยอมและตกลงเข้าผูกพันกับข้อกำหนดดังกล่าว 

2.2 ขอบเขตของบริการขนส่ง: ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้บังคับใช้กับบริการของเราที่เกี่ยวข้องกับสินค้าซึ่งท่านซื้อจากแพลตฟอร์มดังนี้ (เรียกรวมกันว่า “บริการขนส่ง”) ซึ่งรวมถึง (1) การส่งสินค้าถึงบ้าน (2) การส่งสินค้าไปยังจุดรับสินค้า (3) การรับสินค้าหรือการรวบรวมสินค้าที่มีการส่งคืน 

2.3 นโยบายและข้อห้ามเฉพาะของบริการ: เราอาจประกาศนโยบายและกฎเกณฑ์สำหรับบริการขนส่งใด ๆ บนแพลตฟอร์มไม่ว่าในเวลาใด ในกรณีที่ท่านยังใช้บริการขนส่งอยู่ ถือว่าท่านยินยอมเข้าผูกพันตนเองตามนโยบายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการขนส่ง เราอาจใช้วิจารณญาณในการจำกัดเส้นทางและปลายทางการให้บริการขนส่งเป็นครั้งคราว โดยที่เราจะใช้ความพยายามเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการขนส่งพัสดุซึ่งอยู่ในความดูแลหรือความครอบครองของเราในขณะที่มีการบังคับใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดนั้น ๆ สำเร็จได้ด้วยดี 

 1. การขนส่งสินค้า

3.1 ที่อยู่: สินค้าจะถูกนำส่ง ณ ที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในคำสั่งซื้อ แต่มิได้จำต้องส่งถึงผู้รับที่ถูกระบุชื่อเท่านั้น เราจะไม่พยายามส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ระบุในคำสั่งซื้อเกิน 2 ครั้ง 

3.2 ค่าขนส่ง: ค่าขนส่งเป็นไปตามที่กำหนดในคำสั่งซื้อ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นค่าขนส่งอาจคำนวณจากน้ำหนักและขนาดของสินค้าที่ผู้ขายระบุไว้ในขณะที่ลงรายการสินค้าบนแพลตฟอร์ม และคำนวณตามอัตราค่าขนส่งที่เราประกาศเป็นครั้งคราว 

3.3 การติดตาม: ท่านอาจติดตามสถานะการขนส่งได้จากหน้า “ติดตามคำสั่งซื้อของฉัน” บนแพลตฟอร์ม  

3.4 กรอบเวลาการขนส่ง: การขนส่งสินค้ามีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจำนวนสินค้าและระยะเวลาที่ผู้ขายใช้ในการจัดส่งสินค้า เราจะใช้ความพยายามเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเพื่อส่งสินค้าตามตารางเวลาขนส่งสินค้าปกติของเรา กรอบเวลาการขนส่งทั้งหมดเป็นการคาดคะเนเบื้องต้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งล่าช้าแม้ว่าเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ในการขนส่งสินค้าปกติใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 15 วันทำการ 

3.5 กรณีที่ถือว่าได้รับแล้ว: ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าตามวันที่คาดการณ์ไว้ ท่านจะต้องแจ้งให้เอ็นแซด สตั๊ดดี้ทราบผ่านช่องทางการติดต่อที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มภายใน 3 วันหลังจากวันดังกล่าว หากเอ็นแซด สตั๊ดดี้ไม่ได้รับแจ้งจากท่านภายใน 3 วันนับจากวันที่คาดว่าจะได้รับสินค้า ให้ถือว่าท่านได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

3.6 กรณีที่ไม่สามารถรับสินค้าได้: หากท่านปฏิเสธหรือไม่สามารถรับสินค้า (ด้วยเหตุใด ๆ นอกจากเหตุที่นอกเหนือจากความควบคุมของท่าน หรือเหตุจากความผิดของผู้ขาย) หรือชำระค่าสินค้าซึ่งเรียกเก็บเงินปลายทางสำหรับคำสั่งซื้อนั้น ๆ ได้ไม่เต็มจำนวน อาจส่งผลเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อและการขนส่ง ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ผู้ขายพึงได้รับ 

 1. การชำระเงิน

4.1 ข้อกำหนดทั่วไป: ท่านอาจชำระค่าขนส่งด้วยวิธีการชำระเงินตามที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้ และ/หรือ เคอรี่ กำหนดในแต่ละครั้ง เมื่อท่านมีคำสั่งซื้อท่านจะต้องชำระค่าขนส่งให้กับเคอรี่หลังจากที่ผู้ขายยอมรับคำสั่งซื้อของท่านแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ ท่านตกลงให้เรารับชำระค่าสินค้าแทนผู้ขายในกรณีการขนส่งแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง 

