05 | Bachelor degree

การศึกษาระดับปริญญาตรี

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ประเทศนิวซีแลนด์จะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 8 แห่ง สถาบันเทคโนโลยี หรือ สถาบันโพลีเทคนิค นักศึกษาจะได้เรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการและทฤษฎีอย่างลึกซึ้งในสาขาที่ได้เลือกเรียน

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากประเทศไทย จำเป็นต้องเข้าเรียนในหลักสูตร Foundation Studies เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อไป


สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ NZ Study

โทร. 0-2306-0832-33, 08-1820-4627