03 | English Course

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต่างชาติมักจะลงเรียนในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษด้วยหลายเหตุผล บ้างก็เพื่อพัฒนาทักษะก่อนจะเรียนต่อในระดับมัธยมหรือในมหาวิทยาลัย บ้างก็เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ เพื่อพัฒนาอาชีพ หรือบางครั้งก็เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะตัว

ประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 100 แห่ง โดยที่หลายแห่งก็เป็นของสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมหรือสถาบันการศึกาษาระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สถาบันที่เปิดสอนภาษาอังกฤษทั้งหมดต้องจดทะเบียนกับ NZQA ซึ่งสิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนดังกล่าวมีคุณภาพสูง มีการจัดการหลักสูตรเป็นอย่างดีและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ

นักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษนั้น จะได้รับการทดสอบแบะจัดให้อยู่ในระดับของหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสามารถ ชั้นเรียนก็มีขนาดเล็กซึ่งทำให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการดูแบมากเท่าที่ต้องการ หลักสูตรของนิวซีแลนด์นั้นจะใช้รูปแบบการสอนสมัยใหม่ ทั้งห้องเรียนสนทนา การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา คอมพิวเตอร์ ดีวีดีและวีดีโอต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษบางแห่งได้จดทะเบียนเป็นศูนย์ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFLด้วย โดยที่สถาบันดังกล่าวจะมีหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาโดยเฉพาะและนักศึกษาสามารถเข้าทำการสอบได้ทันที่ สิ่งนี้ช่วยให้นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ซึ่งส่วนใหญ่ต้องมีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่มหาวิทยาลัยต้องการมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น