4.2 วิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงตามข้อตกลงผู้ใช้สำหรับวิธีการชำระเงินประเภทที่ท่านเลือกซึ่งอาจประกาศไว้บนแพลตฟอร์ม ท่านจะไม่เรียกร้องให้ผู้ขาย เคอรี่ หรือเอ็นแซด สตั๊ดดี้ต้องรับผิดจากความผิด การหยุดชะงัก หรือความผิดพลาดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือก เว้นแต่กรณีที่ข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากการฉ้อฉล หรือการประพฤติมิชอบของผู้ขาย เคอรี่ หรือเอ็นแซด สตั๊ดดี้เท่านั้น 

4.3 การเรียกเก็บเงิน: หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อที่กำหนดตามที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม กล่าวคือ ระบบไลฟ์แชท 

4.4 การไม่ชำระเงิน: หากท่านไม่สามารถชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ หรือมีการยกเลิกการชำระเงินด้วยเหตุใด ๆ เราสามารถยกเลิกหรือระงับการขนส่งสินค้าจนกว่าจะมีการชำระค่าสินค้าและค่าบริการขนส่งตามคำสั่งซื้อเต็มจำนวน ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่เราพึงได้รับ 

4.5 ข้อร้องเรียน: (ก) หากเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์ม และภายใต้วิจารณญาณของเราแต่เพียงผู้เดียวในการรับข้อร้องเรียนแล้ว เราจะคืนค่าบริการขนส่งในกรณีดังต่อไปนี้ – การขนส่งไม่สำเร็จ – การคืนสินค้า – สินค้าสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง – สินค้าไม่สามารถส่งมอบได้ (ข) ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งการขนส่งเท่านั้น ทั้งนี้การคืนค่าบริการขนส่งที่เกิดจากข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถือเป็นการยุติความรับผิดของเราที่เกี่ยวกับการขนส่งโดยสิ้นเชิง (ค) ค่าบริการขนส่งจะคืนให้กับผู้ชำระเงินผ่านวิธีการชำระเงินที่อนุมัติแล้วหรือผ่านเอ็นแซด สตั๊ดดี้วอลเลต (ตามที่เราเห็นสมควรกำหนดไว้เป็นระยะ) ขั้นตอนการคืนเงินอาจใช้เวลาและเราไม่สามารถรับรองได้ว่าท่านจะได้รับเงินคืนเมื่อใด เราขอสงวนสิทธิแก้ไขวิธีการคืนเงิน ณ เวลาใด ๆ ด้วยมิจำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ง) ท่านอาจส่งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับส่วนนี้ผ่านทางช่องทางการติดต่อที่กำหนดตามที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม กล่าวคือ ระบบไลฟ์แชท เราขอสงวนสิทธิปฏิเสธข้อร้องเรียนที่ส่งผ่านทางช่องทางการติดต่อช่องทางอื่น ๆ 

 1. ภาษี

5.1 ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อภาษีใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากค่าขนส่ง 

5.2 หากตามกฎหมายแล้วท่านต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับจำนวนเงินที่ชำระให้กับเรา ท่านจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้และชำระยอดสุทธิให้กับเรา ท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืน หากท่านไม่ได้นำส่งต้นฉบับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างถูกต้อง 

 1. สินค้าไม่สามารถส่งมอบได้

6.1 สินค้าไม่สามารถส่งมอบได้ เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อและการให้บริการขนส่งโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากปรากฏว่าสินค้าไม่สามารถส่งมอบได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (“สินค้าไม่สามารถส่งมอบได้”): (ก) ใบศุลกากรไม่เป็นไปตามระเบียบศุลกากรหรือสินค้าดังกล่าวไม่ได้ชำระภาษีศุลกากรหรือภาษีอื่น ๆ เต็มจำนวน (ข) สินค้าเป็นสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าผิดกฎหมาย เช่น งาช้าง หรือยาเสพติด เป็นต้น (ค) สินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือถูกควบคุมการขนส่ง เช่น อาหารแช่แข็ง สัตว์ (ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่) ชิ้นส่วนร่างกายสัตว์ หรือชิ้นส่วนชีวภาพ พืชควบคุม ทอง เงินตรา หินมีค่า อาวุธ วัตถุระเบิดและดินปืน หรือศพมนุษย์ (ง) สินค้าเป็นวัตถุหรือสินค้าอันตราย หรือเป็นสิ่งต้องห้ามหรือควบคุมโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA: International Air Transport Association), องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO: International Civil Aviation Organization), ความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป (ADR: European Road Transport Regulation on dangerous goods) หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (จ) การขนส่งสินค้าดังกล่าวให้ท่านจะเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศปลายทาง หรือประเทศที่ทำการขนส่งผ่าน ตามที่องค์การสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด (ฉ) เมื่อเราใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนแล้วพบว่า สินค้าตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ซึ่งผู้รับที่ปรากฏในคำสั่งซื้อ หรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับสินค้าที่แท้จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้ และ (ช) ที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้องหรือระบุไม่ชัดเจน 

6.2 การตรวจสอบ: เราอาจตรวจสอบสินค้า (รวมถึงเปิดพัสดุที่ปิดผนึก) และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความเสียหายอันเกิดจากการตรวจสอบหากเราได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนในการตรวจสอบสินค้าแล้ว 

6.3 การชดเชยความเสียหาย: ท่านจะต้องชดเชยความสูญเสีย เสียหาย ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อสินค้าที่ไม่สามารถส่งมอบได้ให้กับเราและเอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

6.4 การกำจัด: เราอาจละทิ้ง เก็บ หรือกำจัดสินค้าที่ไม่สามารถส่งมอบได้ด้วยวิธีที่เราเห็นสมควรโดยมิต้องบอกกล่าวท่านล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อท่าน 

 1. การคืนสินค้า

7.1 นโยบายการคืนสินค้า: การคืนสินค้าทุกครั้งจะต้องเป็นไปตามคำสั่งที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้าบนแพลตฟอร์ม เราไม่มีหน้าที่ต้องรับคืนสินค้าหากท่านไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายการคืนสินค้า 

7.2 ทรัพย์สิน: เมื่อท่านได้รับชำระเงินคืนแล้ว สินค้าหรือชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องจะตกเป็นทรัพย์สินของผู้ขายและท่านจะต้องส่งให้กับผู้ขายเมื่อได้รับการร้องขอ ท่านตกลงว่าเราได้รับอนุญาตให้จัดเก็บสินค้าซึ่งท่านจะส่งคืนแก่ผู้ขายเว้นแต่นโยบายการคืนสินค้าจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 

 1. การยกเลิก

8.1 การยกเลิกโดยท่าน: ท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อและการขนส่งได้หากผู้ขายได้ทำการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากท่านไม่ต้องการรับสินค้าตามคำสั่งซื้อ ท่านอาจดำเนินการคืนสินค้าได้ตามนโยบายการคืนสินค้า 

8.2 การยกเลิกโดยผู้ขาย: โดยไม่กระทบต่อสิทธิในการยกเลิกอื่น ๆ เราอาจตัดสินใจหรือดำเนินการหยุดหรือระงับการขนส่ง (ไม่ว่าจัดส่งแล้วหรือไม่) หรือตามคำสั่งของเอ็นแซด สตั๊ดดี้หรือผู้ขายโดยแจ้งท่าน หาก (ก) สินค้าตามคำสั่งซื้อไม่สามารถส่งมอบได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด (ข) ท่านละเมิดข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ หรือข้อกำหนดหรือนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มของท่านหรือคำสั่งซื้อของท่าน (ค) เราได้รับทราบว่าท่านตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือล้มละลาย 

8.3 การยกเลิกการใช้แพลตฟอร์ม: เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขนส่งหรือการให้บริการขนส่งแก่ท่านหากท่านยกเลิกการใช้แพลตฟอร์ม หรือหากท่านถูกเอ็นแซด สตั๊ดดี้ระงับหรือปฏิเสธการใช้แพลตฟอร์มไม่ว่าด้วยเหตุผลใด  

 1. ความเสี่ยงของสินค้า

9.1 ความเสี่ยงที่สินค้าจะเสียหายหรือสูญหายตกเป็นของท่านเมื่อท่านรับหรือถือว่าได้รับสินค้า (ไม่ว่าท่านจะมีสิทธิตามกฎหมายในการรับสินค้าหรือไม่ก็ตาม) 

9.2 ท่านตกลงว่าท่านจะไม่รับสินค้าซึ่งไม่อยู่ในคำสั่งซื้อของท่าน หากมีข้อร้องเรียนหรือการดำเนินการใด ๆ ให้เรา เอ็นแซด สตั๊ดดี้ หรือผู้ขายชดเชยสินค้าที่ท่านได้รับผิดพลาดไป ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนกระบวนการหรือการดำเนินการดังกล่าว 

 1. การบอกกล่าว บรรดาการบอกกล่าวและการติดต่อจากเราหรือเอ็นแซดสตั๊ดดี้จะดำเนินการผ่านช่องทางการติดต่ออย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์มเท่านั้น กล่าวคือ เอ็นแซด สตั๊ดดี้แอป ระบบไลฟ์แชท (Live Chat) หรืออีเมล์ที่ได้รับอนุมัติซึ่งส่งจากเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของเรา ท่านยินยอมให้เราติดต่อท่านผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่ท่านให้ไว้ในคำสั่งซื้อได้หากจำเป็นในการขนส่งสินค้า 
 2. การเข้าถึงเครื่องมือ

11.1 การเข้าถึงเครื่องมือหรือบริการ: เราอาจให้ท่านสามารถเข้าถึงเครื่องมือหรือบริการในการติดตามหรือบริหารการขนส่งสินค้าได้ ในกรณีดังกล่าว ท่านตกลงว่าท่านจะใช้เครื่องมือและบริการดังกล่าวเพื่อการติดตามหรือบริหารการขนส่งสินค้าเท่านั้น และท่านจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานซึ่งเราอาจกำหนดไว้เป็นระยะ 

11.2 การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต: ท่านเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการการเข้าถึงบัญชีแพลตฟอร์มของท่านและการเข้าถึงเครื่องมือหรือบริการในการติดตามหรือบริหารการขนส่งสินค้า ท่านจะไม่โต้แย้งการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงบัญชีแพลตฟอร์มของท่านและการเข้าถึงเครื่องมือหรือบริการของเราโดยท่าน เว้นแต่เราได้รับคำบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

11.3 สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา: การให้บริการขนส่งสินค้าหรือการให้เข้าถึงเครื่องมือหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสินค้าให้กับท่านไม่ส่งผลให้ท่านมีกรรมสิทธิ์ ได้รับอนุญาต หรือมีสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเครื่องมือหรือบริการนั้น 

11.4 ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: เราให้บริการเครื่องมือและบริการเพื่อการติดตามและบริหารการขนส่งสินค้า “ตามสภาพ” และเราไม่รับรองหรือรับประกันว่าเครื่องมือหรือบริการดังกล่าวจะเข้าถึงได้ ไม่ติดขัด ไม่มีข้อผิดพลาด หรือไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตราย หรือสิ่งหรือข้อมูลที่ท่านเข้าถึงหรือใช้จะปลอดภัยหรือถูกต้องแต่อย่างใด ลิงก์ใด ๆ ที่ปรากฏบนเครื่องมือหรือบริการของเราทำขึ้นเพื่อความสะดวกของท่านในการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนลิงก์ภายนอก 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครอง ท่านตกลงให้ใช้บังคับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศบนแพลตฟอร์มกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับการใช้บริการขนส่งสินค้าของเราซึ่งท่านให้ไว้กับเรา ท่านตกลงว่าสิทธิและหน้าที่ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศบนแพลตฟอร์ม (ซึ่งอาจปรับปรุงเป็นระยะ) มีผลบังคับเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้
 2. บททั่วไป

13.1 การว่าจ้างช่วง: เราอาจมอบหมายหรือว่าจ้างช่วงการให้บริการขนส่งบางส่วนให้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามด้วยข้อกำหนดซึ่งเราเห็นสมควร 

13.2 การสละสิทธิ: การไม่บังคับตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้หรือบังคับล่าช้า ไม่ก็ให้เกิดการสละสิทธิที่เรามีอยู่ตามข้อกำหนดฉบับนี้ 

13.3 โมฆะแยกส่วน: หากข้อกำหนดในข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ผิดหรือกลายเป็นผิดกฎหมาย ไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะในลักษณ์ใด เหตุดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลสมบูรณ์และการบังคับใช้ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ในส่วนที่เหลือ ซึ่งจะยังมีผลตามกฎหมาย โดยเสมือนว่าข้อกำหนดที่ผิดกฎหมาย ไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะได้แยกออกจากข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ 

13.4 บุคคลที่สาม: บุคคลผู้มีใช่คู่สัญญาในข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้จะไม่มีสิทธิบังคับใช้ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ ไม่ว่าบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวจะมีชื่อเป็นสมาชิกในลักษณะใด หรือมีลักษณะพิเศษใด ๆ 

13.5 การโอนสิทธิ: ท่านไม่สามารถโอนสิทธิตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา เราอาจโอนสิทธิภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้แก่บุคคลที่สามได้ 

13.6 การแก้ไขข้อผิดพลาด: การพิมพ์ผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นอื่น ๆ ในคำยอมรับ ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นใดของท่านจะถูกแก้ไขโดยที่ท่านไม่มีความรับผิดใด ๆ 

13.7 ภาษา: ในกรณีที่ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาใด ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ให้ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้เหนือฉบับอื่น ๆ 

13.8 ข้อตกลงที่สมบูรณ์: ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างท่านและเราในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวและเปลี่ยนแทนความเข้าใจ การสื่อสาร และข้อตกลงเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งสิ้น 

13.9 การสื่อสารที่เป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึก (รวมถึงบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง หากมี) ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้หรือผู้ให้บริการของเอ็นแซด สตั๊ดดี้เก็บไว้มีผลผูกพันและเป็นที่สุดสำหรับท่านไม่ว่าเพื่อการใด ๆ และเป็นหลักฐานอันเป็นที่สุดสำหรับข้อมูลซึ่งส่งระหว่างเอ็นแซด สตั๊ดดี้ ท่านและเรา และท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดเป็นหลักฐานที่รับฟังได้ และท่านจะไม่โต้แย้งน้ำหนัก ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือความแท้จริงของบันทึกเพียงเพราะบันทึกอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผลจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิในการโต้แย้งใด ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น หากมี 

13.10 กฎหมายที่บังคับใช้: ข้อกำหนดการบริการขนส่งสินค้าฉบับนี้สร้างขึ้นและบังคับใช้ภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทยและท่านตกลงให้ศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาดตามข้อกำหนดการบริการขนส่งสินค้าฉบับนี้ 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 คำนิยามและการตีความ 

“จุดรับสินค้า” หมายถึง จุดที่เอ็นแซด สตั๊ดดี้กำหนดให้ลูกค้าสามารถรับพัสดุของตนได้ 

“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดเมนเนม สิทธิในรูปแบบของการออกแบบ การออกแบบที่จดทะเบียน สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้า สิทธิในความลับทางการค้าและข้อมูลความลับ สิทธิในค่าความนิยมทั้งหมด และสิทธิอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์และการบังคับใช้สิทธิดังกล่าว ไม่ว่าจะมีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต ไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และสิทธิประโยชน์ สิทธิในการดำเนินคดี ได้รับการชดเชยความเสียหาย หรือการบรรเทา หรือการเยียวยาจากการละเมิด การยักยอก การรบกวนสิทธิข้างต้น ทั้งในอดีต ปัจจุบันหรือในอนาคต 

“เอ็นแซด สตั๊ดดี้” หมายถึง บริษัท เอ็นแซด สตั๊ดดี้ จำกัด บริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายแห่งประเทศไทย ทะเบียนบริษัทหมายเลข 0105546000626 และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ อาคารวรรณสรณ์ เลขที่ 35 ชั้น 10 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 

“เคอรี่” หมายถึง บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายแห่งประเทศไทยและมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 906 ชั้น 9 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 

“คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่สั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่งซึ่งผู้ขายได้ยอมรับแล้ว 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน ติดต่อ หรือระบุตำแหน่งของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน 

“แพลตฟอร์ม” หมายถึง (ก) เว็บไซต์และเว็บไซต์ในรูปแบบมือถือซึ่งเอ็นแซด สตั๊ดดี้ให้บริการและ/หรือเป็นของเอ็นแซด สตั๊ดดี้ โดยปัจจุบันมีที่อยู่ที่ nzstudyth.com; และ (ข) แอปพลิเคชั่นมือถือซึ่งเอ็นแซด สตั๊ดดี้ได้จัดให้มีขึ้น ทั้งในระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์ 

“สินค้า” หมายถึง สินค้าซึ่งสามารถซื้อได้บนแพลตฟอร์ม 

“นโยบายการคืนสินค้า” หมายถึง นโยบายการคืนสินค้าที่กำหนดไว้ใน https://nzstudyth.com/returns/ 

“ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ขายสินค้าในแพลตฟอร์ม 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้สำหรับการตลาด

  คุกกี้การตลาดใช้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ จุดประสงค์คือการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมสำหรับผู้ใช้แต่ละรายและด้วยเหตุนี้จึงมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้โฆษณาบุคคลที่สาม

บันทึกการตั้งค่า